Hotărârea nr. 95/2017

HCL privind aprobarea DALI Reabilitare B-dul I.C.Bratianu

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenții la obiectivul Reabilitare B-dul I.C.Brătianu - Str. Maior Sontu între Str.Maternitătii si Str. Târgu din

Vale, L=l,200 km , din municipiul Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 12950/20.03.2017 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 13918/2017, nr. 13919/2017, nr. 13920/2017, nr. 13921/2017 și nr. 13922/2017;

-Adresa Administrației Domeniului Public Pitești nr.1537/16.03.2017 înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.12487/16.03.2017;

Văzând prevederile art. 36 alin. (4) lit. “d“ din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.(1) Se aprobă Documentația de avizare pentru lucrări de intervenții pentru obiectivul „Reabilitare B-dul I.C.Brătianu - Str. Maior Șonțu între Str.Maternității și Str. Tărgu din Vale, L=l,200 km”, din municipiul Pitești, cu o valoare totală estimată conform Devizului general privind cheltuielile necesare realizării investiției de 3.261.673 lei, inclusiv T.V.A.

(2) Finanțarea obiectivului se va face din sume alocate de la bugetul local, iar investiția va fi multianuală.

$

Art.2. Documentația de avizare pentru lucrări de intervenții prevăzută la art. 1 se arhivează la Administrația Domeniului Public Pitești.

Art.3. Direcția Tehnică, Direcția Economică și Administrația Domeniului Public Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Laurentiu-Marian Zidaru 9

Pitești

Nr. 95 din 30.03.2017


Contrasemnează: