Proces verbal din 05.04.2017

PV sedinta extraordinara 05.04.2017

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

Încheiat azi, 05.04.2017, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului Municipiului Pitești nr. 616 din 04.04.2017.

La ședință participă de drept:

  • -  dl. Constantin Cornel Ionică - Primarul Municipiului Pitești;

  • -  dl. Andrei - Cătălin Călugăru - Secretarul Municipiului Pitești.

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass-media locală.

Domnul secretar Andrei - Cătălin Călugăru face prezența consilierilor, constatându-se:

  • - consilieri în funcție - 23;

  • - consilieri prezenți - 21;

  • - consilieri absenți - 2 (doamna consilier Preduț Mariana Tatiana și domnul consilier Morlova Eduard).

Președinte de ședință este domnul consilier Alexăndrescu Mihai-Alexandru.

Domnul președinte de ședință precizează că absența domnului consilier Morlova Eduard rămâne să fie discutată în ședința viitoare.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre inițiat de primar privind constituirea, la nivelul municipiului Pitești, a Autorității Urbane - Organism Intermediar de nivel II al Programului Operațional Regional 2014-2020”.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică mulțumește consilierilor pentru prezență și motivează convocarea ședinței extraordinare: Guvernul și Vicepremierul ne-au transmis că primăriile reședință de județ sunt cele care duc la îndeplinire aceste proiecte din acest Program de finanțare și mâine trebuie să transmitem urgent acest HCL.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

  • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

  • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

  • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

  • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

  • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 136/05.04.2017.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Am înțeles că s-ar putea să primim niște bani pentru susținerea unor proiecte propuse. Dacă se va impune o să mai convocăm o ședință extraordinară deoarece este în interesul municipiului Pitești să realizăm cât mai multe proiecte.

Domnul președinte de ședință declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Alexăndrescu Mihai - Alexandru

SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru

Red.Anca-Ramona Nistor

1ex.