Hotărârea nr. 7/2017

HCL privind inscrierea dreptului de proprietate -str. Bananai nr.98-98B

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind înscrierea dreptului de proprietate a unor suprafețe de teren situate în municipiul Pitești, strada Bănănăi, nr.98-98B., județul Argeș

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 43953/11.01.2017 al Direcției Administrație Publică Locală;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.3058/2017, nr.3059/2017, nr.3060/2017, nr.3061/2017 și nr.3063/2017;

  • - Cererea inregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 43558/19.09.2016;

  • - Declarația autentificată sub nr.73/26.08.2016 la Biroul Individual Notarial -Neacșu Alexandru;

Văzând prevederile art. 562 alin. (2) și art. 889. din Noul Cod Civil, ale art. 36 alin. (2) lit. "c" și ale art. 121 alin (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. (1) Se ia act de declarația domnului             de renunțare asupra dreptului de proprietate

a terenurilor în suprafață de 227 m.p. și 194 m.p., situate în Municipiul Pitești, strada Bănănăi, nr.98-98B, având nr. cadastral 87144 și nr. cadastral 11051/4, înscrise în cartea funciară nr.87144 și cartea funciară nr. 87168 a municipiului Pitești, declarație autentificată sub nr. 73/26.08.2016 la Biroul Individual Notarial -Neacșu Alexandru;

(2) Datele de identificare ale imobilelor prevăzut la alin.(l) sunt cele înscrise în anexele nr.l și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art2.(l) Terenul care face obiectul prezentei hotărâri se înregistrează ca bun aparținând domeniului public al Municipiului Pitești și se transmite în administrarea Administrației Domeniului Public Pitești pe bază de protocol, încheiat prin grija Serviciului de Aplicare a Legilor Proprietății, Cadastru și Patrimoniu în termen de 15 zile, cu obligația acestuia de a-1 înscrie în evidențele contabile și fiscale.

(2) Inventarul bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Pitești, aprobat prin HCL nr. 194/1999, se completează cu influențele care decurg din prezenta hotărâre.

Art3. Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Economică și Administrația Domeniului Public Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești, precum și domnului            domiciliat în Municipiul Pitești

Județul Argeș.

Pitești

Nr.7 din 26.01.2017Contrasemnează:
Anexa nr.l la H.C.L. nr.PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILI LUI

Scara 1'500


Nr. cadastrali

Suprafața nasuratai

Adresa Imobilului!

227np

Mun. Pitești, Strada Banarial, Nr.98 B Jud. Argeș (INTRAVILAN)

Cartea funciara nr.

UAT | PITEȘTIPopa Petre

Drum accesLQTl Popa Petre


A. Date referitoare la teren

Nr, parcela

Categorie de folosința

Suprafața

(mp)

Valoarea de Impozitare

(lei)

MENȚIUNI

1

Cc

227

-

LCT4- Propus drum

Total

227

-

Teren împrejmuit cu gard de lemn pe latura cuprinsa Intre punctele 9-13.

B. Date referitoare la construcții
‘5U

Cod

Constr

Suprafața construita la sol (mp)

Valoarea de Impozitare (lei)

MENȚIUNI

CI

■                                                                                                                                                     i

Total

-

±?-.INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție St 70                  t

Pct.

E<n)

N(m)           /

  • 14

12

10

9

13

  • 15

494318.300

494336.517

494352.680

494349.712

494333.549

494315.380

369755.073   '■

369784.229

369810.096

369811.951

369786.083

369757.003

Suprafața total nasurata=227mp j       Suprafața din act=227np


MUN FENIA >■

DatOk^ /y1 p p .__________________________

-$e confirma, suprafața din măsurători sl Introducerea 1 mo bitul ui Ifi -baza ^de^gfa-te° • [oficiul cfc Cadastru ș Pv-b—•* ’


Pub'i'-i1

fgsț,

MlALANf/U WlARiUS .ALIN

;r arad'J1 A‘i

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1'1000

Nr. cadastral^

Suprafața masurata*

Adreasa Imobilului'

l\\^m

194np

Mun, Pitești, str. Bananal, nr, 98 Jud. Argeș (INTRAVILAN)

Cartea Funciara nr.

UAT | PITEȘTI


A. Date referitoare la teren

Nr, parcela

Categorie de f oloslnta

Suprafața

(mp)

Valoarea

de Impozitare

MENȚIUNI

4

Dr

194

Nelnpre Jmult

Total

194

19400


B, Date referitoare la construcții

Cod

Constr

SuprăTata construita la sol (mp)

Valoarea de Impozitare (lei)

MENȚIUNI

-

-

-

-

Total

-

-

/ ’v


INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de profectle

St 70

. Pct.

, ECrD

NCm)

1

49082.080

369857.149

5

494379.125

369859.025

6

494363.804

369834.504

9

494349.712

369811.951

1 10

494352.680

369810.096

Suprafața total măsurăta=194mp

Suprafața din act=

9 4 mp


.-EXECUTANT,

S.C. RO INSTAL MUNTENIA S.R-L. Semnătură sl stampila


Oficiul de Caiissiro ți Publicitate Imnbi'iarj


Argeș

ALSXl’J RODICAa

Consilier gr, l A /