Hotărârea nr. 69/2017

HCL privind aprobarea Documentatiei Reabilitare Piata Trivale

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenție la obiectivul „Reabilitare Piața Trivale”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 11699/13.03.2017 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 11963/2017, nr. 11964/2017, nr. 11965/2017, nr. 11966/2017 și nr. 11968/2017;

Văzând prevederile art. 36 alin. (4) lit. “d“ din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 18 din anexa nr. 5 la HCL nr. 282/2010 privind delegarea gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă Documentația de avizare pentru lucrări de intervenție pentru obiectivul „Reabilitare Piața Trivale”, cu o valoare totală estimată conform Devizului general privind cheltuielile necesare realizării investiției de 3.678.805,00 lei, inclusiv TVA.

(2) Finanțarea obiectivului se va face din sume alocate de la bugetul local și din alte surse.

Art.2. Documentația de avizare pentru lucrări de intervenție prevăzută la art. 1 se arhivează la Biroul Investiții din cadrul Primăriei Municipiului Pitești.

Art.3. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești

Nr. 69 din 14.03.2017


Contrasemnează: