Hotărârea nr. 84/2017

HCL privind alegerea presesdintelui de sedinta

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară; Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 9901/02.03.2017 al Direcției Administrație Publică Locală; -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în

    rapoartele nr. 13918/2017, nr. 13919/2017, nr. 13920/2017, nr. 13921/2017 și nr. 13922/2017;


    Văzând și dispozițiile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată,


cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 9 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Pitești, aprobat prin H.C.L. nr. 64/27.03.2013, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Domnul consilier Mihai-Alexandru Alexăndrescu se alege președinte de ședință pentru luna aprilie 2017.

Art.2. Domnul consilier Sorin Apostoliceanu se alege președinte de ședință pentru luna mai 2017.

Art.3. Domnul consilier Iuliu-Radu Bănică se alege președinte de ședință pentru luna iunie 2017.

Art.4. Secretarul Municipiului Pitești va comunica prezenta hotărâre domnilor consilieri Mihai-Alexandru Alexăndrescu, Sorin Apostoliceanu și Iuliu-Radu Bănică.

PREȘ]                 Ă,

Lau                     i



Călugăru


Pitești

Nr. 84 din 30.03.2017