Proces verbal din 09.08.2017

PV sedinta ordinara 09.08.2017

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

Încheiat azi, 09.08.2017, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului Municipiului Pitești nr.982 din 03.08.2017.

La ședință participă de drept:

 • -  dl. Constantin Cornel Ionică - Primarul Municipiului Pitești;

 • -  dl. Andrei - Cătălin Călugăru - Secretarul Municipiului Pitești.

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass-media locală.

Domnul secretar Andrei - Cătălin Călugăru face prezența consilierilor, constatându-se:

 • - consilieri în funcție - 23;

 • - consilieri prezenți - 21;

 • - consilieri absenți - 2 (doamna consilier Stanciu Alexandrina și domnul consilier Dinu Dănuț).

Președinte de ședință este domnul consilier Costescu Cătălin.

Domnul președinte de ședință supune la vot motivarea absențelor domnilor consilieri Bănică Iuliu-Radu, Bărbulescu Ilie și Morlova Eduard de la ședința ordinară din data de 06.07.2017 și care se aprobă în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune la vot procesele-verbale de la ședința ordinară din 29.06.2017 și de la ședința ordinară din 06.07.2017 care se aprobă în unanimitate de voturi.

Executivul precizează că există modificări și completări la proiectul ordinii de zi, după cum urmează:

 • I. Se introduc pe ordinea de zi următoarele materiale:

- La punctul nr.43 - Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea elaborării unui studiu de oportunitate referitor la modalitatea de organizare și gestionare a unor servicii.

Punctele inițiale nr. 43-51 se renumerotează devenind nr. 44-52.

5

 • II. La punctul nr. 17 de pe ordinea de zi -” Proiect de hotărâre inițiat de primar privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Pitești, prin atribuire directă” anexa nr.2 denumită Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Pitești, se modifică în sensul că anexa 3.2 - Programul de investiții al Autorității Contractante se înlocuiește cu anexa la prezentul amendament.

Modificările survenite provin din punerea în acord a proiectelor propuse a fi realizate în Stategia Integrată de Dezvoltare Urbană Durabilă a Municipiului Pitești pentru perioada 2014-2023, în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Pitești, precum și în Programul de Investiții al Municipiului Pitești aferent anului 2017.

 • III. Punctul nr. 32 de pe ordinea de zi - ” Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția ”Construire clădire locuințe colective cu spații comerciale la parter” strada Armand Călinescu nr. 16” se modifică și se completează astfel: la art.1 alin. (3) și alin. (4) sintagma ”5 ani ”se înlocuiește cu sintagma ”3 ani” și se introduce un nou art. 2 care va avea următorul cuprins ” autorizația de construire va conține și prevederea că nerespectarea condiției impuse de Poliția Municipiului Pitești-Biroul Rutier, respectiv executarea lucrărilor fără blocarea carosabilului, va conduce la întreruperea lucrărilor.

Art. 2 inițial se renumerotează și devine art.3.

 • IV. La punctul nr. 33 de pe ordinea de zi - ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești”:

Anexa nr. 1 și 2 la proiectul de hotărâre se modifică în sensul că un post contractual vacant de administrator din cadrul Serviciului Achiziții Administrativ se transformă în funcție publică de inspector clasa I gradul profesional superior și se mută la Direcția Dezvoltare Locală, Serviciul Unitatea de Monitorizare Servicii Publice și Coordonare Asociații de Proprietari, în cadrul unui compartiment nou înfințat sub denumirea ”Compartimentul de Guvernanță Corporativă”.

Potrivit dispozițiilor art. 1 pct. 25 din H.G.R. nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Compartimentul de Guvernanță Corporativă va asigura interfața dintre autoritatea publică tutelară și adunarea generală a acționarilor, exercitând atribuțiile și competențele prevăzute de O.U.G. nr. 109/20111 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

 • V. La punctul nr. 36 de pe ordinea de zi - ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din cadrul Administrației Domeniului Public Pitești” anexa se modifică astfel: la lit. ”A” - Funcții de conducere:

-la coloana 1- ”Nr.crt.”- rândurile nr. 4 și 5 vor avea un singur număr curent, respectiv ”4”;

-la coloana 3 - ”Grad” - la rândurile 4 și 6, sintagma ”II” se înlocuiește cu sintagma ”I”;

- la coloana 4 - ”Nivelul studiilor” - la rândul 5, sintagma ”V” se înlocuiește cu sintagma ”S”.

 • VI. La punctul nr. 38 de pe ordinea de zi - ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din cadrul Fotbal Club Argeș” titlul anexei ”Salarii de bază pentru funcțiile din cadrul SPORT CLUB MUNICIPAL PITEȘTI” se înlocuiește cu titlul ”Salarii de bază pentru funcțiile din cadrul FOTBAL CLUB ARGEȘ”.

 • VII. La punctul nr. 39 de pe ordinea de zi - ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești” se modifică anexa în sensul că la lit. ”D. Funcții contractuale de execuție”, la

5                                                                                                                                                    5                                                                       5         ~

coloana nr. 2 - ”Funcția”, la nr. crt. 6, se înscrie sintagma ”Muncitor calificat”.

 • VIII. La punctul nr. 40 de pe ordinea de zi - ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din cadrul Poliției Locale a Municipiului Pitești” se modifică anexa în sensul că la lit. ”A. Funcții publice de conducere”, la coloana nr. 3 ”Grad”, la rândul 3, sintagma ”I” se înlocuiește cu sintagma ”II”.

 • IX. La punctul nr. 42 de pe ordinea de zi -”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din cadrul Filarmonicii Pitești” se modifică anexa în sensul că la lit.

5                                                                                                            5

”A. Funcții de conducere”, la coloana nr. 2 -”Funcția”, la rândul 1, sintagma ”Director” se înlocuiește cu sintagma ”Manager (Director)”.

Modificările enumerate la punctele IV, V, VI, VII, VIII au în vedere îndreptarea unor erori materiale.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi, cu modificările și completările aduse, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Executivul propune retragerea punctului 13 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind repartizarea, în vederea închirierii fără licitație publică, a unui spațiu Partidului Alianța Liberalilor și Democraților, cu destinație sediu de partid”.

Domnul președinte de ședință supune la vot retragerea punctului 13 de pe ordinea de zi , care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2017”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de htărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr.258/09.08.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017”. Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr.259/09.08.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 3 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea modului de întocmire a registrului agricol de la nivelul municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr.260/09.08.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 4 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind înscrierea dreptului de proprietate a unei suprafețe de teren situat în municipiul Pitești, strada Octavian Goga, nr. 19, județul Argeș”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 261/09.08.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 5 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Procedurii privind reglementarea acordării eșalonării la plată a impozitelor/taxelor și a majorărilor de întârziere datorate bugetului local al Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 262/09.08.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre inițiat de primar privind trecerea ”Pieței acoperite Trivale” din administrarea S.C. Salpitflor Green S.A. Pitești în administrarea Consiliului Local al Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 263/09.08.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 7 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții ”Amenajare spațiu arhivă Primărie”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Este pe punctul de a se finaliza obiectivul.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr.264/09.08.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 8 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea ”Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană Durabilă a Municipiului Pitești pentru perioada 2014-2023”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Sofianu Narcis - Ionuț: În viitor să se acorde o mai mare

5

atenție protejării spațiilor verzi și ne-am dori o dezvoltare durabilă efectivă. De asemenea să se modifice nivelul de impozitare pentru anumite imobile privind modul de acordare a atenției cetățenilor către spațiile verzi.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Pe viitor trebuie să ne gândim la soluții de impozitare graduală, deoarece de 11 ani nu am mai mărit impozitele și nu suntem într-o situație foarte confortabilă.

5

Domnul consilier Alexăndrescu Mihai-Alexandru: Reabilitarea urbană a schimbat orașul. Schimbarea conductelor de alimentare cu apă să fie făcută în prima etapă și apoi să se realizeze reabilitarea și nu invers.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Proiectele sunt realizate în funcție de etape și proceduri. Înainte de a începe o reabilitare noi trimitem adrese la toate serviciile pentru a vedea dacă mai trebuie făcute alte lucruri. Sunt situații în care după ce terminăm ce avem de făcut vin alții să spună că mai au ceva de refăcut.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 265/09.08.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 9 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea ”Planului de mobilitate urbană durabilă al municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Sosește în sală doamna consilier Stanciu Alexandrina. Consilieri prezenți -22.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 266/09.08.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 10 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare rețele termice de distribuție aferente PT 1006”.

5

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi , devenind

Hotărârea nr. 267/09.08.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 11 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare rețele termice de distribuție aferente PT 1005”.

5

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 268/09.08.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 12 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenții la obiectivul ”Reabilitare B-dul Eroilor (între Strada Exercițiu și B-dul Republicii)”, din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 269/09.08.2017.

Punctul 13 de pe ordinea de zi” Proiect de hotărâre inițiat de primar privind repartizarea, în vederea închirierii fără licitație publică, a unui spațiu Partidului Alianța Liberalilor și Democraților, cu destinație sediu de partid” este retras de pe ordinea de zi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 14 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru unități locative construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Pitești Aleea Căminelor nr.25 și Aleea Negoiu nr.5”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 270/09.08.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 15 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea acordării ajutorului de minimis ad-hoc reprezentat de participarea Municipiului Pitești la majorarea capitalului social al S.C. Salpitflor Green S.A. Pitești prin aport în natură și în numerar de la bugetul Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 271/09.08.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 16 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 105/26.03.2015 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Administrației Domeniului Public Pitești, cu modificările și completările ulterioare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 272/09.08.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 17 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Pitești, prin atribuire directă”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Oficiul Concurenței interzice să se facă transportul public local de călători de către S.C. Publitrans în afara municipiului Pitești, această veste nefiind bine primită de către cetățeni precum și de localitățile învecinate. Serviciul de transport de călători pe care-l prestăm ne costă foarte mult dar nu din această cauză ne-am retras. O singură abatere în acest sens se penalizează cu un miliard de lei. Pentru mijloacele de transport care vin din afara Piteștiului ne opunem să oprească în stațiile de călători foarte aglomerate. Nu este în regulă ca toate aceste mijloace de transport din afara Piteștiului să traverseze orașul și să folosească circuitele foarte aglomerate. De asemenea majoritatea copiilor sunt duși cu mașinile la școală, iar zonele din jurul școlilor sunt extrem de aglomerate.

Dacă zona metropolitană nu este reglementată din punct de vedere legal nu putem să facem nici un pas.

Avem oportunitatea pe care sperăm că o vom duce la bun sfârșit, în sensul că vom achiziționa 40-45 mijloace de transport ultra moderne cu contribuția Consiliului Local de 2%. Avem un proiect care sperăm ca până anul viitor îl vom materializa, cu aproape100 de stații moderne, avem ghidul de finanțare, bani și avizele, dar este mult de lucru și sperăm să se concretizeze. La Oficiul Concurenței sa reclamat faptul că autobuzele noastre ies în afara orașului și am fost obligați să ne retragem. Se dorește ca în viitor autogările să existe la intrările în oraș pentru a nu mai îngreuna traficul în oraș. Suntem singura localitate din județ care are societate de transport public de călători, care este foarte costisitoare, dar care pune la dispoziție toate condițiile necesare cetățenilor. Primarul poate propune Consiliului Local restricționarea mijloacelor de transport pe anumite tronsoane, acolo unde se constată că nu se circulă în cele mai bune condiții.

5

Domnul consilier Tudosoiu Dumitru: Staționarea la Stadionul Nicolae 5

Dobrin este îngreunată de existența în zonă a unor autobuze cu geamuri sparte. Ce se întâmplă cu ele?

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: O să intervenim să amenajăm zona pentru a ușura staționarea .

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Referitor la strategia de dezvoltare durabilă în ceea ce privește transportul ar fi în regulă ca în septembrie să organizăm o întâlnire cu firmele de transport și reprezentanții autărităților competente pentru a cunoaște și alt punct de vedere.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Am avut întâlnire și ne-am deplasat în comunele învecinate, am identificat soluții și trasee pentru a le respecta, dar ei nu-si vad decât interesul. În consecință i-am amendat și i-am avertizat, dar nu

5                                                  5                                              ~

vor să respecte legea. Sunt obligați să-și facă autogări la intrările în oraș cu toate condițiile cerute deoarece Piteștiul este foarte aglomerat.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările și completările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 273/09.08.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 18 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind repartizarea unor locuințe de necesitate”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 274/09.08.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 19 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind participarea municipiului Pitești la proiectul ”Fondul de acțiune privind energia durabilă”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Este vorba de fonduri extrabugetare.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 275/09.08.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 20 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar referitoare la completarea H.C.L. nr. 405/25.11.2010 privind înființarea Clubului Sportiv ”Fotbal Club Argeș”, cu modificările și completările ulterioare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Ne străduim să oferim toate condițiile necesare, toate activitățile sunt susținute de bugetul consiliului local dar au apărut și câteva sponsorizări pentru Fotbal Club Argeș ,dar nu foarte mari.

Domnul consilier Gentea Cristian: În consiliul de administrație al F.C.

5

Argeș s-a luat în discuție înfințarea unei secții de karate. Am fost de acord cu înfințarea acestei secții deoarece karatele sunt căutate și de anvergură, fiind un sport olimpic iar suma necesară de 50 mii lei nu este foarte mare. În țară există 100 de cluburi de karate declarate și considerăm că o să aibă succes.

5

Domnul consilier Sofianu Narcis - Ionuț: Karatele au fost recunoscute ca

5

sport olimpic și orice sport este bine venit pentru disciplinarea tinerilor din ziua de azi.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 276/09.08.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 21 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Scrisorii de așteptări privind Administrarea și Conducerea S.C. Termo Calor Confort S.A. pentru mandatul 2017-2021”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 277/09.08.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 22 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea H.C.L. nr. 110/30.03.2017 privind aprobarea programului minimal de activități aferent anului 2017 realizat de către Centrul Cultural al Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 278/09.08.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 23 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Acoperire teren sport - Școala Gimnazială Ion Pilat” - din municipiul Pitești “.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 279/09.08.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 24 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea concesionării, prin licitație publică, a terenului în suprafață de 327 mp aparținând domeniului public al municipiului Pitești, situat în municipiul Pitești, str. Paul Dicu, în vederea amenajării unei parcări“.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Se fac propuneri pentru desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de evaluare a ofertelor depuse la procedura de atribuire, prin licitație publică, a contractului de concesiune pentru terenul în suprafață de 327 mp aparținând domeniului public al municipiului Pitești, situat în municipiul Pitești, str. Paul Dicu, în vederea amenajării unei parcări.

Domnul președinte de ședință precizează că a fost propus ca președinte domnul consilier Costescu Cătălin și ca membru domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț, urmând ca procedura de vot a proiectului de hotărâre și cea a votului secret să aibă loc la finalul ședinței.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 25 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea unui raport de evaluare și constituirea unei comisii de negociere “.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Este vorba de terenul situat în Parcul Ștrand care ne aparține și la care avem și un raport de evaluare.

Domnul consilier Neacșu Mariean: Acest evaluator a făcut 4 rapoarte de evaluare în zona Ștrand dar prețul pe care-l evaluează consider că este un preț foarte mic pentru această zonă. Consider că trebuie să renegociem.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Să acceptăm tariful evaluatorului sau să acceptăm un preț minimal. Instanța ne-a obligat să-i punem la dispoziție terenul nu și prețul, Consiliul Local poate să fie de acord sau nu cu propunerea evaluatorului. Putem să propunem un alt tarif, există varianta renegocierii.

Domnul consilier Neacșu Mariean propune o redevență minimă de 2 lei/mp/ lună, dar această propunere nu întrunește majoritatea voturilor consilierilor prezenți.

Domnul consilier Preda Marin: propune o redevență minimă de 5 lei/mp/ lună, dar această propunere nu întrunește majoritatea voturilor consilierilor prezenți.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Trebuie să plecăm de la un prag minim de negociere.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Solicit consultarea HCL privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2017 și să se stabilească prețul conform acesteia. Se propune ca amendament 1 leu/mp/zi conform HCL nr. 170/24.11.2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2017,care se supune la vot și este aprobat în unanimitate de voturi.

Se fac propuneri pentru desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de negociere a prețului redevenței pentru terenul în suprafață de 361 situat în str. Costache Negri, Parc Ștrand.

Domnul președinte de ședință precizează că au fost propuși domnii consilieri Neacșu Mariean, Preda Marin și Sofianu Narcis-Ionuț, urmând ca procedura de vot a proiectului de hotărâre și cea a votului secret să aibă loc la finalul ședinței.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 26 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea contractului de închiriere a unui spațiu cu destinația de cabinet medical”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Se fac propuneri pentru desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de renegociere a pretului închirierii pentru spațiul situat în Pitești -Complex Ciocârlia, str. Negru-Vodă, F.N., cu destinația de cabinet medical.

Domnul președinte de ședință precizează că au fost propuși domnii consilieri Janță Constantin Daniel, Morlova Eduard și Preduț Mariana - Tatiana, urmând ca procedura de vot a proiectului de hotărâre și cea a votului secret să aibă loc la finalul ședinței.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 27 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind înscrierea dreptului de proprietate a unei suprafețe de teren situat în municipiul Pitești, Intrarea Nicolae Apostolescu, județul Argeș”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 280/09.08.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 28 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiții ”Reabilitare termică Școala Gimnazială Tudor

5                                                                                           5                                                                                 5

Vladimirescu”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 281/09.08.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 29 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind colaborarea pe linia furnizării de date cu caracter personal între instituțiile, serviciile publice și societățile comerciale din subordinea consiliului local”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 282/09.08.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 30 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 283/09.08.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 31 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate - nunta de diamant”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 284/09.08.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 32 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția ”Construire clădire locuințe colective cu spații comerciale la parter” strada Armand Călinescu nr. 16”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Matei Ion: Nu a fost luat în discuție și propun retragerea proiectului de pe ordinea de zi pentru a fi analizat în detaliu.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Este necesar să ne deplasăm cu toții la fața locului să vedem exact despre ce este vorba, este o situație complicată deoarece strada este foarte aglomerată și specialiștii trebuie să-și dea cu părerea. Sunt de acord cu retragerea acestui punct de pe ordinea de zi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 33 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările și completările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 285/09.08.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 34 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Pitești”.

5

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Prin legea salarizării unice s-a avut în vedere egalizarea salarizării în toată țara și primarul stabilește salariile în funcție de bugetul alocat pe anul în curs. Am făcut tăieri la salariile mai mari la directori și șefi, iar la persoanele cu funcții de execuție le-am menținut sau le-am acordat unele procente.

Domnul consilier Gentea Cristian: Dacă astăzi s-ar fi propus salarii maxime ca în alte orașe sau la alte instituții, nu aș fi votat nici un proiect de hotărâre. Dar astăzi o să le votez pe toate, deoarece domnul primar împreună cu personalul din subordinea dumnealui au lucrat îndelung la stabilirea salariilor și consider că le-a adus la un nivel normal. Personal nu sunt de acord cu această lege deoarece unele salarii sunt meritate, altele nu. De exemplu, salariul directorului de la Fotbal Club Argeș este un salariu normal, dar nu pentru directorul actual, domnul Șerban care trebuie să-ți facă treabă și să-și dea mai mult interesul. Când vom stabili bugetul pe anul 2018 se vor stabili salariile în funcție de acesta.

5

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Consider că unele salarii din 5

administrația publică locală sunt foarte mici raportat la gradul competențelor, volumul de muncă și la nivelul de stres, dar ar trebui să se acorde măsuri de revigorare și pentru mediul privat. Unele salarii sunt meritate, dar altele nu și de aceea noi ne vom abține la proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi privind salarizarea.

Domnul consilier Tudosoiu Dumitru: Am încredere în aparatul de specialitate și în domnul primar, fiecare salariat muncește respectând fișa postului și responsabilitățile pe care le are. Când au fost tăierile de salarii, când oamenii erau dați afară, bugetarii au stat pe salarii foarte mici și au muncit. Faptul că au mai crescut salariile nu este decât o recunoaștere a muncii lor.

5

Domnul consilier Alexăndrescu Mihai Alexandru: Ar trebui să existe niște criterii de performanță pentru creșterile salariale ca și în domeniul privat. Nu înțeleg cum s-a ajuns la aceste cifre, în baza a ce.

Domnul consilier Tudosoiu Dumitru: Pentru fiecare angajat există o fișă a postului, precum și un raport de evaluare prin care acesta este evaluat anual și există niște criterii pentru fiecare persoană.

Domnul consilier Preda Marin: Fiecare angajat are fișa postului și o fișă de evaluare anuală. Pe baza acestor documente pe care le are fiecare angajat fiecare răspunde pentru sarcinile sale și pentru ceea ce face. Domnul primar ținând cont de fișele de post a analizat cu o comisie și a stabilit modul de calcul pentru salariile personalului. Când se va face noul buget pe 2018 s-ar putea ca aceste salarii să se renegocieze pentru că s-ar putea să nu ne încadrăm în bugetul respectiv.

Doamna Preduț Mariana-Tatiana: Trebuie să aprobăm un proiect de hotărâre inițiat de domnul primar care și-a asumat aceste salarii în funcție de activitatea fiecărui angajat făcând o analiză amănunțită. Noi trebuie să aprobăm noile salarii stabilite conform legii pentru ca acești oameni să-ți poată primi salariile pentru munca pe care o desfășoară.

Domnul viceprimar Apostoliceanu Sorin: Salariile sunt normale, dar dumneavoastră vă raportați la mediul privat. Este o măsură data de Guvern și domnul primar a fost corect.

Domnul consilier Sofianu Narcis - Ionuț: Suntem de acord cu majorările salariale, dar nu cu toate de aceea o să ne abținem.

Domnul consilier Bănică Iuliu - Radu: Domnul primar propune conform legii și fiecare are dreptul să voteze cum vrea dar acestea sunt niște salarii normale și decente.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Față de celelalte instituții care și-au stabilit salariile, acestea sunt foarte mici, chiar au mai fost niște tăieri din salarii.

~                                                                         ~                                                              5

Salariații din cadrul acestei instituții au avut mereu salarii foarte mici față de alte orașe din țară. Munca este mult mai mare la un oraș mai mare, dar salariul este mai mic. Este o bază de la care plecăm, aplicând legea în conformitate cu organigrama și statutul de funcții. Există grilele stabilite de Ministerul Muncii. Și eu o să am mai multe așteptări, compartimentele să colaboreze mai mult și lucrările să se facă într-un termen mai scurt. Lucrurile bune se fac cu oameni devotați și așteptăm și de la oameni mai multă operativitate. Lucrurile bune se fac cu oameni devotați, care muncesc și sunt la datorie la orice oră. Trebuie să fiu solidar cu oamenii care muncesc. Aceste materiale privind salarizarea au fost discutate îndelung și am făcut o analiză de bun simț cu toată lumea.

Domnul consilier Gardin Florin: Ministerul Muncii ne-a transferat nouă răspunderea și ne-a pus în situația dificilă de a alege noi și de a ne dușmăni între noi. Trebuie să ne înțelegeți și pe noi de ce ne abținem.

Domnul consilier Morlova Eduard: Nu este vorba de niște sume, ci de

5                         ~

redarea demnitătii unor oameni care lucrează în această instituție și de niște salarii integre .

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 17 de voturi „pentru” și 5 „abțineri”(domnii consilieri Alexăndrescu Mihai - Alexandru, Duțulescu Gheorghe, Gardin Florin, Sofianu Narcis-Ionuț și doamna consilier Stanciu Alexandrina), devenind

Hotărârea nr. 286/09.08.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 35 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din cadrul Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 17 de voturi „pentru” și 5 „abțineri”(domnii consilieri Alexăndrescu Mihai - Alexandru, Duțulescu Gheorghe, Gardin Florin, Sofianu Narcis-Ionuț și doamna consilier Stanciu Alexandrina), devenind

Hotărârea nr. 287/09.08.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 36 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din cadrul Administrației Domeniului Public Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările și completările propuse de inițiator, care este aprobat cu 17 de voturi „pentru” și 5 „abțineri”(domnii consilieri Alexăndrescu Mihai - Alexandru, Duțulescu Gheorghe, Gardin Florin, Sofianu Narcis-Ionuț și doamna consilier Stanciu Alexandrina), devenind

Hotărârea nr. 288/09.08.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 37 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din cadrul Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 17 de voturi „pentru” și 5 „abțineri”(domnii consilieri Alexăndrescu Mihai - Alexandru, Duțulescu Gheorghe, Gardin Florin, Sofianu Narcis-Ionuț și doamna consilier Stanciu Alexandrina), devenind

Hotărârea nr. 289/09.08.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 38 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din cadrul Fotbal Club Argeș”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările și completările propuse de inițiator, care este aprobat cu 17 de voturi „pentru” și 5 „abțineri”(domnii consilieri Alexăndrescu Mihai - Alexandru, Duțulescu Gheorghe, Gardin Florin, Sofianu Narcis-Ionuț și doamna consilier Stanciu Alexandrina), devenind

Hotărârea nr. 290/09.08.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 39 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările și completările propuse de inițiator, care este aprobat cu 17 de voturi „pentru” și 5 „abțineri”(domnii consilieri Alexăndrescu Mihai - Alexandru, Duțulescu Gheorghe, Gardin Florin, Sofianu Narcis-Ionuț și doamna consilier Stanciu Alexandrina), devenind

Hotărârea nr. 291/09.08.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 40 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din cadrul Poliției Locale a Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările și completările propuse de inițiator, care este aprobat cu 17 de voturi „pentru” și 5 „abțineri”(domnii consilieri Alexăndrescu Mihai - Alexandru, Duțulescu Gheorghe, Gardin Florin, Sofianu Narcis-Ionuț și doamna consilier Stanciu Alexandrina), devenind

Hotărârea nr. 292/09.08.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 41 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din cadrul Centrului Cultural al Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 17 de voturi „pentru” și 5 „abțineri”(domnii consilieri Alexăndrescu Mihai - Alexandru, Duțulescu Gheorghe, Gardin Florin, Sofianu Narcis-Ionuț și doamna consilier Stanciu Alexandrina), devenind Hotărârea nr. 293/09.08.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 42 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din cadrul Filarmonicii Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Este un buget exagerat pe care nu-l putem susține și nici un salariu nu poate depăși salariul directorului. Bugetul Filarmonicii anual este de 33 miliarde, costurile de întreținere a Centrului sunt foarte mari și instrumentele sunt foarte scumpe. Este preferabil să ținem spectacole cu Filarmonica de la București, de la Timișoara o dată pe lună. Propun Consiliului Local să se stabilească o grilă de salarizare în funcție de salariul directorului care trebuie să fie cel mai mare. Bugetul este deja alocat, directorul are salariul stabilit și el trebuie să stabilească salariile mai mici astfel încât să se încadreze în buget.

Domnul secretar Andrei-Cătălin Călugăru: Administrația publică locală este singura categorie pentru care stabilirea salariilor se face de către Consiliul Local, pornind de la salariul minim pe economie până la maximum, care înseamnă indemnizația viceprimarului, la restul categoriilor bugetare respectiv familia cultură, sănătate și învățământ prevederea legală este să se mențină în plată salariile de la 30 iunie. Filarmonica face parte din familia ocupațională ”Cultură”, unde Consiliul Local nu poate să intervină deoarece legea nu prevede acest lucru.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Nu noi stabilim salariile celor din orchestră, ci managerul, astfel încât să nu depășească salariul dumnealui. În momentul de față bugetul Filarmonicii este în deficit și nu putem aproba așa ceva. Managerul a aprobat salarii maxime deoarece legea a permis lucrul acesta, dar s-a depășit bugetul.

Domnul viceprimar Laurențiu Marian Zidaru: În funcție de bugetul pe care-l are, managerul trebuie să se organizeze și să se încadreze cu un număr mai mare sau mai mic de instrumentiști pentru fiecare concert.

Domnul consilier Marin Preda: Trebuie stabilite salarii mai mici decât managerul Filarmonicii și să se încadreze în bugetul alocat.

Domnul consilier Gentea Cristian: Am discutat cu doamna Șerban Negoiu Paraschiva și mi-a explicat faptul că salariile personalului din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Pitești s-au mărit în februarie 2017 cu 20% și conform Deciziei Curții Constituționale nr. 794/2016 cu 40%, doar domnul director

5                                  5                                                                                                 ~

Dumitrașcu a acordat salarii maxime instrumentiștilor și de aceea în momentul de față

5                                                                                                                                      5                  5                                                                                                 5

se află în deficit de buget.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Măririle salariale au fost aprobate înainte de aprobarea bugetului din martie anul acesta. Domnul director a stabilit salariile conform legii, dar a depășit bugetul, de aceea trebuie refăcute în limita bugetului stabilit.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările și completările propuse de inițiator, care este aprobat cu 17 de voturi „pentru” și 5 „abțineri”(domnii consilieri Alexăndrescu Mihai-Alexandru, Duțulescu Gheorghe, Gardin Florin, Sofianu Narcis-Ionuț și doamna consilier Stanciu Alexandrina), devenind

Hotărârea nr. 294/09.08.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 43 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea elaborării unui studiu de oportunitate referitor la modalitatea de organizare și gestionare a unor servicii”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 295/09.08.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 44 de pe ordinea de zi: “ Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în semestrul I al anului 2017”.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 45 de pe ordinea de zi: “ Raport privind realizarea indicatorilor de performanță de către S.C. Termo Calor Confort S.A. în trim. II al anului 2017”.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 46 de pe ordinea de zi: “ Raport privind îndeplinirea indicatorilor de performanță și de evaluare a activității Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești Trimestrul al II-lea/ Semestrul I 2017”.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 47 de pe ordinea de zi: “ Raport privind modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță și evaluare a activității Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești trim. II 2017”.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 48 de pe ordinea de zi: “ Raport privind criteriile de salarizare pentru directorul general al Poliției Locale a Municipiului Pitești pentru semestrul I 2017”.

Domnul consilier Alexăndrescu Mihai Alexandru: Centrul orașului este plin de oameni fără locuință mai ales în zona Prefecturii și a Casei Sindicatelor care agresează cetățenii. Poate Poliția Locală ar putea să facă ceva în acest sens.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 49 de pe ordinea de zi: “ Raport privind realizarea indicatorilor de performanță de către Poliția Locală a Municipiului Pitești în TRIM.II și SEM. I al anului 2017”.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 50 de pe ordinea de zi: “ Raport privind evaluarea unui imobil -construcție în vederea cumpărării”.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Am analizat cumpărarea clădirii de la Bowling și dacă este un preț rezonabil si-i găsim utilitatea o să-l achiziționăm.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Să aflăm care este costul clădirii

5

dacă am face-o noi de la zero, gradul de uzură și să înaintăm să vedem ce pretenții are vânzătorul.

Domnul consilier Neacșu Mariean: Au reușit să închirieze numai o suprafață de 330 mp dintr-o suprafață totală de 2844 mp ceea ce reprezintă foarte puțin. Nu cred că alte instituții sunt interesate de închirierea acestei clădiri.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Evaluarea s-a făcut pe două componente: componenta imobiliară și componenta comercială. Componenta comercială este aproape inexistentă iar în ceea ce privește construcția gradul de uzură este irelevant deoarece construcția are o durată mai mare de 35 de ani, terenul fiind al

5                                                                                                             ~

nostru ar trebui să mergem cu procedura mai departe. Aceste sume sunt stabilite de un evaluator dar putem să negociem și să stabilim un preț care ne-ar conveni. Să vedem care este utilitatea, ce putem face cu el, dacă acceptăm varianta de cumpărare sau dacă ne oprim. Vom purta negocieri și vom veni cu o propunere concretă după aprobarea raportului.

Domnul consilier Sofianu Narcis Ionuț: Valoarea este exagerat de mare, să renunțăm la serviciul expertului evaluator.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 51 de pe ordinea de zi: “ Raport cu privire la contractele având ca obiect închirierea terenului în suprafață totală de 157,5 mp, situat în str. Griviței, aferent unui număr de 25 de amplasamente, pentru comerț stradal și prestări servicii”.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Este vorba de amplasamentele construite cu aprobarea Consiliului Local pe strada Griviței nu am putut să le ținem într-o disciplină comercială. Am primit numai critici, astfel odată cu expirarea contractului va trebui să le dezafectăm.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 52 de pe ordinea de zi: “ Adresa S.C. Apă Canal 2000 S.A. înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 33145/18.07.2017 referitoare la Declarația privind impozitele constituite și retragerile efectuate din Fondul IID în semestrul I al anului 2017”.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Se derulează procedura de vot secret pentru numirea reprezentanților consiliului local în comisia de evaluare a ofertelor depuse la procedura de atribuire, prin licitație publică, a contractului de concesiune pentru terenul în suprafață de 327 mp aparținând domeniului public al municipiului Pitești, situat în municipiul Pitești, str. Paul Dicu, în vederea amenajării unei parcări.

Domnul consilier Costescu Cătălin este desemnat președinte iar domnul consilier Sofianu Narcis - Ionuț este desemnat membru în comisia de evaluare a

5

ofertelor depuse la procedura de atribuire, prin licitație publică, a contractului de concesiune pentru terenul în suprafață de 327 mp aparținând domeniului public al municipiului Pitești, situat în municipiul Pitești, str. Paul Dicu, în vederea amenajării unei parcări.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea concesionării, prin licitație publică, a terenului în suprafață de 327 mp aparținând domeniului public al municipiului Pitești, situat în municipiul Pitești, str. Paul Dicu, în vederea amenajării unei parcări, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 296/09.08.2017.

Se derulează procedura de vot secret pentru numirea reprezentanților consiliului local în comisia de negociere a prețului redevenței pentru terenul în suprafață de 361 situat în str. Costache Negri, Parc Ștrand.

Domnii consilieri Preda Marin, Neacșu Mariean și Sofianu Narcis - Ionuț sunt desemnați să facă parte din comisia de negociere a prețului redevenței pentru terenul în suprafață de 361 situat în str. Costache Negri, Parc Ștrand.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea unui raport de evaluare și constituirea unei comisii de negociere, cu amendamentul propus, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 297/09.08.2017.

Se derulează procedura de vot secret pentru numirea reprezentanților consiliului local în comisia de renegociere a pretului închirierii pentru spațiul situat în Pitești - Complex Ciocârlia, str. Negru-Vodă, F.N., cu destinația de cabinet medical.

Domnii consilieri Janță Constantin, Morlova Eduard și Preduț Mariana-

5                                       ~                                                          5                       5

Tatiana sunt desemnați dă facă parte din comisia de renegociere a pretului închirierii pentru spațiul situat în Pitești - Complex Ciocârlia, str. Negru-Vodă, F.N., cu destinația de cabinet medical.

5

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea contractului de închiriere a unui spațiu cu destinația de cabinet medical, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 298/09.08.2017.

Diverse:

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Să găsim soluții pentru tineri, să-i încurajăm și să-i ajutăm să-și ocupe timpul cu activități sportive. Să găsim o strategie pentru a organiza terenurile de sport din fiecare cartier pe care le are Consiliul Local în administrare, pentru ca tinerii să desfășoare diferite sporturi.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Dorim realizarea unui parc lângă Liceul de chimie în cartierul Prundu, cu băncuțe și mese de tenis. Propunerea este foarte bună și rămâne s-o materializăm prin măsuri concrete.

Domnul președinte de ședință declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cătălin Costescu

SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru

Red. Anca-Ramona Nistor 1ex.