Hotărârea nr. 88/2017

HCL privind organizarea concursului Cea mai frumoasa asociatie de proprietari

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind organizarea concursului „Cea mai frumoasă și cea mai curată asociație de proprietari din Municipiul Pitești”

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

 • -  Raportul nr.l 1322/10.03.2017 al Direcției Dezvoltare Locală;

 • -  Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.l3918/2017, nr. 13919/2017, nr. 13920/2017, nr. 13921/2017 și nr. 13922/2017;

 • -  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pitești nr.71/30.03.2017 privind aprobarea bugetului Municipiului Pitești pe anul 2017;

 • -  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pitești nr.l 1/26.01.2017 privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale care se desfășoară în municipiul Pitești în anul 2017, precum și a unor evenimente științifice, festivități, întâlniri oficiale și de lucru organizate de municipalitate;

Văzând prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.G. nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l(l) Se aprobă Regulamentul concursului „Cea mai frumoasă și cea mai curată asociație de proprietari din Municipiul Pitești”, potrivit anexei nr. 1.

 • (2) Se aprobă Fișa individuală a asociației de proprietari, potrivit anexei nr. 2.

 • (3) Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 (1) Finanțarea cheltuielilor aferente premiilor se face din sume alocate cu această destinație de la bugetul Municipiului Pitești pe anul 2017.

(2) Premiile concursului se stabilesc prin Dispoziție a Primarului Municipiului Pitești, se aduc la cunoștință publică prin mass-media locală și prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Pitești până la data de 16.05.2017.

Art.3 Primarul Municipiului Pitești, Direcția Dezvoltare Locală, Direcția Tehnică și S.C. Salpitflor va fi comunicată acestora de către


Green S.A. vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care Secretarul Municipiului Pitești.

Hotărârea se publică în „Informația Piteștenilor”.

Pitești

Nr. 88 din 30.03.2017Contrasemnează: SECRETAR, Andrei-Cătălfti Călugăru


Anexa nr. 1 la H.C.Lnr^R..din^)x(?.?„2017

Regulamentul concursului

„Cea mai frumoasă și cea mai curată asociație de proprietari din Municipiul Pitești'9

Cap. I DISPOZIȚII GENERALE

Artl(l) Concursul "Cea mai frumoasă și cea mai cutată asociație de proprietari din Municipiul Pitești”, denumit în continuare Concursul, are ca scop îmbunătățirea aspectului urbanistic al municipiului Pitești și a microclimatului urban, prin promovarea unei competiții autentice între asociațiile de proprietari, care să conducă la creșterea gradului de confort ambiental al locatarilor.

(2) Concursul urmărește, de asemenea, formarea administratorilor în vederea rezolvării cu operativitate a problemelor gospodărești ale asociațiilor de proprietari, îmbunătățirea comunicării și colaborării cu autoritățile publice locale.

Cap. II DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

Art.2(l) Concursul este organizat de Primăria Municipiului Pitești, prin serviciul de specialitate -Unitatea de Monitorizare Servicii Publice și Coordonare Asociații de Proprietari.

 • (2) La concurs pot participa toate asociațiile de proprietari din cartierele municipiului Pitești, care nu înregistrează restanțe mai vechi de 30 zile către furnizorii de utilități.

 • (3) Asociațiile de proprietari care au fost declarate câștigătoare în anii precedenți pot participa la concurs numai în situația în care fac dovada că au efectuat lucrări semnificative în condominiu, de la data premierii și până în prezent. In acest sens, asociațiile interesate vor anexa, la cererea de înscriere, documentele justificative ale lucrărilor efectuate.

 • (4) Acțiunea va avea la bază voluntariatul sub coordonarea conducerii asociației de proprietari și administratorului. Comitetul executiv, în colaborare cu persoanele active din asociație, va elabora un plan de acțiune după o prealabilă analiză și evaluare a condominiului și terenului aferent.

 • (5) Perioada de desfășurare a concursului este 03.04.2017 - 19.05.2017.

 • (6) înscrierea la concurs se face prin cerere depusă la registratura Primăriei Municipiului Pitești, începând cu data de 03.04.2017 până la data de 14.04.2017, inclusiv.

 • (7) Monitorizarea și jurizarea concursului se vor face de către comisia desemnată prin Dispoziția Primarului Municipiului Pitești.

 • (8) Pe parcursul derulării concursului, acțiunile se vor populariza în mass-media locală (TV, radio și presa scrisă).

 • (9) Se va acorda un premiu pentru „Cea mai frumoasă și cea mai curată asociație de proprietari din Municipiul Pitești” și câte un premiu pentru „Cea mai frumoasă și cea mai curată asociație de proprietari din fiecare cartier”, pentru următoarele cartiere: Găvana, Trivale, Banat, Exercițiu, Craiovei, Războieni, Prundu și Frații Golești, Tudor Vladimirescu, zona Centru și Calea București, Popa Șapcă, zona Nord și Eremia Grigorescu.

Cap. III EVALUAREA ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI ÎNSCRISE ÎN CONCURS

Art.3(l) Evaluarea asociațiilor de proprietari înscrise în concurs se va face de către comisia desemnată în acest scop prin Dispoziția Primarului Municipiului Pitești, în baza următoarelor criterii:


 • 1. Amenajare si curățenie spații verzi aferente blocului: a) gazon: 0-2 pct.          0 - complet neîntreținut


 • 1 - parțial întreținut

 • 2 - complet întreținut (curat și cosit)

b) sol semănat/plantat (iarbă, flori, arbori): 0-2 pct.

0 - complet neplantat/nesemănat (lipsă flori,

 • 1 - parțial plantat/semănat

 • 2 - complet plantat/semănat (iarbă, flori, arbori)

  c) gard viu: 0-3 pct.


0 - complet neplantat / netoaletat

1 - parțial plantat / toaletat

 • 3 - complet plantat / toaletat (lucrare efectuată pe întreaga suprafață aferentă asociației)

d) arbori toaletați: 0-2 pct.

0 - complet netoaletați

 • 1 - parțial toaletați

 • 2 - complet toaletați (în întregime toaletați, văruiți, protejați)

 • 2. Amenajare si curățenie la intrarea în bloc: 0-2 pct.

0 - complet neîntreținută (alei murdare, nemăturate, geamuri nespălate, uși nevopsite, nereparate, adresă neinscripționată, cutii poștale rupte)

 • 1 - parțial întreținută

 • 2 - complet întreținută (zonă foarte bine și permanent întreținută)

 • 3. Lucrări de întreținere a fațadei imobilului și reabilitare termică: 0-3 pct, 0 - complet neizolată

  • 1 - complet neizolată dar cu fațada îngrijită

  • 2 - cu fațada izolată parțial

  • 3 - cu fațada complet izolată


 • 4. Starea tehnică a subsolului și a terasei:

 • a) subsol tehnic: 0-2 pct. 0 - complet neîntreținut

 • 1 - parțial întreținut

 • 2 - complet întreținut

 • b) terasa: 0-2 pct.           0 - complet neîntreținută

 • 1 - parțial întreținută

 • 2 - complet întreținută


 • 5. Vechimea blocului: 1-4 pct.

 • 1 - construit între anii 2000-2015

 • 2 - construit între anii 1990-2000

 • 3 - construit între anii 1980-1990

 • 4 - construit între anii 1960-1980

 • 6. Alte aspecte relevante pentru buna gospodărire a asociației de proprietari: 3 pct.

(colaborare cu Primăria Municipiului Pitești, implicarea în rezolvarea problemelor ridicate de membrii asociației de proprietari, sistem monitorizare video, etc.).

(2) Comisia de evaluare va acorda puncte pentru blocul/blocurile din cadrul asociației (punctajul final urmând a fi calculat ca sumă a punctelor acordate pentru îndeplinirea criteriilor) și va completa formularul „Fișa individuală”.

Art.4(l) Rezultatele concursului vor fi comunicate participanților până la data de 08.05.2017, inclusiv, iar contestațiile se vor putea depune în termen de 48 ore de la comunicarea rezultatelor.

(2) Contestațiile vor fi soluționate de o comisie constituită prin Dispoziție a Primarului Municipiului Pitești.

Art.5(l) Premierea asociațiilor de proprietari câștigătoare se va face cu prilejul Zilelor Municipiului Pitești.

(2) Premiile concursului se stabilesc prin Dispoziție a Primarului Municipiului Pitești, se aduc la cunoștință publică prin mass-media locală și prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Pitești până la data de 16.05.2017.Anexa nr. 2 la H.C.L. nr...


Fișa individuală


Asociația de proprietari

Nr. crt.

Criterii

Punctaj

1

Amenajare și curățenie spații verzi aferente blocului

Gazon

complet neîntreținut

0

parțial întreținut

1

complet întreținut (curat și cosit)

2

Sol semănat/plantat (iarbă, flori, arbori)

complet neplantat/nesemănat (lipsă flori, arbori, iarbă)

0

parțial plantat/semănat

1

complet plantat/semănat (iarbă, flori, arbori)

2

Gard viu

complet neplantat/netoaletat

0

parțial plantat/toaletat

1

complet plantat/toaletat (lucrare efectuată pe întreaga suprafață aferentă asociației de proprietari)

3

Arbori toaletați

complet netoaletați

0

parțial toaletați

1

complet toaletați (în întregime toaletați, văruiți, protejați)

2

2

Amenajare și curățenie la intrarea în bloc

complet neîntreținută (alei murdare, nemăturate, geamuri nespălate, uși nevopsite, nereparate, adresa neinscripționată, cutii poștale rupte)

0

parțial întreținută

1

complet întreținută (zonă foarte bine și permanent întreținută)

2

3

Lucrări de întreținere a fațadei imobilului și reabilitare termică

complet neizolată

0

complet neizolată dar cu fațada îngrijită

1

cu fațada izolată parțial

2

cu fațada complet izolată

3

4

Starea tehnică a subsolului și a terasei

Subsol tehnic

complet neîntreținut

0

parțial întreținut

1

complet întreținut

2

Terasa

complet neîntreținută

0

parțial întreținută

1

complet întreținută

2

5

Vechimea blocului

construit între anii 2000-2015

1

construit între anii 1990-2000

2

construit între anii 1980-1990

3

construit între anii 1960-1980

4

6

Alte aspecte relevante pentru buna gospodărire a asociației de proprietari

colaborare cu Primăria Municipiului Pitești, implicarea în rezolvarea problemelor ridicate de membrii asociației de proprietari, sistem monitorizare video, etc.

3

7

Total