Hotărârea nr. 71/2017

HCL privind aprobarea bugetului municipiului Pitesti pe anul 2017 I

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2017

Consiliul Local al municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive a Primarului municipiului Pitești;

 • - Raportul nr. 13153/2017 al Direcției Economice;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 13918/2017, nr. 13919/2017, nr. 13920/2017, nr. 13921/2017 și nr. 13922/2017;

 • - Adresa nr. 43985/22.02.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.8466/22.02.2017, prin care s-au transmis sumele de echilibrare pentru Municipiul Pitești aprobate prin Decizia nr. 2/21.02.2017 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș prin care s-au repartizat în anul 2017 pe comune, orașe, municipii și propriul județ cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, estimate a se realiza în anul 2017 și sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 aprobate pentru județul Argeș prin anexa nr. 7 la Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017;

 • - Adresa nr. 45426/23.02.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.8832/23.02.2017, prin care s-a transmis anexa proprie Municipiului Pitești la Decizia nr. 3/22.02.2017 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș prin care s-au repartizat pe comune, orașe și municipii sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, aprobate pentru județul Argeș prin anexa nr. 5 la Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017;

 • - Adresa nr. 45431/23.02.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.8893/24.02.2017, prin care s-au transmis sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat pe anul 2017 aprobate pentru Municipiul Pitești prin Decizia nr. 4/22.02.2017 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr.6/2017, precum și art. 36 alin. (4) lit. ,a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:Art.l. Se aprobă bugetul municipiului Pitești pe anul 201/71 sumă de 382.078,30 mii lei, cheltuieli totale în sumă de 426.406,35 în sumă de 44.328 mii lei, potrivit anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3. I s

Art.2. Se aprobă utilizarea sumei de 44.328 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru finanțarea deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului municipiului Pitești pe anul 2017.

Art.3. Se aprobă utilizarea sumei de 7.000 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru acoperirea temporară a eventualelor goluri de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare ale bugetului municipiului Pitești pe anul 2017.

Art.4. Se aprobă Programul de investiții al Municipiului Pitești - estimări pe anii 2018-2020, potrivit anexei nr. 4.

Art.5. Se aprobă bugetul Primăriei Municipiului Pitești pe anul 2017 în sumă de 176.046,10 mii lei, potrivit anexelor nr. 5, nr. 6 și nr. 7.

Art.6. (1) Numărul de posturi permanente și temporare și fondul salariilor de bază pentru anul 2017 aferente aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești sunt cele prevăzute în anexa nr. 8.

(2) Numărul de posturi aprobat potrivit prezentei hotărâri nu poate fi depășit.

Art.7. (1) Instituțiile publice cu personalitate juridică ai căror conducători au calitatea de ordonatori terțiari de credite pentru fondurile care se alocă acestora din bugetul municipiului Pitești pe anul 2017 sunt prevăzute în anexa nr. 9.

(2) Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. Primarul municipiului Pitești, Direcția Economică, Direcția Dezvoltare Locală, Direcția Tehnică, Direcția Administrație Publică Locală, compartimentele independente din cadrul Primăriei Municipiului Pitești și ordonatorii terțiari de credite vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul municipiului Pitești.

Pitești

Nr. 71 din 30.03.2017

Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local nr. 71 din 30.03.2017

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2017 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2018-202

-mii lei-

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2017

Estimări

2018

2019

2020

TOTAL VENITURI (COd00.02+00 15+00 16+00 17+45 02+46 02+48 02)

000102

382078,30

410276,80

422984,30

437496,30

VENITURI PROPRII (00 02-11.02-37.02+00.15+00.16)

4990

225990

234029

242042

250966

I VENITURI CURENTE (COd 00 03+00 12)

0002

377808,30

405474,80

418182,30

432694,30

A VENITURI FISCALE (COd 00.04+00.09+00.10+00.11)

0003

354418,30

382091,80

394799,30

409311,30

A1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+

0004

149565

157800

165813

174737

A1.1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PE

0005

3216

3216

3216

3216

Impozit pe profit (cod 01 02 01)

0102

3216

3216

3216

3216

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3216

3216

3216

3216

A1 2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT. SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PI

0006

146349

154584

162597

171521

Impozit pe venit (cod 03.02 17+03.02.18)

0302

3079

3079

3079

3079

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul p

030218

3079

3079

3079

3079

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04 02 01+04 02 04)

0402

143270

151505

159518

168442

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

142454

150344

158234

167000

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea t

040204

816

1161

1284

1442

A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07 02)

0009

33519

33519

33519

33519

Impozite si taxe pe propnetate (cod 07 02.01+07 02.02+07 02.03+07.02.50)

0702

33519

33519

33519

33519

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07 02.01.01+07.02.01.02)

070201

28070

28070

28070

28070

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07020101

9057

9057

9057

9057

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07020102

19013

19013

19013

19013

Impozit si taxa pe teren (cod 07 02 02 01+07 02 02 02+07.02.02.03)

070202

4109

4109

4109

4109

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07020201

2617

2617

2617

2617

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07020202

1462

1462

1462

1462

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anterion din impozite

07020203

30

30

30

30

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

1340

1340

1340

1340

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11 02+12.02+15.02+

0010

171311.30

190749,80

195444,30

201032,30

Sume defalcate din TVA (cod 11 02 01+11 02 02+11 02.05+11 02.06+11.02

1102

152007,30

171445,80

176140,30

181728,30

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor

110202

150711,30

170003,80

174652,30

180176,30

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor

110206

318

439

462

503

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea învățământ

110209

978

1003

1026

1049

Taxe pe servicii specifice (cod 15 02 01+15 02 50)

1502

126

126

126

126

Impozit pe spectacole

150201

126

126

126

126

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarr

1602

19178

19178

19178

19178

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16 02 02.01 + 16 02 02 02)

160202

11536

11536

11536

11536

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice')

16020201

5992

5992

5992

5992

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice ')

16020202

5544

5544

5544

5544

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

2906

2906

2906

2906

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasi

160250

4736

4736

4736

4736

A6 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18 02)

0011

23

23

23

23

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18 02 50)

1802

23

23

23

23

Alte impozite si taxe

180250

23

23

23

23

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00 14)

0012

23390

23383

23383

23383

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30 02+31.02)

0013

13604

13604

13604

13604

Venituri din propnetate (cod 30 02.01+30.02 05+30.02 08+30 02 50)

3002

13604

13604

13604

13604

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

300201

3164

3164

3164

3164

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.02.05.30)

300205

10440

10440

10440

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30020530

10440

10440

Ă/ ,''^0440

C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34 02+35 02+36 02+37

0014

9786

9779

O-

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod33.02.08+33 02.10+33 02

3302

572

57/

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in ere

330210

572

51r

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod34 02 02+34 02.50)

3402

90

’\

■’ I £ ț

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

90

90(

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35 02 01 la 35 02 03+35 02 50)

3502

6013

6013

^?r.^«013

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 3

350201

6004

6004

X^''a004

6004

Cod indicator


Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de speciali Alte amenzi, penahtati si confiscări________________________________

Diverse venituri (cod36.02.01 *36.02.05*36.02.06*36.02.07*36 02 11 *36 O: Varsammte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice___________

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de execut Varsammte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvo Varsaminle din secțiunea de funcționare________________________________

II VENrTURI DIN CAPITAL (cod 39.02)_______________________________

Venituri din valonficarea unor bunuri (cod39.02.01*39 02.03*39 02 04*39.0: Venituri din valonficarea unor bunuri ale instituțiilor publice___________________

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului______________

IV SUBVENȚII (cod 00.18)_________________________________________

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (COd 42 Subvenții de la bugetul de stal (cod42 02 01*42 02 05*42 02 10*42 02 121; Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu lemne, ca Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

TOTAL CHELTUIELI (COd 50.02 * 59.02 * 63.02 ♦ 70 02 * 74 02 * 79 02)


35020102


350250


3602


360205


360214


370203


370204


0015


3902


390201


390203


0017


0018


4202


420234


420241


4902-19193


-39483


-48027


-57112


19193


39483


48027


57112


189


189


129


60


4081


4081


4081


4080


4802


4802


4802


4800


4802


4802


4802


4800


4802


4802


4802


4800


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE*SECTIUNEA DE DEZVOLTAR


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01*79*85)___________________

CHELTUIELI CURENTE (cod 10*20*30*40*50*51SF*55SF*57*59)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01*10,02*10.03)________

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20 06*20.09 la 20 16*20 18 la

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30 01 la 30.03)________________________________

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40 03*40 20*40 30)_______________________

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)______________________

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLIC


01F


10


20


30


40


50


51F


426406,30

 • 426406.30

 • 362696.30

 • 361136.30

173908 50


87746


3845


46200


11000


16825


 • 410276.80

410276,60

 • 370793.80

 • 370408.80

192552,50 90764


422984,30

 • 422984.30

 • 374957.30

374957,30

195970,80 91055


437496,30

 • 437496.30

 • 380384.30

380384,30

200292,50 91340


3700


3600


3500


45000


45000


45000


16200


16200


16200


TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01* 55 02)__________________

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57,02)________________________

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (COd 59 01 * 59 02 * 59 08 *59 11 *59 12 *5!

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80*81)__

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81 01*81 02)____________

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51*55*56*70*79*84*85)________

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLIC

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55 01)________________________

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71*72*75)__________________________

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 *71 03)_______________

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLIC

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55 01)________________________

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)_______________________________

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE_________________________

A CHELTUIELILE CURENTE (10*20*30*40*50*51*55*56*57*59)

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02*54 02*55 02*56 02)


55F


57


59


79F


81F


51D


55D


70


71


51


55


79


81


01


5002


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE*SECTIUNEA DE DEZVOLTAR


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01*79*85)___________________

CHELTUIELI CURENTE (cod 10*20*30*40*50*51SF*55SF*57*59)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01*10.02*10,03)________

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06*20 09 la 20 16*20.16 la

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30 01 la 30.03)________________________________

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)__

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLIC

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 * 59 02 * 59 08 *59 11 *59 12 *51 SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51*55*56*70*79*84*85)________

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLIC

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71*72*75)__

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 * 71.03)________________

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLIC A CHELTUIELILE CURENTE (10*20*30*40*50*51*55*56*57*59) Autorități publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)


01F


10


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTAR


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01*79*85)_______________

CHELTUIELI CURENTE (cod 10*20*30*40*50*51SF*55SF*57*59) TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10,01*10.02*10 03)


991,10

18686,70

1934


1016,10

19344,20

1832


1039,10

20260,40

1832


1062,10

21157,70

1832


1560


1560


63710


205


48


63457


63457


17030


1039,10

1560


1560


361389,30

40125


40125


38940


38940


16450


385


385


39483


48


39435


39435


16200


1064,10

385


385


370456.80


27750


27750


27750


27750


16450


48027


57112


48


48


47979


47979


16200


1087,10 O


375005,30

27650


27650


27650


27650


16450


57064


57064


16200


1110,10

O


380432,30

27550

27550


27550


27550


1645027550


22450


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2017

Estimări

2018

2019

2020

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

6000

6000

6000

6000

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59 01 + 59 02 + 59 08 +59 11 +59 12 +5I

59

100

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

D

1163

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1163

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

1163

0

0

0

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

22550

22450

22450

22450

Autoritati executive sl legislative (cod 51 02 01 03)

510201

23713

22450

22450

22450

Autoritati executive

51020103

23713

22450

22450

22450

Alte servicii publice generale (cod 54.02 05 la 54 02.07+54 02.10+54 02.50)

5402

12567

1600

1600

1600

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTAR

12567

1600

1600

1600

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

12545

1600

1600

1600

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01F

12545

1600

1600

1600

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50 04)

50

11000

0

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLIC

51F

1545

1600

1600

1600

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

D

22

0

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLIC

51D

22

0

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLIC

51

1567

1600

1600

1600

A CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

12567

1600

1600

1600

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

540205

11000

0

0

0

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

540210

1567

1600

1600

1600

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

5502

3845

3700

3600

3500

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTAR

3845

3700

3600

3500

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

3845

3700

3600

3500

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01F

3845

3700

3600

3500

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

3845

3700

3600

3500

A CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40*50+51+55+56+57+59)

01

3845

3700

3600

3500

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA Sl SIGURANȚA NAȚIONALA (<

5902

11495

10710

10710

10710

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTAR

11495

10710

10710

10710

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

10700

10710

10710

10710

CHELTUIELI CURENTE (COd 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01F

10700

10710

10710

10710

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01+10 02+10.03)

10

9260

9260

9260

9260

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII (cod 20.01 la 20 06+20 09 la 20 16+20.18 la

20

1440

1450

1450

1450

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

D

795

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

795

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 + 71 03)

71

795

0

0

0

A CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

10700

10710

10710

10710

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61 02 03+61 02.05+61.02.50)

6102

11495

10710

10710

10710

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTAR

11495

10710

10710

10710

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

10700

10710

10710

10710

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01F

10700

10710

10710

10710

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01 + 10 02+10 03)

10

9260

9260

9260

9260

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII (cod 20 01 la 20.06+20.09 la 20 16+20 18 la

20

1440

1450

1450

1450

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

D

795

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

795

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71 03)

71

795

0

0

0

A CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

10700

10710

10710

10710

Ordine publica (cod 61 02 03.04)

610203

10985

10460

10460

10460

Politie locala

61020304

10985

10460

10460

10460

Protecție civila si protecția contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

610205

510

250

250

250

Invatamant (cod 65 02 03 la 65 02.05+65.02.07+65.02 11+65.02 12+65.02 5

6502

148705.10

155703,10

159135,10

163465,10

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTAR

148705,10

155703,10

159135,10

163465,10

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

138114,10

155703,10

159135,10

163465,10

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01F

138114.10

155703,10

159135,10

163465 10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01+10.02+10 03)

10

117950

135485

138603

142625

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII (COd 20 01 la 2pț06*56jQ9 jpp^^O 18 la

20

15532

16154

16445

16730

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55 0^6, (Wf'

55F

991,10

1016,10

1039,10

1062,10

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod       f' A

57

2141

1548

1548

1548

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59 01# 5»o/+^94jtțțai\l +ă«12 +Ă

59

1500

1500

1500

1500

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51H55+56If 70^pi^85)\  ) C

D

10591

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+7Ș) r\

70

10591

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71

10591

0

0

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55 Ol^^o^/''

55

991,10

1016,10

1039,10

1062,10

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2017

Estimări

2018

2019

2020

A CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

138114,10

155703,10

159135,10

163465,10

Invatamant preșcolar si primar (cod 65.02 03.01 +65 02 03 02)

650203

46764,20

51780,10

52859,60

54212,10

Invatamânt preșcolar

65020301

22748,40

25286,10

25740,60

26420,10

Invatamânt primar

65020302

24015,80

26494

27119

27792

Invatamant secundar (cod 65.02 04 01 la 65.02 04 03)

650204

99532,90

102018

104338,50

107231

Invatamânt secundar inferior

65020401

34916,70

39462

40401

41503

Invatamânt secundar superior

65020402

62339,50

60381

61729,50

63461

Invatamant profesional

65020403

2276,70

2175

2208

2267

Invatamânt postliceal

650205

1656

1728

1757

1838

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65 02 11 03+65 02.11 30)

650211

717

142

145

149

Internate si cantine pentru elevi

65021103

717

142

145

149

Alte cheltuieli in domeniul învățământului

650250

35

35

35

35

Sanatate (cod 66.02 06+66 02.08+66.02 50)

6602

4180

4900

4900

4900

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTAR

4180

4900

4900

4900

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

4180

4900

4900

4900

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01F

4180

4900

4900

4900

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10 02+10 03)

10

4054

4760

4760

4760

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20 06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

76

90

90

90

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57 02)

57

50

50

50

50

A CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

4180

4900

4900

4900

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50 50)

660250

4180

4900

4900

4900

Alte instituții si acțiuni sanitare

66025050

4180

4900

4900

4900

Cultura, recreere si religie (cod 67 02 03+67.02.05+67 02.06+67 02 50)

6702

41808

37732

38192

38902

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTAR

41808

37732

38192

38902

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

35950

36640

36640

36640

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01F

35950

36640

36640

36640

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01+10 02+10 03)

10

1790

1790

1790

1790

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

18630

20000

20000

20000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLIC

51F

15280

14600

14600

14600

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59 08 +59 11 +59 12+5!

59

250

250

250

250

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

D

5858

1092

1552

2262

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLIC

51D

183

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

5675

1092

1552

2262

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71 03)

71

5675

1092

1552

2262

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLIC

51

15463

14600

14600

14600

A CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

36133

36640

36640

36640

Servicii culturale (cod 67.02 03 02 la 67.02.03 08+67 02 03 12+67.02 03.30)

670203

7556

6700

6700

6700

Instituții publice de spectacole si concerte

67020304

4926

4800

4800

4800

Alte servicii culturale

67020330

2630

1900

1900

1900

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67 02 05.03)

670205

33572

29982

30442

31152

Sport

67020501

8407

7900

7900

7900

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67020503

25165

22082

22542

23252

Alte servicii In domeniile culturii, recreerii si religiei

670250

680

1050

1050

1050

Asiguran si asistenta sociala (cod68 02 04+68 02.05+68 02 06+68.02.10+68

6802

36490,20

34483,70

35700,20

36897,20

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTAR

36490,20

34483,70

35700,20

36897,20

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

32830,20

34483,70

35700,20

36897,20

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01F

32830,20

34483,70

35700,20

36897,20

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01+10 02+10 03)

10

13587,50

13990.50

14290,80

14590,50

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20 06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

2663

2665

2665

2665

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57 02)

57

16495,70

17746,20

18662,40

19559,70

TITLULX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59 11 +59 12 +5!

59

84

82

82

82

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

D

3660

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 +72+75)

70

3660

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 + 71 03)

71

3660

0

0

0

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+5>*55îȘ^5?S8^

01

32830,20

34483,70

35700,20

36897,20

Asistenta acordata persoanelor in varsta                           ''7'^'

680204

1190

1190

1190

1190

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități                02)              '

k 680205

20870

22519,50

23735,70

24933

-----—------------// ** /——

Asistenta sociala in caz de invaliditate      // 4* [ \           \ \ c

^8020502

20870

22519 50

23735,70

24933

Crese                                  I t

|680211

7871,50

7670,50

7670,80

7670,50

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.4\+6§d?.l4.^J^l \ J

//680215

11,70

12,70

12,70

12,70

Ajutor social                                \X >

<68021501

11,70

12,70

12,70

12,70

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si as!Sten'fej.ș06ia'ei'soSi68't)'2(5^^X

680250

6547

3091

3091

3091

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2017

Estimări

2018

2019

2020

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68025050

6547

3091

3091

3091

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA. LOCUINȚE. MEDIU SI

6902

66642

77486

86185

94815

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTAR

66642

77486

86185

94815

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

43525

43350

42965

42965

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01F

41965

42965

42965

42965

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10 02+10 03)

10

5617

5617

5817

5617

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20 06+20.09 la 20 16+20 18 la

20

36348

37348

37348

37348

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79F

1560

385

0

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81 02)

81F

1560

385

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

D

23117

34136

43220

51850

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55 01)

55D

48

48

48

48

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

23069

34088

43172

51802

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71 03)

71

23069

34088

43172

51802

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

48

48

48

48

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

1560

385

0

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

1560

385

0

0

A CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

42013

43013

43013

43013

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02 03+70 02 05 la 70.02 07+7

7002

39426

53599

62214

60214

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTAR

39426

53599

62214

60214

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

30774

29599

29214

29214

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01F

29214

29214

29214

29214

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01+10.02+10.03)

10

5617

5617

5617

5617

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20 06+20 09 la 20.16+20 18 la

20

23597

23597

23597

23597

OPERAȚIUNI FINANCIARE (COd 80+81)

79F

1560

385

0

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81F

1560

385

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

D

8652

24000

33000

31000

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

8652

24000

33000

31000

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71 03)

71

8652

24000

33000

31000

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

1560

385

0

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

1560

385

0

0

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

29214

29214

29214

29214

Iluminat public si electrificări rurale

700206

7444

6774

6774

6774

Alimentare cu gaze naturale in localitati

700207

120

0

0

0

Alte servicii In domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

700250

31862

46825

55440

53440

Protecția mediului (cod 74.02.03+74 02.05+74 02 06+74 02 50)

7402

27216

23887

23971

34601

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTAR

27216

23887

23971

34601

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

12751

13751

13751

13751

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01F

12751

13751

13751

13751

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20 06+20 09 la 20 16+20 18 la

20

12751

13751

13751

13751

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

D

14465

10136

10220

20850

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55 01)

55D

48

48

48

48

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

14417

10088

10172

20802

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 + 71.03)

71

14417

10088

10172

20802

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55 01)

55

48

48

48

48

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

12799

13799

13799

13799

Reducerea si controlul poluării

740203

150

0

0

0

Salubritate si gestiunea deseunlor (cod 74 02 05 01+74.02.05.02)

740205

25026

23114

23198

33828

Salubritate

74020501

12025

13025

13025

13025

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74020502

13001

10089

10173

20803

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

740206

1148

48

48

48

Alte servicii în domeniul protecției mediului

740250

892

725

725

725

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83 02+84 02+87 02

7902

76961

61512

60512

60257

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTAR

76961

61512

60512

60257

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

58457

57257

57257

57257

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+ȘJȘf:Î5Z+59T^s

01F

58457

57257

57257

57257

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+1^6ț±1^3^   / xj

^10

5200

5200

5200

5200

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20 0§$>W)9 l^0 16+20^13

*

7057

7057

7057

7057

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40 03+40.20+40.30)

/7 *

- A

46200

45000

45000

45000

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+

84W^Șjf,\

il

18504

4255

3255

3000

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

^0+79+

18504

4255

3255

3000

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 +

18504

4255

3255

3000

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51*l$<Ș$Șr+59)'

^/01

58457

57257

57257

57257DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2017

Estimări

2018

2019

2020

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80 02.0

8002

2700

0

0

0

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTAR

2700

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (COd 51+55+56+70+79+84+85)

D

2700

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

2700

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (COd 71.01+ 71.03)

71

2700

0

0

0

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80 02 01 06 + 80.02.01.09 +

800201

2700

0

0

0

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80020106

2700

0

0

0

Combustibili si energie (cod 81 02 06+81.02.07+81.02.50)

8102

26184

25057

25057

25057

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTAR

26184

25057

25057

25057

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

25257

25057

25057

25057

CHELTUIELI CURENTE (COd 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01F

25257

25057

25057

25057

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (COd 20.01 la 20.06+20 09 la 20.16+20 18 la

20

57

57

57

57

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40 30)

40

25200

25000

25000

25000

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (COd 51+55+56+70+79+84+85)

D

927

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (COd 71+72+75)

70

927

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 + 71.03)

71

927

0

0

0

A CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

25257

25057

25057

25057

Energie termica

810206

26184

25057

25057

25057

Transporturi (COd 84.02 03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

8402

48077

36455

35455

35200

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTAR

48077

36455

35455

35200

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (COd 01+79+85)

F

33200

32200

32200

32200

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01F

33200

32200

32200

32200

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 +10.02+10.03)

10

5200

5200

5200

5200

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (COd 20 01 la 20 06+20 09 la 20.16+20 18 la

20

7000

7000

7000

7000

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40 03+40.20+40.30)

40

21000

20000

20000

20000

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (COd 51+55+56+70+79+84+85)

D

14877

4255

3255

3000

CHELTUIELI DE CAPITAL (COd 71+72+75)

70

14877

4255

3255

3000

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (COd 71.01 + 71 03)

71

14877

4255

3255

3000

A CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

33200

32200

32200

32200

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

840203

48077

36455

35455

35200

Drumun si poduri

84020301

4187

0

0

0

Transport in comun

84020302

22843

20000

20000

20000

Străzi

84020303

21047

16455

15455

15200

Excedentul secțiunii de funcționare

980296

0

0

0

0

DEFICIT 1) 99.02.96 + 99 02 97

9902

44328

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

990296

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

990297

44328

0

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (COd 00.02+00.16+00 17) - TC

000102

362696,30

370793,80

374957,30

380384,30

VENITURI PROPRII (00 02-11.02-37 02+00 16)

4990

225801

234029

242042

250966

I VENITURI CURENTE (cod 00 03+00 12)

0002

358615,30

365991,80

370155,30

375582,30

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00 09+00 10+00 11)

0003

354418,30

382091,80

394799,30

409311,30

A1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00 05+

0004

149565

157800

165813

174737

A1 1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PE

0005

3216

3216

3216

3216

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

0102

3216

3216

3216

3216

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3216

3216

3216

3216

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA P

0006

146349

154584

162597

171521

Impozit pe venit (cod 03.02 17+03 02 18)

0302

3079

3079

3079

3079

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul p

030218

3079

3079

3079

3079

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

0402

143270

151505

159518

168442

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

142454

150344

158234

167000

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea

040204

816

1161

1284

1442

A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (COd 07 02)

0009

33519

33519

33519

33519

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07 02 01+07 02 02+07.02.03+07.02.50)

0702

33519

33519

33519

33519

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07 02.01.01+07 02 01.02)

070201

28070

28070

28070

28070

Impozit pe clădiri de la persoane fizice ')

07020101

9057

9057

9057

9057

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice           Â N /

07020102

19013

19013

19013

19013

Impozit si taxa pe teren (cod 07 02 02.01+07.0X^20+07-62'02-03)'^

070202

4109

4109

4109

4109

■— --tf              \

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) //     /ț—         \ \

^>7020201

2617

2617

2617

2617

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridi '7. 1 \           \   \

^7020202

1462

1462

1462

1462

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Resta țe d» șnii ame^^yrn^mpoziti

(J7020203

30

30

30

30

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbnJ\ <-\ \

/ 070203

1340

1340

1340

1340

A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI                 ȚZ^J+'lțX^

0010

171311,30

190749,80

195444,30

201032,30

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2017

Estimări

2018

2019

2020

Sume defalcate din TVA (cod 11 02 .01+11.02.02+11.02 .05+11.02 06+11.02

1102

152007,30

171445,80

176140.30

181728,30

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor

110202

150711,30

170003,80

174652,30

180176.30

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor

110206

318

439

462

503

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea învățământ

110209

978

1003

1026

1049

Taxe pe servicii specifice (cod 15 02.01+15.02.50)

1502

126

126

126

126

Impozit pe spectacole

150201

126

126

126

126

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurări

1602

19178

19178

19178

19178

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16 02.02.01+16.02 02.02)

160202

11536

11536

11536

11536

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16020201

5992

5992

5992

5992

Impozit pe mijloacele de transport detmute de persoane juridice •)

16020202

5544

5544

5544

5544

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autonzatii de funcționare

160203

2906

2906

2906

2906

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bununlor sau pe desfasi

160250

4736

4736

4736

4736

A6 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18 02)

0011

23

23

23

23

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

1802

23

23

23

23

Alte impozite si taxe

180250

23

23

23

23

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

4197

-16100

-24644

-33729

C1 VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31 02)

0013

13604

13604

13604

13604

Venituri din proprietate (cod 30.02 01+30 02.05+30.02.08+30 02 50)

3002

13604

13604

13604

13604

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

300201

3164

3164

3164

3164

Venituri din concesiuni si închideri (cod 30 02.05.30)

300205

10440

10440

10440

10440

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30020530

10440

10440

10440

10440

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33 02+34 02+35 02+36 02+37

0014

-9407

-29704

-38248

-47333

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.02 08 + 33 02.10 + 33

3302

572

572

572

572

Contribuția panntilor sau sustinatohlor legali pentru întreținerea copiilor in ere

330210

572

572

572

572

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

3402

90

90

90

90

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

90

90

90

90

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35 02 03+35 02 50)

3502

6013

6013

6013

6013

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 3

350201

6004

6004

6004

6004

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de speciali

35020102

6004

6004

6004

6004

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

9

9

9

9

Diverse venituri (cod 36 02.01+36.02.05+36 02 06+36 02 11+36 02 14+36 0

3602

3111

3104

3104

3104

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

3093

3093

3093

3093

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de execut

360214

16

11

11

11

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37 02 01+37.02 03+37.02

3702

-19193

-39483

-48027

-57112

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvo

370203

-19193

-39483

•48027

-57112

IV. SUBVENȚII (cod 00 18)

0017

4081

4802

4802

4802

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42

0018

4081

4802

4802

4802

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02 28+42 02.32 la 42.02.36

4202

4081

4802

4802

4802

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, ca

420234

1

2

2

2

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

420241

4080

4800

4800

4800

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50 02 + 59.02 + 63.02

4902

362696,30

370793,80

374957,30

380384,30

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

362696,30

370793,80

374957,30

380384,30

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01F

361136,30

370408,80

374957,30

380384,30

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01 + 10 02+10 03)

10

173908,50

192552,50

195970,80

200292,50

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20 06+20 09 la 20 16+20 18 la

20

87746

90764

91055

91340

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30 03)

30

3845

3700

3600

3500

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40 20+40 30)

40

46200

45000

45000

45000

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50 04)

50

11000

0

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLIC

51F

16825

16200

16200

16200

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55F

991,10

1016,10

1039,10

1062,10

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

18686,70

19344,20

20260,40

21157,70

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59 11 +59.12+51

59

1934

1832

1832

1832

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79F

1560

385

0

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81 01+81.02)

81F

1560

385

0

0

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERAL£jt6a5^fO2+5»Tj^55 02+56.02)

5002

38940

27750

27650

27550

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (coq^T^W     xj

F

38940

27750

27650

27550

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+2Q^ț>40>«6'+5JSF+^6SfF57+'^9)

01F

38940

27750

27650

27550

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSOl/XW {o gtjȚl0.^10^) \\

10

16450

16450

16450

16450

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (coti 2031 la ^;fl(^flo’|)9\la ±Cl6+i).18 le

20

6000

6000

6000

6000

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30 01 la 3p 03j^\ \          ) Z? .v. II

30

3845

3700

3600

3500

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (^pd ȘO"^ -

50

11000

0

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNI>AȚCAL^'A'OMINiX.RaXi PUBLIC

51F

1545

1600

1600

1600

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2017

Estimări

2018

2019

2020

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59 08 +59.11 +59.12 +5!

59

100

0

0

0

Autorități publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

5102

22550

22450

22450

22450

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

22550

22450

22450

22450

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01F

22550

22450

22450

22450

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01+10 02+10 03)

10

16450

16450

16450

16450

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20 09 la 20 16+20.18 la

20

6000

6000

6000

6000

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59 08 +59.11 +59 12 +51

59

100

0

0

0

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

510201

22550

22450

22450

22450

Autoritati executive

51020103

22550

22450

22450

22450

Alte servicii publice generale (cod 54 02 05 la 54 02.07+54 02 10+54 02 50)

5402

12545

1600

1600

1600

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

12545

1600

1600

1600

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01F

12545

1600

1600

1600

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

11000

0

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLIC

51F

1545

1600

1600

1600

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

540205

11000

0

0

0

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

540210

1545

1600

1600

1600

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

5502

3845

3700

3600

3500

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

3845

3700

3600

3500

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01F

3845

3700

3600

3500

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

3845

3700

3600

3500

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (<

5902

10700

10710

10710

10710

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

10700

10710

10710

10710

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01F

10700

10710

10710

10710

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10.02+10.03)

10

9260

9260

9260

9260

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

1440

1450

1450

1450

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61 02.03+61.02 05+61.02.50)

6102

10700

10710

10710

10710

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

10700

10710

10710

10710

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01F

10700

10710

10710

10710

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10.02+10 03)

10

9260

9260

9260

9260

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20 06+20 09 la 20 16+20 18 la

20

1440

1450

1450

1450

Ordine publica (cod 61 02 03 04)

610203

10460

10460

10460

10460

Politie locala

61020304

10460

10460

10460

10460

Protecție civila si protecția contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

610205

240

250

250

250

Invatamant (cod 65.02 03 la 65.02 05+65 02.07+65.02.11+65 02 12+65 02.5

6502

138114,10

155703,10

159135,10

163465,10

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

138114,10

155703,10

159135,10

163465,10

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01F

138114,10

155703,10

159135,10

163465.10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01+10 02+10.03)

10

117950

135485

138603

142625

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20 06+20 09 la 20 16+20 18 la

20

15532

16154

16445

16730

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55 01 + 55 02)

55F

991,10

1016,10

1039,10

1062.10

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57 02)

57

2141

1548

1548

1548

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59 02 + 59.08 +59.11 +59 12 +51

59

1500

1500

1500

1500

Invatamant preșcolar si primar (cod 65.02.03.01 +65.02.03.02)

650203

46572,20

51780,10

52859,60

54212,10

învățământ preșcolar

65020301

22556,40

25286,10

25740,60

26420,10

învățământ primar

65020302

24015,80

26494

27119

27792

Invatamant secundar (cod 65.02 04.01 la 65 02.04.03)

650204

89133,90

102018

104338,50

107231

învățământ secundar inferior

65020401

34368,70

39462

40401

41503

învățământ secundar superior

65020402

52488,50

60381

61729,50

63461

Invatamant profesional

65020403

2276,70

2175

2208

2267

învățământ postliceal

650205

1656

1728

1757

1838

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65 02.11.03+65 02 11.30)

650211

717

142

145

149

Internate si cantine pentru elevi

65021103

717

142

145

149

Alte cheltuieli in domeniul învățământului

650250

35

35

35

35

Sanatate (cod 66 02.06+66 02.08+66 02 50)

6602

4180

4900

4900

4900

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

4180

4900

4900

4900

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+3J>?<^5^5^pF§aȘ^+57+59)

01F

4180

4900

4900

4900

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSOt^{op^OJil+1pt2fld^

10

4054

4760

4760

4760

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (a$j^-0;-lă,20.06+?t?0^la 20TO+20 18 Ie

20

76

90

90

90

TITLUL IXASISTENTA SOCIALĂ''(cod Ș7 &2L\        \\

57

50

50

50

50

Alte cheltuieli in domeniul sanata i (cod 66                  / “    1

660250

4180

4900

4900

4900

Alte mstitutii si acțiuni sanitare \\ S\ VA?      ) J'- V-lj

66025050

4180

4900

4900

4900

Cultura, recreere si religie (cod 67 Sg 03/6^Q?Ți5+67192x8Î5+^/C2.50)

6702

35950

36640

36640

36640

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cotl^î+ȚS'^'J'^ \PxiZ

F

35950

36640

36640

36640

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2017

Estimări

2018

2019

2020

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01F

35950

36640

36640

36640

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

1790

1790

1790

1790

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20 06+20 09 la 20 16+20.18 la

20

18630

20000

20000

20000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLIC

51F

15280

14600

14600

14600

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59 02 + 59.08 +59.11 +59.12 +51

59

250

250

250

250

Servicii culturale (cod 67.02 03.02 la 67 02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

670203

7380

6700

6700

6700

Instituții publice de spectacole si concerte

67020304

4750

4800

4800

4800

Alte servicii culturale

67020330

2630

1900

1900

1900

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

670205

27890

28890

28890

28890

Sport

67020501

7900

7900

7900

7900

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67020503

19990

20990

20990

20990

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

670250

680

1050

1050

1050

Asigurări si asistenta sociala (cod68 02 04+68 02 05+68 02 06+68 02 10+68

6802

32830,20

34483,70

35700,20

36897,20

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

32830,20

34483,70

35700,20

36897,20

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01F

32830,20

34483,70

35700,20

36897,20

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01+10 02+10 03)

10

13587,50

13990,50

14290,80

14590.50

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20 06+20 09 la 20 16+20 18 la

20

2663

2665

2665

2665

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57 02)

57

16495,70

17746,20

18662,40

19559,70

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59 01 + 59 02 + 59 08 +59.11 +59 12 +51

59

84

82

82

82

Asistenta acordata persoanelor in varsta

680204

1190

1190

1190

1190

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68 02 05.02)

680205

20870

22519,50

23735,70

24933

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68020502

20870

22519,50

23735,70

24933

Crese

680211

7666,50

7670,50

7670.80

7670.50

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15 01+68 02 15 02)

680215

11,70

12,70

12,70

12,70

Ajutor social

68021501

11,70

12,70

12,70

12,70

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

680250

3092

3091

3091

3091

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68025050

3092

3091

3091

3091

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA. LOCUINȚE, MEDIU SI

6902

43525

43350

42965

42965

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

43525

43350

42965

42965

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01F

41965

42965

42965

42965

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01+10 02+10.03)

10

5617

5617

5617

5617

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20 06+20 09 la 20 16+20.18 la

20

36348

37348

37348

37348

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79F

1560

385

0

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81 01+81 02)

81F

1560

385

0

0

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+7

7002

30774

29599

29214

29214

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

30774

29599

29214

29214

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01F

29214

29214

29214

29214

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10 03)

10

5617

5617

5617

5617

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20 16+20.18 la

20

23597

23597

23597

23597

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79F

1560

385

0

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81 01 +81 02)

81F

1560

385

0

0

Iluminat public si electrificări rurale

700206

6774

6774

6774

6774

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

700250

24000

22825

22440

22440

Protecția mediului (cod 74 02.03+74 02.05+74.02 06+74 02 50)

7402

12751

13751

13751

13751

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

12751

13751

13751

13751

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01F

12751

13751

13751

13751

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20.06+20 09 la 20 16+20 18 la

20

12751

13751

13751

13751

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74 02.05 01+74.02.05.02)

740205

12026

13026

13026

13026

Salubritate

74020501

12025

13025

13025

13025

Colectarea tratarea sl distrugerea deșeurilor

74020502

1

1

1

1

Alte servicii în domeniul protecției mediului

740250

725

725

725

725

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84 02+87 02

7902

58457

57257

57257

57257

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

58457

57257

57257

57257

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01F

58457

57257

57257

57257

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 1^fH+T0:O2TTO^)

10

5200

5200

5200

5200

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII (cod 20 yfâfâk& li ^><20.18 la

20

7057

7057

7057

7057

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40 03+40-W+ASFtyK''       * \\

40

46200

45000

45000

45000

Combustibili si energie (cod 81 02.06

8102

25257

25057

25057

25057

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (CC

Joi+7M^S\   j

F

25257

25057

25057

25057

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+

J(0+&l£0+5l'tȘ-S5isA+^i'59)/

01F

25257

25057

25057

25057

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII (cod 2tQ91 lâX^+Jo 0>«jXk1I6#/18 la

20

57

57

57

57

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40 03+40 20^t'J^pî'•

40

25200

25000

25000

25000

'^ZvSÎLÎLȚ'^

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Estimări

Buget 2017

2018

2019

2020

Energie termica

810206

25257

25057

25057

25057

Transporturi (cod 84.02 03+84 02.04+84 02 06+84 02 50)

8402

33200

32200

32200

32200

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

33200

32200

32200

32200

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01F

33200

32200

32200

32200

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10 03)

10

5200

5200

5200

5200

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

7000

7000

7000

7000

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40 03+40.20+40.30)

40

21000

20000

20000

20000

Transport rutier (cod 84 02.03.01 la 84 02 03 03)

840203

33200

32200

32200

32200

Transport in comun

84020302

21000

20000

20000

20000

Străzi

84020303

12200

12200

12200

12200

EXCEDENT 98.02.96

9802

0

0

0

0

Excedentul secțiunii de funcționare

980296

0

0

0

0

DEFICIT 99.02 96

9902

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

990296

0

0

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00 02+00 15+00 17+45 02+46

000102

19382

39483

48027

57112

VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37 02+00.15+00.16)

4990

189

0

0

0

I VENITURI CURENTE (cod 00.12)

0002

19193

39483

48027

57112

C VENITURI NEFISCALE ( 00 14)

0012

19193

39483

48027

57112

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)

0014

19193

39483

48027

57112

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37 02 04+37 02 05)

3702

19193

39483

48027

57112

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

19193

39483

48027

57112

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

0015

189

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.(

3902

189

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

129

0

0

0

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

60

0

0

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50 02 + 59 02 + 63 02 +

4902

63710

39483

48027

57112

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

D

63710

39483

48027

57112

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLIC

51D

205

0

0

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55D

48

48

48

48

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

63457

39435

47979

57064

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)

71

63457

39435

47979

57064

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54 02)

5002

1185

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

D

1185

0

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLIC

51D

22

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1163

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 + 71 03)

71

1163

0

0

0

Autorități publice si acțiuni externe (cod 51.02 01)

5102

1163

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

D

1163

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1163

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 + 71 03)

71

1163

0

0

0

Autorități executive si legislative (cod 51 02.01.03)

510201

1163

0

0

0

Autorități executive

51020103

1163

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

D

1163

0

:

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1163

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 + 71 03)

71

1163

0

0

0

Alte servicii publice generale (cod 54 02 05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

5402

22

0

0

0

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

540210

22

0

0

0

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (C

5902

795

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

D

795

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

795

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 + 71.03)

71

795

0

0

0

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61 02 03+61 02 05+61.02 50)

6102

795

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

D

795

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

795

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71

795

0

0

0

Ordine publica (cod 61 02 03 04)             țJV

610203

525

0

0

0

Politie locala                        // /j /    \\ +* \\

61020304

525

0

0

0

Protecție civila si protecția contra inc

ingaior/f^oteqjfe ț^iiș nărtbilit^a)

610205

270

0

0

0

Invatamant (cod 65.02 03 la 65 02 0

+65c02 0iV^j^llVfe5 0M0) 1

6502

10591

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cc

51 Ss \+ sâ+M^SS+a*+w //

D

10591

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 +

70

10591

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (c8$0$<-* 71.■08)''' (ty/

71

10591

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2017

Estimări

2018

2019

2020

Invatamant preșcolar si primar (cod 65 02 03 01+65 02.03,02)

650203

192

0

0

0

invatamânt preșcolar

65020301

192

0

0

0

Invatamant secundar (cod 65 02 04 01 la 65 02 04 03)

650204

10399

0

0

0

Invatamânt secundar Inferior

65020401

548

0

0

0

invatamânt secundar superior

65020402

9851

0

0

0

Cultura, recreere si religie (cod 67 02,03+67,02 05+67 02 06+67 02 50)

6702

5858

1092

1552

2262

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

D

5858

1092

1552

2262

TfTLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLIC

51D

183

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

5675

1092

1552

2262

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71 03)

71

5675

1092

1552

2262

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

670203

176

0

0

0

Instituții publice de spectacole si concerte

67020304

176

0

0

0

Servicii recreative si sportive (cod 67 02 05 01 la 67 02 05 03)

670205

5682

1092

1552

2262

Sport

67020501

507

0

0

0

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67020503

5175

1092

1552

2262

Asigurări si asistenta sociala (cod68 02 04+68 02 05+68 02 06+68.02.10+68

6802

3660

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

D

3660

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

3660

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 + 71 03)

71

3660

0

0

0

Crese

680211

205

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul aslguranlor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

680250

3455

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68025050

3455

0

0

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI

6902

23117

34136

43220

51850

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+58+70+79+84+85)

D

23117

34136

43220

51850

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55D

48

48

48

48

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

23069

34088

43172

51802

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 ♦ 71 03)

71

23069

34088

43172

51802

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+7

7002

8652

24000

33000

31000

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

D

8652

24000

33000

31000

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

8652

24000

33000

31000

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 + 71 03)

71

8652

24000

33000

31000

Iluminat public si electrificări rurale

700206

670

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

700207

120

0

0

0

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltam comunale

700250

7862

24000

33000

31000

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74 02 06+74 02.50)

7402

14465

10136

10220

20850

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

D

14465

10136

10220

20850

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55 01)

55D

48

48

48

48

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

14417

10088

10172

20802

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 + 71 03)

71

14417

10088

10172

20802

Reducerea si controlul poluării

740203

150

0

0

0

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74 02 05 01+74 02 05 02)

740205

13000

10088

10172

20802

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74020502

13000

10088

10172

20802

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

740206

1148

48

48

48

Alte servicii in domeniul protecției mediului

740250

167

0

0

0

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80 02+81 02+83.02+84 02+87 02

7902

18504

4255

3255

3000

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

D

18504

4255

3255

3000

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

18504

4255

3255

3000

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71,03)

71

18504

4255

3255

3000

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80 02 01+80.02.0

8002

2700

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

D

2700

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

2700

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 7101+ 71 03)

71

2700

0

0

0

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 ♦ 80.02.01.09 +

800201

2700

0

0

0

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80020106

2700

0

0

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81 02

8102

927

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+5W|6^+%+W-^fi>

D

927

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (COd 71+72+/^.                 \

70

927

0

0

0

TITLULXII ACTIVE NEFINANCIARE (<^d.V.1(/f71^). ^\       \\

71

927

0

0

0

Energie termica

810206

927

0

0

0

Transporturi (cod 84 02 03+84 02 06+81

lozM \W /j J

8402

14877

4255

3255

3000

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 5l\ș5+&\^*Z&a4^8$C^7

D

14877

4255

3255

3000

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 +72+75^0^’

70

14877

4255

3255

3000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2017

Estimări

2018

2019

2020

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 + 71.03)

71

14877

4255

3255

3000

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

840203

14877

4255

3255

3000

Drumuri si poduri

84020301

4187

0

0

0

Transport in comun

84020302

1843

0

0

0

Străzi

84020303

8847

4255

3255

3000

DEFICIT 1) 99.02.97

9902

44328

0

0

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

990297

44328

0

0

0

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 71 din 30.03.2017

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2017 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2018-2020

Capitolul 4902 TOTAL CHELTUIELI

-mii lei-

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2017

Estimări

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2018

2019

2020

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

426406,3

0

410276,8

422984,3

437496.3

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

362696,3

0

370793,8

374957,3

380384,3

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF

01F

361136,3

0

370408,8

374957,3

380384,3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10.

10

173908,5

0

192552,5

195970,8

200292,5

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 11

1001

139073,1

0

192552,5

195970,8

200292,5

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+

1002

2421

0

0

0

0

Contribuții (cod 10 03.01 la 10.03 06)

1003

32414,4

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20.06+2E

20

87746

0

90764

91055

91340

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01 09+20 01 30)

2001

37520,6

0

0

0

0

Reparații curente

2002

7541,5

0

0

0

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

875

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20 04.01 la 20.

2004

245,7

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +

2005

2024

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02

2006

611,1

0

0

0

0

Materiale de laborator

2009

7

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

102

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

462

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

872,4

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

423

0

0

0

0

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea

2019

10318

0

0

0

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni

2025

42

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30 01 la 20.30.04+20.30.06+20.:

2030

26701,7

0

0

0

0

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30 03)

30

3845

0

3700

3600

3500

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01 01

3001

40

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02 0"

3002

3805

0

0

0

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

46200

0

45000

45000

45000

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

4003

46200

0

0

0

0

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50 04)

50

11000

0

0

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor loca

5004

11000

0

0

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMI

51F

16825

0

16200

16200

16200

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+

5101

16825

0

0

0

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55 01+ 55.02)

55F

991.1

0

1016,1

1039,1

1062,1

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01 63+55.01 .t

5501F

991,1

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

18686,7

0

19344,2

20260,4

21157,7

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

5702

18686,7

0

0

■-----0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

1934

0

1832

1 Ă /vTW

Burse

5901

1500

0

0

//A

:—-^z<o

Asociații si fundații

5911

82

0

0

//* /I

Susținerea cultelor

5912

250

0

0

0.

Despăgubiri civile

5917

102

0

0

L1L

a

/io

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79F

1560

0

385

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01 +f

81F

1560

0

385

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02

8101

0

0

385

lULt^O

Rambursări de credite interne (cod 81.02 01+81.02.02-

8102

1560

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+7!

D

63710

0

39483

48027

57112

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMI

51D

205

0

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2017

Estimări

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2018

2019

2020

Transferuri de capital (cod 51.02 12+51 02.28+51 02.2

5102

205

0

0

0

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55D

48

0

48

48

48

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.

5501D

48

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

63457

0

39435

47979

57064

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+ 71 ,C

71

63457

0

39435

47979

57064

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71 01.30)

7101

42535

0

0

0

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

7103

20922

0

0

0

0

Capitolul 5102 Autoritatl publice si acțiuni externe Paragraful 0103 Primăria municipiului Pitești


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

23713

0

22450

22450

22450

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

22550

0

22450

22450

22450

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51 SF

01F

22550

0

22450

22450

22450

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10.

10

16450

0

16450

16450

16450

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10 01.03 la 1(

1001

13303

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

3147

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+2E

20

6000

0

6000

6000

6000

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01 09+20.01.30)

2001

3857

0

0

0

0

Reparații curente

2002

150

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +

2005

220

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06 02

2006

250

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

30

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

228

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

80

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

5

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.:

2030

1180

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59 02 + 59

59

100

0

0

0

0

Despăgubiri civile

5917

100

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+7S

D

1163

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1163

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.0

71

1163

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

1163

0

0

0

0

5402 Alte servicii


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

12567

0

1600

1600

1600

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

12545

0

1600

1600

1600

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF-

01F

12545

0

1600

1600

1600

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50 04)

50

11000

0

0

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor loca

5004

11000

0

0

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMI

51F

1545

0

1600

1600

1600

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01 03+51.01 05+

5101

1545

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+7!

D

22

0

0

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMI

51D

22

0

0

0

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02 28+51.02.2

5102

22

0

0

0

0

Capitolul 5402 Alte servicii publice generale540205 Fond de rezerva

la

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

11000

0

4

VI----------

°

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

11000

0

0

w

0

]| 0

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF

01F

11000

0

l\ *\°

lJ°

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

11000

0

•v-/7        o

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor loca

5004

11000

0

‘■■■n ii ii ‘ 1

Z     o

Capitolul 5402 Alte servicii publice generale


Subcapitolul 540210 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

1567

0

1600

1600

1600

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

1545

0

1600

1600

1600

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF

01F

1545

0

1600

1600

1600


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2017

Estimări

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2018

2019

2020

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMI

51F

1545

0

1600

1600

1600

Transferuri curente (cod 51.01 01+51.01.03+51 01.05+

5101

1545

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+7!

D

22

0

0

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMI

51D

22

0

0

0

0

Transferuri de capital (cod 51.02 12+51.02.28+51.02.2

5102

22

0

0

0

0

Capitolul 5502 Tranzacții privind datoria publică șl împrumuturi

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

3845

0

3700

3600

3500

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

3845

0

3700

3600

3500

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF

01F

3845

0

3700

3600

3500

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

3845

0

3700

3600

3500

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01

3001

40

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe

3002

3805

0

0

0

0

Capitolul 6102 Ordine publica si siguranța naționala

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

11485

0

10710

10710

10710

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

10700

0

10710

10710

10710

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF

01F

10700

0

10710

10710

10710

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10

10

9260

0

9260

9260

9260

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 +10.01.03 la 1(

1001

5803

0

0

0

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02 06+

1002

2121

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

1336

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+2(

20

1440

0

1450

1450

1450

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

680

0

0

0

0

Reparații curente

2002

95

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.

2004

3

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05 01+

2005

342

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20 06.01+20.06 02

2006

55

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

15

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

2

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

67

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

30

0

0

0

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni

2025

1

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30 06+20.1

2030

150

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+7S

D

785

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

785

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 + 71.0

71

785

0

0

0

0

Active fixe (cod 71 01.01 la 71.01 03+71.01.30)

7101

785

0

0

0

0

Capitolul 6102 Ordine publica si siguranța naționala Paragraful 0304 Politia Locala

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

10985

0

10460

10460

10460

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

10460

0

10460

10460

10460

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF

01F

10460

0

10460

10460

10460

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01 + 10

10

9260

0

9260

9260

9260

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 +10.01.03 la 1 (

1001

5803

0

0

0

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+

1002

2121

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

1336

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+2C

20

1200

0

1200

1200

Bunuri si servicii (cod 20 01.01 la 20.01 09+20.01.30)

2001

510

0

Reparații curente

2002

45

° /

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20

2004

3

0

' U l°

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20 05.01 +

2005

322

0 V

SA W

0

Deplasări, detasari. transferări (cod 20 06 01+20 06.02

2006

55

0 \

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

15

0

0

Consultanta si expertiza

2012

2

0

0

Pregătire profesionala

2013

67

0

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2017

Estimări

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2018

2019

2020

Protecția muncii

2014

30

0

0

0

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni

2025

1

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30 01 la 20.30 04+20.30.06+20.'

2030

150

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+7!

D

525

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

525

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71 .C

71

525

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01 30)

7101

525

0

0

0

0

Capitolul 6102 Ordine publica si siguranța naționala

Subcapitolul 610205 Primăria Municipiului Pitești

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

510

0

250

250

250

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

240

0

250

250

250

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF

01F

240

0

250

250

250

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20 06+2(

20

240

0

250

250

250

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

170

0

0

0

0

Reparații curente

2002

50

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +

2005

20

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+7!

D

270

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

270

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+ 71 C

71

270

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

270

0

0

0

0

Capitolul 6502 Invatamant

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

148705,1

0

155703,1

159135,1

163465,1

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

138114.1

0

155703,1

159135,1

163465.1

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF

01F

138114.1

0

155703,1

159135,1

163465.1

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01 + 10

10

117950

0

135485

138603

142625

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 1(

1001

95635,6

0

0

0

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02 01 la 10.02.06+

1002

300

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

22014,4

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+2!

20

15532

0

16154

16445

16730

Bunuri si servicii (cod 20 01.01 la 20.01 09+20.01.30)

2001

11424.6

0

0

0

0

Reparații curente

2002

1826,5

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20 04 01 la 20

2004

35.7

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+

2005

977

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20 06.02

2006

86,1

0

0

0

0

Materiale de laborator

2009

7

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

38

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

56

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

547,4

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

115

0

0

0

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni

2025

26

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20!

2030

392,7

0

0

0

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55F

991,1

0

1016,1

1039,1

1062.1

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.63+55.01 f

5501F

991,1

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57 02)

57

2141

0

1548

1548

1548

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

5702

2141

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

1500

° /

YvA A5fijD

1500

1500

Burse

5901

1500

0 A

O

-         7

'Vv \   o

A---

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+7!

D

10591

0 //*

/r^ă

\\ °

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

10591

01 h

nw

I <: II 0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.0

71

10591

°V'

k Oft

/> II 0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

1236

o

0

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

7103

9355

o V

Pr>.C/ K mi

w -

0


Capitolul 6502 Invatamant

Subcapitolul 650203 invatamânt preșcolar si primar


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2017

Estimări

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2018

2019

2020

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

46764.2

0

51780 1

52859,6

54212,1

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

46572,2

0

51780.1

52859,6

54212,1

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF-

01F

46572,2

0

51780.1

52859,6

54212,1

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10

10

41443.8

0

46294

47278

48533

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 1(

1001

33707

0

0

0

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10 02.01 la 10.02.06+

1002

91

0

0

0

0

Contribuții (cod 10 03.01 la 10.03 06)

1003

7645.8

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+2E

20

3981,3

0

4301

4373,5

4448

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01 30)

2001

3163,7

0

0

0

0

Reparații curente

2002

382,7

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04 01 la 20.

2004

11.7

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05 01 +

2005

216,5

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06 01+20.06 02

2006

17.6

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

14

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

3

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

132,9

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

25,2

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20 30.01 la 20.30.04+20.30 06+20.:

2030

14

0

0

0

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55F

991,1

0

1016,1

1039,1

1062,1

A Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01 63+55.01.6

5501F

991,1

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

106

0

122

122

122

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02 05)

5702

106

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59

59

50

0

47

47

47

Burse

5901

50

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+7!

D

192

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

192

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.0

71

192

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71 01 30)

7101

192

0

0

0

0

Capitolul 6502 Invatamant

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2017

Estimări

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2018

2019

2020

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71 .C

71

192

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

192

0

0

0

0

Capitolul 6502 Invatamant Paragraful 0302 învățământ primar

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

24015,8

0

26494

27119

27792

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

24015,8

0

26494

27119

27792

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF

01F

24015,8

0

26494

27119

27792

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10.

10

22154,8

0

24370

24964

25604

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10 01.03 la 1(

1001

17997,8

0

0

0

0

Cheltuieli salariate in natura (cod 10 02.01 la 10.02.06+

1002

8

0

0

0

0

Contribuții (cod 10 03.01 la 10 03.06)

1003

4149

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+2(

20

1801

0

2051

2082

2115

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

1598,5

0

0

0

0

Reparații curente

2002

78

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +

2005

51

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02

2006

2

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

8

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

52,5

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

1

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30 04+20.30.06+20 t

2030

10

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

10

0

26

26

26

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

5702

10

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59

59

50

0

47

47

47

Burse

5901

50

0

0

0

0

Capitolul 6502 Invatamant

Subcapitolul 650204 Invatamant secundar

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

99532,9

0

102018

104338,5

107231

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

89133,9

0

102018

104338,5

107231

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF

01F

89133.9

0

102018

104338.5

107231

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10.

10

74818,2

0

87416

89519

92203

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10 01.03 la 1(

1001

60556,5

0

0

0

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10 02.01 la 10.02.06+

1002

209

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

14052,7

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 ta 20 06+2(

20

11458,7

0

11758

11975,5

12184

Bunuri si servicii (cod 20.01 01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

8176,4

0

0

0

0

Reparații curente

2002

1439,8

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04 01 la 20.

2004

24

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +

2005

759,5

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02

2006

68,2

0

0

0

0

Materiale de laborator

2009

7

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

23.8

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

53

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

413

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

89.8

0

0

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni

2025

26

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20 30.04+20.30.06+20.:

2030

378,2

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57 02)

57

1407

0

\      1391

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

5702

1407

0

li

II             °

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

1450

0

1453

Burse

5901

1450

0

z ț

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+7Î

D

10399

0

' 0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

10399

0

LlUt^O

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 + 71.0

71

10399

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01 30)

7101

1044

0

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2017

Estimări

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2018

2019

2020

Reparații capitale aferente activelor fixe

7103

9355

0

0

0

0

Capitolul 6502 Invatamant

Paragraful 0401 învățământ secundar inferior

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

34916,7

0

39462

40401

41503

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

34368,7

0

39462

40401

41503

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF

01F

34368,7

0

39462

40401

41503

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.

10

28129.2

0

33117

33958

34967

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 1(

1001

22687,9

0

0

0

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+

1002

131

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

5310,3

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+2(

20

5125,5

0

5244

5342

5435

Bunuri si servicii (cod 20 01.01 la 20.01 09+20.01.30)

2001

3494,5

0

0

0

0

Reparații curente

2002

702

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.

2004

8

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +

2005

424

0

0

0

0

Deplasări, detasari. transferări (cod 20.06.01+20.06.02

2006

38

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

11

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

16

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

194

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

30

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30 04+20.30.06+20. ■

2030

208

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

648

0

632

632

632

Ajutoare sociale (cod 57.02 01 la 57.02.05)

5702

648

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59

59

466

0

469

469

469

Burse

5901

466

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+7!

D

548

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

548

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71 C

71

548

0

0

0

0

Active fixe (cod 71 01.01 la 71.01.03+71.01 30)

7101

548

0

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2017

Estimări

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2018

2019

2020

Burse

5901

979

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+7!

D

9851

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

9851

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71 .C

71

9851

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

496

0

0

0

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

7103

9355

0

0

0

0

Capitolul 6502 Invatamant

Paragraful 0403 Invatamant profesional

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

2276,7

0

2175

2208

2267

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

2276,7

0

2175

2208

2267

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF

01F

2276.7

0

2175

2208

2267

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01+10

10

2146

0

2049

2080

2137

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 1(

1001

1744

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10 03.06)

1003

402

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+2(

20

121,7

0

117

119

121

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

114,5

0

0

0

0

Reparații curente

2002

3

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05 01 +

2005

1

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06 02

2006

0.2

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

0.1

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

2,5

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.:

2030

0,4

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

4

0

4

4

4

Ajutoare sociale (cod 57 02.01 la 57.02 05)

5702

4

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59

59

5

0

5

5

5

Burse

5901

5

0

0

0

0

Capitolul 6502 Invatamant

Subcapitolul 650205 învățământ postliceal

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

1656

0

1728

1757

1838

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

1656

0

1728

1757

1838

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF

01F

1656

0

1728

1757

1838

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10.

10

1564

0

1633

1661

1740

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 1(

1001

1270,1

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

293,9

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+2(

20

92

0

95

96

98

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

84,5

0

0

0

0

Reparații curente

2002

4

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +

2005

1

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20 06.01+20.06.02

2006

0.3

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

0,2

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

1.5

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30 06+20 :

2030

0.5

0

0

0

0

Capitolul 6502 Invatamant

Subcapitolul 650250 Alte cheltuieli în domeniul învățământului

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2017

Estimări

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2018

2019

2020

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

35

0

35

35

35

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

35

0

35

35

35

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF-

01F

35

0

35

35

35

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

35

0

35

35

35

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

5702

35

0

0

0

0

Capitolul 6602 Sanatate

Paragraful 5050 Alte instituții si acțiuni sanitare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

4180

0

4900

4900

4900

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

4180

0

4900

4900

4900

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF

01F

4180

0

4900

4900

4900

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01 + 10.

10

4054

0

4760

4760

4760

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 +10.01.03 la 11

1001

3310

0

0

0

0

Contribuții (cod 10 03 01 la 10 03.06)

1003

744

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+2(

20

76

0

90

90

90

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

16

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04 01 la 20

2004

23

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20 05.01 +

2005

29

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

1

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30 04+20.30.06+20.E

2030

7

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

50

0

50

50

50

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

5702

50

0

0

0

0


Capitolul 6702 Cultura, recreere si religie

Subcapitolul 670203 Servicii culturale

|tOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONAR^DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2017

Estimări

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2018

2019

2020

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

7380

0

6700

6700

6700

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51 SF-

01F

7380

0

6700

6700

6700

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMI

51F

7380

0

6700

6700

6700

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+

5101

7380

0

6700

6700

6700

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+7'

D

176

0

0

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMI

51D

176

0

0

0

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.2'

5102

176

0

0

0

0

Capitolul 6702 Cultura, recreere si religie

Paragraful 0304 Instituții publice de spectacole si concerte

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

4926

0

4800

4800

4800

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

4750

0

4800

4800

4800

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF

01F

4750

0

4800

4800

4800

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMI

51F

4750

0

4800

4800

4800

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+

5101

4750

0

4800

4800

4800

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+7!

D

176

0

0

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMI

51D

176

0

0

0

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.2!

5102

176

0

0

0

0

Capitolul 6702 Cultura, recreere si religie Paragraful 0330 Alte servicii culturale

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

2630

0

1900

1900

1900

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

2630

0

1900

1900

1900

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF

01F

2630

0

1900

1900

1900

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMI

51F

2630

0

1900

1900

1900

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+

5101

2630

0

1900

1900

1900

Capitolul 6702 Cultura, recreere si religie

Buget 2017

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2018

2019

2020

Paragraful 0501 Sport

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

8407

0

7900

7900

7900

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

7900

0

7900

7900

7900

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF

01F

7900

0

7900

7900

7900

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMI

51F

7900

0

7900

7900

7900

Transferuri curente (cod 51 01.01+51 01 03+51.01.05+

5101

7900

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+7!

D

507

0

0

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMI

51D

7

0

0

0

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.2

5102

7

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

500

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.C

71

500

0

0

0

0

Active fixe (cod 710101 la 71.01.03+71 01 30)

7101

500

0

0

0

0

Capitolul 6702 Cultura, recreere si religie

Subcapitolul 670250 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

680

0

1050

1050

1050

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

680

0

1050

1050

1050

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF

01F

680

0

1050

1050

1050

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20 06+2C

20

430

0

800

800

800

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20 :

2030

430

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59

59

250

0

250

250

250

Susținerea cultelor

5912

250

0

0

0

0

Capitolul 6802 Asigurări si asistenta sociala

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

36490,2

0

34483,7

35700,2

36897,2

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

32830,2

0

34483,7

35700,2

36897,2

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF-

01F

32830,2

0

34483,7

35700,2

36897.2

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.

10

13587,5

0

13990,5

14290,8

14590,5

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 11

1001

11089,5

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03 01 la 10.03.06)

1003

2498

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20 06+2(

20

2663

0

2665

2665

2665

Subcapitolul 670205 Servicii recreative si sportive

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

33572

0

29982

30442

31152

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 + 79+85)

F

27890

0

28890

28890

28890

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51 SF-

01F

27890

0

28890

28890

28890

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10.

10

1790

0

1790

1790

1790

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 +10.01 03 la 1 (

1001

1417

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03 01 la 10 03.06)

1003

373

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20 06+2C

20

18200

0

19200

19200

19200

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01 30)

2001

4223

0

0

0

0

Reparații curente

2002

779

0

0

0

0

Hrana (cod 20 03.01+20.03.02)

2003

200

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.

2004

116

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20 05.01 +

2005

70

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20 06 02

2006

20

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

5

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

40

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

14

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

27

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20 I

2030

12706

0

0

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMI

51F

7900

0

7900

7900

7900

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01 05+

5101

7900

0

7900

7900

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+7'

D

5682

0

1552

2262

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMI

51D

7

->—■<'()

A 0

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02 28+51.02.2

5102

7

A * /

0

* Vi     0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

5675

p =(

fefec92

I 1552

2262

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71 C

71

5675

li

/;?  // 1552

2262

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

5632

k ..xX

W °

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

7103

43

o^o

>2/     o

0

Capitolul 6702 Cultura, recreere si religieParagraful 0503 întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

25165

0

22082

22542

23252

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

19990

0

20990

20990

20990

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF

01F

19990

0

20990

20990

20990

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10.

10

1790

0

1790

1790

1790

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 1(

1001

1417

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

373

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+2C

20

18200

0

19200

19200

19200

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01 30)

2001

4223

0

0

--- 0

Reparații curente

2002

779

0

0

 A^0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

200

0

0

A°'

Medicamente si materiale sanitare (cod 20 04.01 la 20.

2004

116

0

0

//* /-o

\ *0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +

2005

70

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02

2006

20

0

0

® '1°

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

5

0

0

Consultanta si expertiza

2012

40

0

0

Pregătire profesionala

2013

14

0

0

0

Protecția muncii

2014

27

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20 30.06+20.:

2030

12706

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+7!

D

5175

0

1092

1552

2262

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

5175

0

1092

1552

2262

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71 C

71

5175

0

1092

1552

2262

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

5132

0

0

0

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

7103

43

0

0

0

0

Capitolul 6702 Cultura, recreere si religieDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2017

Estimări

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2018

2019

2020

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20 01.30)

2001

1166

0

0

0

0

Reparații curente

2002

240

0

0

0

0

Hrana (cod 20.03 01+20.03.02)

2003

660

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.

2004

22

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05 01+

2005

189

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06 02

2006

101

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

4

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

17

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

111

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

66

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.::

2030

87

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57 02)

57

16495.7

0

17746.2

18662,4

19559,7

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

5702

16495.7

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59

59

84

0

82

82

82

Asociații si fundații

5911

82

0

0

7^ o

Despăgubiri civile

5917

2

0

0

o

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+7!

D

3660

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

3660

0

* / C jlQ

aA        \\o

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71 C

71

3660

0

0

)- )p

Active fixe (cod 71 01.01 la 71.01 03+71.01.30)

7101

250

0

Vi

A

Reparații capitale aferente activelor fixe

7103

3410

0

6

,.o7/--

Capitolul 6802 Asigurări si asistenta sociala

Subcapitolul 680204 Asistenta acordata persoanelor in varstaTOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

1190

0

1190

1190

1190

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

1190

0

1190

1190

1190

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF-

01F

1190

0

1190

1190

1190

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.

10

847

0

847

847

847

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 + 10.01 03 la 1(

1001

691

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

156

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20 06+2C

20

343

0

343

343

343

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

316

0

0

0

0

Reparații curente

2002

5

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.

2004

2

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20 05.01 +

2005

8

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20 06.02

2006

9

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

2

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20 30.01 la 20.30 04+20.30.06+20.:

2030

1

0

0

0

0

Capitolul 6802 Asigurări si asistenta sociala


Paragraful 0502 Asistenta sociala in caz de invaliditate

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

20870

0

22519.5

23735,7

24933

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

20870

0

22519,5

23735,7

24933

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF

01F

20870

0

22519,5

23735,7

24933

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10

10

4400

0

4800

5100

5400

Cheltuieli salariate in bani (cod 10 01 01+10.01.03 la 1(

1001

3591

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

809

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+2C

20

109

0

109

109

109

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +

2005

3

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

43

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

27

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.:

2030

36

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

16279

0

17528,5

18444.7

19342

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

5702

16279

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59 02 + 59

59

82

0

82

82

82

Asociații si fundații

5911

82

0

0

0

0


Buget 2017

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2018

2019

2020

Capitolul 6802 Asigurări si asistenta sociala Subcapitolul 680211 Crese

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

7871,5

0

7670,5

7670,8

7670,5

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

7666,5

0

7670,5

7670.8

7670,5

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF

01F

7666,5

0

7670,5

7670,8

7670,5

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10.

10

5918,5

0

5920,5

5920,8

5920,5

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01 01+10 01.03 la 1(

1001

4833,5

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03 06)

1003

1085

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20.06+2C

20

1748

0

1750

1750

1750

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

584

0

0

0

0

Reparații curente

2002

234

0

0

0

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

660

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20 04.01 la 20

2004

20

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20 05 01 +

2005

172

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20 06.01+20.06.02

2006

5

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

2

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

40

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

20

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.:

2030

11

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+7'

D

205

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72+75)

70

205

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.C

71

205

0

0

0

0

Active fixe (cod 71 01.01 la 71.01 03+71.01 30)

7101

205

0

0

0

0

Capitolul 6802 Asigurări si asistenta sociala Paragraful 1501 Ajutor social

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

11.7

0

12,7

12.7

12.7

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

11,7

0

12.7

12,7

12,7

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF

01F

11.7

0

12,7

12,7

12.7

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

11,7

0

12,7

12,7

12.7

Ajutoare sociale (cod 57 02.01 la 57 02 05)

5702

11.7

0

0

0

0

Capitolul 6802 Asigurări si asistenta sociala

Subcapitolul 680250 Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

6547

0

3091

3091

3091

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

3092

0

3091

3091

3091

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF

01F

3092

0

3091

3091

3091

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01+10.

10

2422

0

2423

2423

2423

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 +10.01.03 la 1(

1001

1974

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

448

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+2C

20

463

0

463

463

463

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

266

0

0

0

0

Reparații curente

2002

1

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +

2005

6

0

0

0

0

Deplasări, detasari. transferări (cod 20.06.01+20 06.02

2006

87

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

2

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

17

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

28

0

< A Afc

0

Protecția muncii

2014

17

0

O >-5

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.'

2030

39

0

‘/r^o

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

205

0

/ 205,

11 \ ® A" ÎMP4

\       r05

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

5702

205

0

V 0

i\

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

2

0

V,0

Despăgubiri civile

5917

2

0

^/7 o

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+7S

D

3455

0

0

X^VSlLi^

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

3455

0

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2017

Estimări

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2018

2019

2020

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.C

71

3455

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

45

0

0

0

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

7103

3410

0

0

0

0

Capitolul 7002 Locuințe, servicii si dezvoltare publica

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

39426

0

53599

62214

60214

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

30774

0

29599

29214

29214

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF

01F

29214

0

29214

29214

29214

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10

10

5617

0

5617

5617

5617

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 1(

1001

4475

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

1142

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+2C

20

23597

0

23597

23597

23597

Bunuri si servicii (cod 20 01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

11286

0

0

0

0

Reparații curente

2002

1034

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20

2004

42

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05 01 +

2005

156

0

0

0

0

Deplasări, detasari. transferări (cod 20.06.01+20.06 02

2006

89

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

10

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

109

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

43

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

59

0

0

0

0

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea

2019

10260

0

0

0

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni

2025

15

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20 30.04+20 30.06+20.E

2030

494

0

0

0

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79F

1560

0

385

0

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+E

81F

1560

0

385

0

0

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02-

8102

1560

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+7S

D

8652

0

24000

33000

31000

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

8652

0

24000

33000

31000

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71 C

71

8652

0

24000

33000

31000

Active fixe (cod 71 01.01 la 71.01 03+71.01.30)

7101

7492

0

0

0

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

7103

1160

0

0

0

0

Capitolul 7002 Locuințe, servicii si dezvoltare publica Subcapitolul 700206 Iluminat public si electrificări rurale

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

7444

0

6774

6774

6774

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

6774

0

6774

6774

6774

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF-

01F

6774

0

6774

6774

6774

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10.

10

563

0

563

563

563

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 1(

1001

454

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10 03.06)

1003

109

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+2(

20

6211

0

6211

6211

6211

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

6037

0

0

0

0

Reparații curente

2002

88

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +

2005

10

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06 01+20.06.02

2006

15

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

1

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

10

0

tK        0

Pregătire profesionala

2013

5

0

A

A 0

Protecția muncii

2014

9

0

//<2ro

A o

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20 t

2030

36

0

' *

\ A^,\°

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+7!

D

670

0

A ?!

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

670

0

O

AWA

G” -x-// o

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71 .C

71

670

0

V-î»

<7/ o

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

670

0

PA/Sn’tW

iZ      o

Capitolul 7002 Locuințe, servicii si dezvoltare publica

Buget 2017

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2018

2019

2020

Subcapitolul 700207 Alimentare cu gaze naturale in localitati

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

120

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+71

D

120

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

120

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.C

71

120

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

120

0

0

0

0

Capitolul 7002 Locuințe, servicii si dezvoltare publica

Subcapitolul 700250 Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

31862

0

46825

55440

53440

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

24000

0

22825

22440

22440

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF

01F

22440

0

22440

22440

22440

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10

10

5054

0

5054

5054

5054

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01 03 la 1(

1001

4021

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

1033

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20 06+2C

20

17386

0

17386

17386

17386

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20 01.30)

2001

5249

0

0

0

0

Reparații curente

2002

946

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.

2004

42

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +

2005

146

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06 01+20.06.02

2006

74

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

9

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

99

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

38

0

0

Â. Z'X0

Protecția muncii

2014

50

0

0

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea

2019

10260

0

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni

2025

15

0

0

r ■■■■ I U

Alte cheltuieli (cod 20.30 01 la 20 30 04+20.30.06+20.:

2030

458

0

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79F

1560

0

385

A A

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81 01+E

81F

1560

0

385

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02

8101

0

0

385

n'idt\>^o

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02 02-

8102

1560

0

0

—--- 0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+7!

D

7862

0

24000

33000

31000

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

7862

0

24000

33000

31000

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71 C

71

7862

0

24000

33000

31000

Active fixe (cod 71 01.01 la 71.01 03+71.01.30)

7101

6702

0

0

0

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

7103

1160

0

0

0

0

Capitolul 7402 Protecția mediului

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

27216

0

23887

23971

34601

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

12751

0

13751

13751

13751

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF

01F

12751

0

13751

13751

13751

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+2(

20

12751

0

13751

13751

13751

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

1565

0

0

0

0

Reparații curente

2002

10

0

0

0

0

Hrana (cod 20.03 01+20.03.02)

2003

15

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20 04 01 la 20

2004

4

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05 01 +

2005

1

0

0

0

0

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea

2019

1

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20 30 01 la 20.30.04+20.30.06+20 :

2030

11155

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+7!

D

14465

0

10136

10220

20850

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55D

48

0

48

48

48

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.

5501D

48

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

14417

0

10088

10172

20802

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71 C

71

14417

0

10088

10172

20802

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

14417

0

0

0

0

Buget 2017

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2018

2019

2020

Capitolul 7402 Protecția mediului

Subcapitolul 740203 Reducerea si controlul poluării

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

150

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+7!

D

150

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

150

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71 C

71

150

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

150

0

0

0

0

Capitolul 7402 Protecția mediului

Subcapitolul 74020S Salubritate si gestiunea deșeurilor

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

25026

0

23114

23198

33828

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

12026

0

13026

13026

13026

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF

01F

12026

0

13026

13026

13026

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+2E

20

12026

0

13026

13026

13026

Bunuri sl servicii (cod 20 01.01 la 20.01 09+20.01.30)

2001

864

0

0

0

0

Reparații curente

2002

6

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05 01 +

2005

1

0

0

0

0

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea

2019

1

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20 30 04+20.30.06+20.:

2030

11154

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+7!

D

13000

0

10088

10172

20802

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

13000

0

10088

10172

20802

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+ 71 C

71

13000

0

10088

10172

20802

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01 03+71.01.30)

7101

13000

0

0

0

0

Capitolul 7402 Protecția mediului

Paragraful 0501 Salubritate

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

12025

0

13025

13025

13025

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

12025

0

13025

13025

13025

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51 SF

01F

12025

0

13025

13025

13025

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII (cod 20.01 la 20.06+2C

20

12025

0

13025

13025

13025

Bunuri sl servicii (cod 20 01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

864

0

0

0

0

Reparații curente

2002

6

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05 01 +

2005

1

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30 06+20.:

2030

11154

0

0

0

0

Capitolul 7402 Protecția mediului

Paragraful 0502 Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

13001

0

10089

10173

20803

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

1

0

1

1

1

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF

01F

1

0

1

1

1

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII (cod 20.01 la 20 06+2(

20

1

0

1

1

1

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea

2019

1

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+7!

D

13000

0

10088

10172

20802

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

13000

0

10088

10172

20802

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.C

71

13000

0

10088

10172

20802

Active fixe (cod 71 01 01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

13000

0

0

0

0

Capitolul 7402 Protecția mediului

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

1148

0

48

48

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+7!

D

1148

0

48

48

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55 01)

55D

48

0 h

^ț8

48

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55 01

5501D

48

0

.Tpmqf

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1100

0 V

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.C

71

1100

o \

0

Active fixe (cod 71 01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

1100

0

0

0


Capitolul 7402 Protecția mediului


Buget 2017

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2018

2019

2020

Subcapitolul 740250 Alte servicii in domeniul protecției mediului

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

892

0

725

725

725

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

725

0

725

725

725

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51 SF

01F

725

0

725

725

725

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20.06+2(

20

725

0

725

725

725

Bunuri si servicii (cod 20 01.01 la 20.01 09+20.01.30)

2001

701

0

0

0

0

Reparații curente

2002

4

0

0

0

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03 02)

2003

15

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20 04.01 la 20.

2004

4

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20 30.06+20'

2030

1

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+7!

D

167

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

167

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 + 71.C

71

167

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

167

0

0

0

0

Capitolul 8002 Acțiuni generale economice, comerciale si de munca

Paragraful 0106 Prevenire si combatere inundații si ghețuri

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

2700

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+7!

D

2700

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

2700

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71 C

71

2700

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01 03+71.01.30)

7101

2000

0

0

0

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

7103

700

0

0

0

0

Capitolul 8102 Combustibili si energie Subcapitolul 810206 Primăria Municipiului Pitești

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

26184

0

25057

25057

25057

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

25257

0

25057

25057

25057

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF

01F

25257

0

25057

25057

25057

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+2C

20

57

0

57

57

57

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea

2019

57

0

0

0

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40 30)

40

25200

0

25000

25000

25000

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

4003

25200

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+7!

D

927

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

927

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71 .C

71

927

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71 01.30)

7101

927

0

0

0

0

Capitolul 8402 Transporturi Subcapitolul 840203 Transport rutier

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

48077

0

36455

35455

35200

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

33200

0

32200

32200

32200

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51 SF

01F

33200

0

32200

32200

32200

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10

10

5200

0

5200

5200

5200

Cheltuieli salariale in bani (cod 10 01.01+10.01 03 la 1(

1001

4040

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

1160

0

, A,

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20 06+2(

20

7000

0

1 N

\     7000

Bunuri si servicii (cod 20 01.01 la 20.01.09+20 01.30)

2001

3303

0

\\

Reparații curente

2002

3407

0

H       0

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01 +

2005

40

0

5 *

0

Deplasări, delăsări, transferări (cod 20.06 01+20.06.02

2006

10

0

v Aq

J o

Consultanta si expertiza

2012

10

0

Pregătire profesionala

2013

10

0

' S. Ml '■

l\   /J1

' 0

Protecția muncii

2014

120

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20 30 06+20.1

2030

100

0

0

0

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40 30)

40

21000

0

20000

20000

20000

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

4003

21000

0

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2017

Estimări

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2018

2019

2020

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+71

D

14877

0

4255

3255

3000

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

14877

0

4255

3255

3000

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71 .C

71

14877

0

4255

3255

3000

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71 01 30)

7101

8623

0

0

0

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

7103

6254

0

0

0

0

Capitolul 8402 Transporturi Paragraful 0301 Drumuri si poduri

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

4187

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+7!

D

4187

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

4187

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71 C

71

4187

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01 03+71.01.30)

7101

4187

0

0

0

0

Capitolul 8402 Transporturi

Paragraful 0302 Transport în comun

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

22843

0

20000

20000

20000

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

21000

0

20000

20000

20000

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF

01F

21000

0

20000

20000

20000

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40 03+40.20+40.30)

40

21000

0

20000

20000

20000

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

4003

21000

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+7!

D

1843

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1843

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71 C

71

1843

0

0

0

0

Active fixe (cod 71 01.01 la 71 01 03+71.01.30)

7101

1843

0

0

0

0

Capitolul 8402 Transporturi

Paragraful 0303 Străzi

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

21047

0

16455

15455

15200

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

12200

0

12200

12200

12200

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF

01F

12200

0

12200

12200

12200

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10

10

5200

0

5200

5200

5200

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 +10.01.03 la 1(

1001

4040

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

1160

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+2(

20

7000

0

7000

7000

7000

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01 09+20.01.30)

2001

3303

0

0

0

0

Reparații curente

2002

3407

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +

2005

40

0

0

0

0

Deplasați, detasari, transferări (cod 20 06.01+20.06.02

2006

10

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

10

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

10

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

120

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.3

2030

100

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+7!

D

8847

0

4255

3255

3000

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

8847

0

4255

3255

3000

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.0

71

8847

0

4255

3255

3000

Active fixe (cod 71 01.01 la 71.01.03+71 01.30)

7101

2593

0

0

0

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

7103

6254

0

0

0

0