Hotărârea nr. 83/2017

HCL privind acordarea CO suplimentar pentru personalul ADP

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind acordarea, pentru anul 2017, a concediului de odihnă suplimentar pentru personalul din cadrul Administrației Domeniului Public Pitești, care desfășoară activitatea în condiții

vătămătoare


Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Luând în discuție:

Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

Raportul nr. 12532/16.03.2017 al Biroului Management Resurse Umane;

Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 13918/2017, nr. 13919/2017, nr. 13920/2017, nr. 13921/2017 și nr. 13922/2017;

Adresa nr. 995/22.02.2017 a Administrației Domeniului Public Pitești înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.8872/24.02.2017;

Având în vedere prevederile art. 18 - art. 21 ale Hotărârii Guvernului României nr. 250/1992, republicată, privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu ale art. 147 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se acordă, pentru anul 2017, concediul de odihnă suplimentar personalului din cadrul Administrației Domeniului Public Pitești, care prestează munci grele, periculoase sau vătămătoare, ori lucrează în locuri de muncă în care există astfel de condiții, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Directorul Administrației Domeniului Public Pitești va nominaliza personalul care beneficiază, în anul 2017, de concediul de odihnă suplimentar.

Art.3. Concediul de odihnă suplimentar se acordă proporțional cu timpul în care personalul prestează munci grele, periculoase sau vătămătoare, ori lucrează în locuri de muncă în care există astfel de condiții.

Art.4. Pentru diminuarea expunerii la factorii de risc profesional și pentru depistarea în fază incipientă a unor îmbolnăviri profesionale, directorul Administrației Domeniului Public are obligația de a lua următoarele măsuri:

  • a) efectuarea examinării medicale periodice a salariaților conform H.G.R. nr.355/2007, privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare;

  • b) aplicarea dispozițiilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G.R. nr. 1028/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate în munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare.

Art.5. Administrația Domeniului Public Pitești va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre care va fi comunicată acesteia și Biroului Management Resurse Umane, de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești

Nr. 83 din 30.03.2017PREȘ]                 Ă,

Laui


Contrasemnează: SECRETAR, Andrei-Cătălin Călugăru


ANEXĂ

la Hotărârea Consiliului Local al

Municipiului Pitești nr. ^3 / 3®.®3 2017

  • 1. Categoriile de personal din cadrul Administrației Domeniului Public Pitești care prestează munci grele, periculoase sau vătămătoare, ori lucrează în locuri de muncă în care există astfel de condiții, care au dreptul la concediul de odihnă suplimentar de 5 zile lucrătoare pe an :

  • a) Personalul muncitor care lucrează efectiv în procesul de producție, în condiții de muncă grele, periculoase sau vătămătoare, a cărui activitate este confirmată de către șeful punctului de lucru;

  • b) Șefii de formație care își desfășoară activitatea în aceleași condiții cu muncitorii din subordine;

  • c)  Șefii secțiilor, atelierelor și laboratorului precum și personalul de specialitate care deservește secțiile, atelierele și laboratorul, fiind direct implicați în rezolvarea sarcinilor de producție, care își desfășoară activitatea în condițiile de mai sus în procent de minim 70% din timpul efectiv lucrat.

  • 2. Categoriile de personal din cadrul Administrației Domeniului Public Pitești care prestează munci grele, periculoase sau vătămătoare, ori lucrează în locuri de muncă în care există astfel de condiții, care au dreptul la concediul de odihnă suplimentar de 3 zile lucrătoare pe an :

a) Șefii serviciilor, birourilor și compartimentelor precum și personalul de specialitate care deservește serviciile, birourile și compartimentele, fiind direct implicați în rezolvarea sarcinilor de producție, care își desfășoară activitatea în condițiile de mai sus într-un procent mai mic de 70% din timpul efectiv lucrat.