Hotărârea nr. 98/2017

HCL privind aprobarea autorizarii SC Total Building Solutions SRL CSC SRL

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea autorizării S.C. Total Building Solutions CSC S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Municipiul Pitești, Bld. 1 Decembrie 1918 nr.3, bI.M3, sc.B, ap.ll, județul Argeș, pentru activitatea de administrare a imobilelor-condominii în Municipiul Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr.l 1980/15.03.2017 al Direcției Dezvoltare Locală;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.l3918/2017, nr.l3919/2017, nr.l3920/2017, nr.13921/2017 și nr.l3922/2017;

-Cererea nr.7677/17.02.2017 a S.C. Total Building Solutions CSC S.R.L;

-Decizia nr. 1/14.03.2017 a Comisiei de autorizare, constituită prin Dispoziția Primarului Municipiului Pitești nr. 1604/2013 cu modificările și completările ulterioare;

-Procesul-verbal nr.l 1809/14.03.2017 al Comisiei de autorizare a persoanei juridice specializate, pentru activitatea de administrare a imobilelor-condominii în municipiul Pitești;

Văzând prevederile Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare, ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007, aprobate prin H.G. nr. 1588/2007, precum și ale Regulamentului privind organizarea și desfășurarea atestării persoanei fizice și autorizării persoanei juridice specializate, pentru activitatea de administrare a imobilelor - condominii în municipiul Pitești, aprobat prin H.C.L. nr. 273/26.09.2013, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă autorizarea persoanei juridice S.C. Total Building Solutions CSC S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Municipiul Pitești, Bld. 1 Decembrie 1918 nr.3, bl.M3, sc.B, ap.ll, județul Argeș, pentru activitatea de administrare a imobilelor-condominii în Municipiul Pitești.

Art.2. Direcția Dezvoltare Locală și Comisia de autorizare constituită prin Dispoziția Primarului Municipiului Pitești nr. 1604/2013, cu modificările și completările ulterioare, vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care le va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

Hotărârea se publică în “Informația Piteștenilor”.

Pitești

Nr. 98 din 30.03.2017Contrasemnează: SECRETAR,  Andrei-Cătălft Călugăru