Hotărârea nr. 75/2017

HCL privind aprobarea bugetului SPEP pe anul 2017

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești pe anul 2017

Consiliul Local al municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 13166/2017 al Direcției Economice și al Biroului Management Resurse Umane;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 13918/2017, nr. 13919/2017, nr. 13920/2017, nr. 13921/2017 și nr. 13922/2017;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr.6/2017, precum și art. 36 alin. (4) lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă bugetul Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești pe anul 2017 în sumă de 28.976 mii lei, potrivit anexelor nr.l, nr.2 și nr.3.

Art.2. Numărul de salariați permanenți și temporari și fondul salariilor de bază pentru anul 2017 aferente Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești sunt cele prevăzute în anexa nr. 4.

Numărul de salariați aprobat potrivit prezentei hotărâri nu poate fi depășit.

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Direcția Economică, Biroul Management Resurse Umane și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Laurențiu-Marian Zidaru

Pitești

Nr. 75 din 30.03.2017

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 75 din 30.03.2017

Detalierea cheltuielilor bugetului Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Pitești pe subcapitole, paragrafe, titluri și articole pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020


TOTAL

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2017

// r/stir^ljU / \

I * I /< î       A • / 1

PREVEDERI ANUALE

2018

i \ / +^13

^Sfr^-LC

FT7   Ț1Z   TȚ

/ / /•* // /

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

28976

0

47144

47144

42144

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

23144

0

23144

23144

23144

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF-»

01F

23144

0

23144

23144

23144

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.C

10

4507

0

4507

4507

4507

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10

1001

3640

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

867

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20

20

18637

0

18637

18637

18637

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

15028

0

0

0

0

Reparații curente

2002

1763

0

0

0

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

15

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.0

2004

104

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+2

2005

183

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

2006

97

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

10

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

139

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

47

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

43

0

0

0

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni ir

2025

15

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.3(

2030

1193

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79

D

5832

0

24000

24000

19000

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

5832

0

24000

24000

19000

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.0

71

5832

0

24000

24000

19000

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

5832

0

0

0

0

Capitolul 6702 Cultura, recreere si religie


Paragraful 0503

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

8787

0

6890

6890

6890

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

6890

0

6890

6890

6890

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51 SF4

01F

6890

0

6890

6890

6890

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.C

10

1190

0

1190

1190

1190

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10

1001

956

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

234

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20

20

5700

0

5700

5700

5700

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

3984

0

0

0

0

Reparații curente

2002

759

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.C

2004

100

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+2

2005

66

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

2006

18

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

5

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

40

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

12

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

14

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.3(

2030

702

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79

D

1897

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1897

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.0:

71

1897

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

1897

0

0

0

0

PREVEDERI ANUALEDENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


TOTAL


Buget 2017 din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Estimări


Capitolul 7002

Paragraful TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

17022

0

39254

34254

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

15254

0

15254

15254

15254

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF-*

01F

15254

0

15254

15254

15254

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.C

10

3317

0

3317

3317

3317

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10

1001

2684

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

633

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20

20

11937

0

11937

11937

11937

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

10079

0

0

0

0

Reparații curente

2002

994

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+2

2005

116

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

2006

79

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

5

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

99

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

35

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

29

0

0

0

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni ir

2025

15

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.3(

2030

486

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79

D

1768

0

24000

24000

19000

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1768

0

24000

24000

19000

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.0:

71

1768

0

24000

24000

19000

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

1768

0

0

0

0


Paragraful 06

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

7444

0

6774

6774

6774

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

6774

0

6774

6774

6774

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF-»

01F

6774

0

6774

6774

6774

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.C

10

563

0

563

563

563

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10

1001

454

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

109

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20

20

6211

0

6211

6211

6211

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

6037

0

0

0

0

Reparații curente

2002

88

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+2

2005

10

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

2006

15

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

1

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

10

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

5

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

9

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.3(

2030

36

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79

D

670

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

670

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.0:

71

670

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

670

0

0

0

0

Paragraful 50

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

9578

0

32480

32480

27480

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

8480

0

8480

8480

8480

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+

01F

8480

0

8480

8480

8480

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.C

10

2754

0

2754

2754

2754

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2017

PREVEDE

Rl ANUALE

2018 j

' s"--

V\

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

/ \

®/2q

? w

* n >o

>• // >. //

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10

1001

2230

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

524

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20

20

5726

0

5726

5726

5726

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

4042

0

0

0

0

Reparații curente

2002

906

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+2

2005

106

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

2006

64

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

4

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

89

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

30

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

20

0

0

0

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni ir

2025

15

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.3C

2030

450

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79

D

1098

0

24000

24000

19000

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1098

0

24000

24000

19000

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.0

71

1098

0

24000

24000

19000

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

1098

0

0

0

0

Capitolul 7402 Protecția mediului Paragraful TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

1167

0

1000

1000

1000

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

1000

0

1000

1000

1000

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF-»

01F

1000

0

1000

1000

1000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20

20

1000

0

1000

1000

1000

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

965

0

0

0

0

Reparații curente

2002

10

0

0

0

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

15

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.C

2004

4

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+2

2005

1

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.3(

2030

5

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79

D

167

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

167

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.0

71

167

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

167

0

0

0

0

Paragraful 0501

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

275

0

275

275

275

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

275

0

275

275

275

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF-+

01F

275

0

275

275

275

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20

20

275

0

275

275

275

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

264

0

0

0

0

Reparații curente

2002

6

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+2

2005

1

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.3(

2030

4

0

0

0

0

Paragraful 50

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

892

0

725

725

725

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

725

0

725

725

725

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF-»

01F

725

0

725

725

725

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20

20

725

0

725

725

725

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

701

0

0

0

0

Reparații curente

2002

4

0

0

0

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

15

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.C

2004

4

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.3(

2030

1

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79

D

167

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

167

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.0

71

167

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

167

0

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2017

Estimări

PREVEDEI

Rl ANUALE

2018

2019

2020

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Capitolul 8002 Acțiuni generale economice, comerciale si de munca Paragraful 0106

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

2000

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79

D

2000

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

2000

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.0:

71

2000

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

2000

0

0

0

0

Anexa nr. 2

la Hotărârea Consiliului Local nr. 75 din 30.03.2017

Programul de investiții al Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești pe anul 2017

- mii lei -

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții ( data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție )

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2017

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit

legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL,

5.832

5.832

5.832

din care:

  • B. LUCRĂRI NOI

  • C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

896

4.936

896

4.936

896

4.936

Cap. 67.02 „Cultură, recreere și religie”, din care:

1.897

1.897

1.897

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

1.897

1.897

1.897

1. Proiectare

1.697

1.697

1.697

-Sală Polivalentă Municipiul Pitești

667

667

667

667

667

12.2017

-Reabilitare Stadion „Nicolae Dobrin”

1.000

1.000

1.000

u   4

X

1.000

1.000

12.2017

-Reabilitare centru de copii și juniori strada Nicolae Dobrin nr. 15

20

20

20

f /      z

A

20

20

12.2017

-Refacere terenuri sport suprafață sintetică Parc Lunca Argeșului

10

10

10

L-l/

\\ O xS

W/

10

10

12.2017

2. Dotări

200

200

200

w

'ULLOC&

200

200

12.2017

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Cap. 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, din care:

1.768

1.768

1.768

B. Lucrări noi, din care:

896

896

896

-Lucrări autorizare ISU parcare supraterană bl. E3a, E3b, E3c zona Centru

700

700

700

700

700

12.2017

-Extindere rețele de iluminat public

100

100

100

100

100

12.2017

-Club seniori Cartier Prundu, PT 1005

96

96

96

96

96

12.2017

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

872

872

872

1. Proiectare

102

102

102

-Transformare cămin C3 în clădire de locuințe sociale

50

50

50

50

50

12.2017

-Imobil strada Victoriei nr. 42

32

32

32

32

32

12.2017

-Documentație autorizare ISU parcare strada Mircea Eliade

10

10

10

10

10

12.2017

-Spații pentru desfășurare activități comerciale

10

10

10

10

10

12.2017

2. Dotări

770

770

770

770

770

12.2017

Cap. 74.02 „Protecția mediului”, din care:

167

167

167

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

167

167

167

1. Dotări

167

167

167

167

167

12.2017

Cap. 80.02 „Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă”, din care:

2.000

2.000

2.000

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

2.000

2.000

2.000

1. Proiectare și execuție privind înlăturarea efectelor produse de calamități naturale

2.000

2.000

2.000

-Lucrări de apărare de mal (inclusiv de recuperare a terenurilor) Parc Lunca Argeșului

4.325

4.325

2.000

2.000

2.000

08.2017

Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 75 din 30.03.2017

Lista de dotări a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești pe anul 2017

Capitolul 67.02 - Cultură, recreere și religie

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Sistem control acces Bazin Olimpic

buc.

1

150

2

Aspirator submersibil

buc.

1

50

TOTAL

200

Capitolul 70.02 - Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Instalație ornamentală

buc.

250

500

2

Contor electronic telemetrie

buc.

20

70

3

Sistem de acces și control parcări -parcometre

buc.

7

150

4

Sistem profesional - cititoare bancnote cash code - parcometre

buc.

10

50

TOTAL

770

Capitolul 74.02 - Protecția mediului

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Autovehicul cu utilizare specială pentru capturare și transport animale

buc.

1

160

2

Pistol pentru uz veterinar

buc.

2

7

TOTAL

167

Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local nr. 75 din 30.03.2017

Numărul de salariați permanenți și temporari și fondul salariilor de bază pentru anul 2017 aferente Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

Numărul salariaților permanenți

Numărul salariaților temporari

Fond salarii de bază (mii lei)

133

14

3.640