Hotărârea nr. 59/2017

HCL privind modificarea si completarea HCL nr. 311-2015 privind instituirea taxei speciale de salubrizare datorata de catre utilizatori

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea HCL nr. 311/2015 privind instituirea taxei speciale de salubrizare datorată de către utilizatori, în cazul prestațiilor de care aceștia beneficiază individual, fără contract încheiat cu operatorii serviciului de salubrizare

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr. 7.509/15.02.2017 al Direcției Dezvoltare Locală, Direcției Tehnice, Direcției Administrație Publică Locală, Direcției Economice și Direcției Impozite și Taxe Locale;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.7596/2017, nr.7598/2017, nr.7599/2017, nr.7600/2017 și nr.8849/2017;

Văzând prevederile art. 36 alin. (4) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 26 alin. (1) lit. c) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, ale HCL nr. 381/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale HCL nr. 170/2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2017;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Anexa la HCL nr. 311/2015 referitoare la Regulamentul privind taxa specială de salubrizare datorată de către utilizatori, în cazul prestațiilor de care aceștia beneficiază individual, fără contract încheiat cu operatorii serviciului de salubrizare, se înlocuiește cu Anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. Nivelul taxei speciale de salubrizare în anul Rscalc2017, ,esțe cel prevăzut la art. 2 din HCL nr. 311/2015.                         f/ ->/ /

Art. III. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Dezvoltare/Local^, Direcția Tehnică, Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Economaca^Direcția Țnppzite și Taxe Locale, Direcția de Evidență a Persoanelor al Municipiului Pitești, Poliția Locală a Municipiului Pitești, S.C. Salubritate 2000 S.A., S.C. Sălubris SlâtMa S.A. vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Servsal Argeș și Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș, de către Secretarul Municipiului Pitești.

Hotărârea va fi publicată în „Informația Piteștenilor”.

Pitești

Nr. 59 din 23.02.2017


REGULAMENT


privind taxa specială de salubrizare datorată de către prestațiilor de care aceștia beneficiază individual, fără operatorii serviciului de salubriza

I. Dispoziții generale

Art. 1 - Relațiile dintre operatorii serviciului de salubrizare și utilizatorii săi se desfășoară pe baze contractuale, pentru care utilizatorii datorează tarife.

Art 2 - (1) Utilizatori ai serviciului de salubrizare sunt persoanele fizice și persoanele juridice care beneficiază de activități specifice serviciului de salubrizare.

 • (2) în cazul acestor activități, prestarea se realizează pe baza unui contract, încheiat în nume propriu cu operatorii licențiați pentru prestarea serviciului în municipiul Pitești.

Art 3 - Utilizatori ai serviciului de salubrizare sunt:

 • a) persoanele fizice pentru deșeurile generate la clădirea de domiciliu sau la altă clădire atunci când aceasta este diferită de cea de la adresa de domiciliu;

 • b) persoanele fizice autorizate să desfășoare activități economice, potrivit prevederilor OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare;

 • c)  persoanele fizice care exercită orice profesii, cum sunt cele: medicale, de avocatură, notariale, de expertiză contabilă, de expertiză tehnică, de consultanță fiscală, de contabil autorizat, de consultant de plasament în valori imobiliare, de arhitectură, de executare judecătorească, cele autorizate să execute lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei sau alte profesii asemănătoare desfășurate în mod autonom, în condițiile legii;

 • d) persoanele juridice, cum sunt: regiile autonome, societățile și companiile naționale, societățile bancare și orice alte societăți comerciale, cooperativele meșteșugărești, cooperativele de consum, cooperativele de credit, organizațiile politice, sindicale, profesionale, patronale și cooperatiste, instituțiile publice, unitățile și instituțiile de învățământ de stat, confesional sau particular, unitățile sanitare, asociațiile, fundațiile, federațiile, cultele religioase sau orice alte entități.

 • e)  persoanele fizice sau juridice care au în administrare, folosință, comodat, concesiune, închiriere imobile aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ teritoriale.

Art. 4 - (1) Prin excepție de la prevederile art. 2 se instituie taxa specială de salubrizare datorată de către utilizatori, în cazul prestațiilor de care aceștia beneficiază individual, fără contract încheiat cu operatorii serviciului de salubrizare.

 • (2) Taxa specială se datorează, lunar, de persoana fizică sau juridică, care are în proprietate clădirea, după caz.

 • (3) fn situația în care proprietarul clădirii prezintă contractul de închirire, înregistrat la organul fiscal din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală/leasing financiar/comodat/ concesiune/folosință/administrare, taxa specială de salubrizare se datorează de către locatar/comodatar/ persoanele fizice sau juridice care au în administrare, folosință, concesiune, închiriere imobile aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, a statului sau a unităților administrativ teritoriale.

 • (4) Sunt considerate ca fiind închiriate numai acele clădiri pentru care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

 • a) proprietarul, în calitatea sa de locator, are contract de închiriere încheiat în formă scrisă;

 • b) contractul prevăzut la lit. a) este înregistrat la organul fiscal competent din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în scopul stabilirii veniturilor din cedarea dreptului de folosință a bunurilor, în condițiile legii;

 • c) locatarul, nu este membru al familiei locatorului, cu excepția cazului în care acesta este reprezentantul unei persoane juridice.

 • (5) Prevederile alin. (4) nu se aplică pentru imobilele aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ teritoriale.

 • (6) Taxa specială de salubrizare se datorează lunar, în funcție de numărul de persoane din fiecare familie sau de numărul de persoane care locuiesc la o anumită adresă, sau în funcție de cantitatea de deșeuri.

II. Stabilirea taxei speciale de salubrizare

Art.5- Primăria Municipiului Pitești prin Direcția Dezvoltare Locală împreună cu operatorii serviciului de salubrizare au obligația să țină, evidența tuturor utilizatorilor fără contracte de prestări servicii de salubrizare din Municipiul Pitești.

Art. 6 - Operatorii serviciului de salubrizare au obligația să identifice utilizatorii care beneficiază de prestația serviciului de salubrizare fără contract, cu sprijinul Poliției Locale a Municipiului Pitești și a Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești, în condițiile legii.

Art.7 - (1) După identificarea utilizatorilor, operatorii transmit o Notificare către utilizatorii care beneficiază de prestația serviciului de salubrizare fără contract.

 • (2) Notificarea se comunică prin remiterea acesteia utilizatorului, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului respectiv, sau prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

 • (3) In cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) nu a fost posibilă, aceasta se realizează potrivit prevederilor Codului de procedură civilă.

 • (4) Notificarea care nu a fost comunicată potrivit alin. (2) sau (3) nu este opozabilă utilizatorului și nu produce niciun efect juridic.

 • (5) Notificarea trebuie să cuprindă în mod obligatoriu, cel puțin:

 • a)  data, ora și locul la care utilizatorul are obligația să se prezinte să încheie contractul de prestare a serviciului de salubrizare;

 • b) baza legală a solicitării;

 • c)  scopul solicitării - încheierea contractului de prestare a serviciului de salubrizare;

  d) data de la care urmează să se încheie contractul de prest


^serviciului de salubrizare;                                                                 I


 • e)  documentele pe care utilizatorul este obligat să le pre z

 • f)  consecințele și sancțiunile în cazul neîncheierii cor^La^tu|ui fie pțest^ire a


serviciului de salubrizare;                                                   _I J? y

“A/v . /

 • g) numele și semnătura olografa a persoanelor împuternicite ale operatorului, precum și stampila emitentului.

 • (6) Refuzul utilizatorului de a încheia contractul de prestare a serviciului de salubrizare cu operatorii serviciului de salubrizare licențiat în aria de delegare a Municipiului Pitești constituie contravenție și se sancționează cu amendă, potrivit prevederilor art. 30 și art. 31 din Legea serviciului de salubrizare a localităților, nr. 101/2006, republicată.

 • (7) In situația prevăzută la alin. (6), operatorii transmit Poliției Locale a Municipiului Pitești documente justificative în vederea constatării, în condițiile legii, a contravenției și aplicării sancțiunii contravenționale prevăzute de Legea nr. 101/2006, republicată.

 • (8) Operatorii transmit la Primăria Municipiului Pitești - Direcția Dezvoltare Locală, pentru fiecare dintre utilizatorii identificați care beneficiază de prestația serviciului de salubrizare fără contract și care nu s-au prezentat în termenul stabilit în Notificare, o documentație care cuprinde următoarele:

 • a) Notificarea transmisă utilizatorului, împreună cu dovezile de comunicare ale acesteia;

 • b) numele și prenumele/denumirea utilizatorului, adresa de domiciliu/sediul utilizatorului, adresa clădirii, tipul de utilizator, precum și cantitatea de deșeuri generate lunar de utilizatorul persoană juridică.

 • (9) în situația în care documentația fiecărui utilizator nu conține unul sau mai multe dintre documentele prevăzute la alin. (8), Direcția Dezvoltare Locală solicită operatorului completatrea documentației.

 • (10) Transmiterea documentației prevăzută la alin. (8) se realizează de către operator, lunar, până la data de întâi a lunii următoare celei în care a fost comunicată Notificarea.

 • (11) După primirea documentației complete pentru fiecare utilizator, Direcția Dezvoltare Locală întocmește înștiințarea către utilizator, cu datele cuprinse în anexa nr. 1.

 • (12) Lunar, până la data de întâi a lunii următoare celei în care a fost

_ _

comunicată înștiințarea, Direcția Dezvoltare Locală transmite Direcției Impozite și Taxe Locale, Lista utilizatorilor notificați potrivit anexei nr. 2.

Art.8 - (I) Utilizatorii notificați potrivit art. 7 alin. (11) au obligația ca, în termen de 10 zile de la primirea înștiințării, să depună la Primăria Municipiului Pitești -Direcția Impozite și Taxe Locale Declarația de impunere a taxei speciale.

 • (2)  Utilizatorii serviciului de salubrizare care au în proprietate apartament/garsonieră amplasat într-un bloc, au obligația să anexeze la declarația de impunere o adeverință eliberată de asociația de proprietari/locatari din care să reiasă numărul de persoane care locuiesc în clădirea respectivă.

 • (3) Nerespectarea prevederilor de la alin. (1) conduce la emiterea Deciziei de impunere din oficiu, pe baza Listei prevăzută în anexa nr. 2.

 • (4) In situația în care utilizatorul se prezintă la Primăria Municipiului Pitești-

Direcția Dezvoltare Locală, în termen de 10 zile, de la primirea înștiințării și depune o copie a contractului încheiat cu operatorul de salubritate, acestui^ 1 se mai percepe taxa specială de salubrizare, începând cu data de întâi a lunii          e eeJeKîn care a


fost încheiat contractul.

 • (5)  în cazul nedepunerii declarației de imptinețe, penthii- stabilirea  cuantumului taxei speciale de salubrizare de către persoanei^ fizice; Qblig^tia/âe plată se va stabili din oficiu, pe baza estimării unui număr de 3 persoane/lună pentru fiecare clădire.

 • (6)  în cazul nedepunerii declarației de impunere, pentru stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare de către persoanele juridice, obligația de plată se va stabili din oficiu, pentru fiecare clădire, pe baza unei cantități de deșeuri transmisă de operatorul serviciului de salubrizare, potrivit prevederilor art. 7 alin. (8) lit. b).

 • (7) Modelul Declarației pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare este prevăzut în anexa nr. 3.

 • (8) Modelul Deciziei privind stabilirea taxei speciale de salubrizare și al Deciziei referitoare la obligațiile de plată accesorii sunt prevăzute în anexele nr. 4 și nr.5.

Anexele nr. 1 - nr. 5 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art.9 - Taxa specială de salubrizare se datorează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost comunicată de către operatorul serviciului de salubrizare, Notificarea prevăzută la art. 7.

Art.10 - (1) Dispozițiile art. 8 alin. (1) sunt aplicabile și pentru următoarele situații:

 • a) modificări de natură să conducă la schimbarea cuantumului taxei speciale de salubrizare;

 • b) modificări privind domiciliul/sediul utilizatorului ori regimul juridic.

(2) Modificările operează începând cu data de 1 ale lunii următoare celei în care s-a depus declarația.

Art.11 -(1) Declarația depusă de utilizatori reprezintă titlu de creanță și produce efectele juridice ale înștiințării de plată de la data depunerii acesteia, în condițiile legii.

(2) Declarația se face pe propria răspundere a utilizatorului sub sancțiunile aplicate faptei de fals în actele publice.

Art.12 - (1) Scăderea de la plata taxei speciale de salubrizare, se face pe baza declarației depusă la Primăria Municipiului Pitești - Direcția Impozite și Taxe Locale la care se anexează contractul de prestări servicii de salubrizare încheiat cu operatorul serviciului de salubrizare, actul prin care sa transferă dreptul de proprietate asupra clădirii, sau actul prin care încetează contractul de administrare/folosință/comodat/ concesiune/închiriere, după caz.

(2) Scăderea de la plata taxei speciale de la rolul fiscal al utilizatorului se face la cererea acestuia, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost încheiat contractul cu operatorul serviciului de salubrizare/actul prin care se transferă dreptul de proprietate asupra clădirii/actul prin care încetează contractul de administrare/folosință/comodat/ concesiune/închiriere, după caz.

III. Plata taxei speciale de salubrizare

Art.13 - (1) Taxa specială de salubrizare se datorează lunar și se achită până la data de 10 a lunii următoare inclusiv.

(2) Pentru neplata la termenul scadent a taxei speciaie-Lle ^salubrizare, se datorează majorări de întârziere la nivelul stabilit pentru nepțatâîatefmen^poligațiilor fiscale datorate la bugetul local.(3) Plata taxei speciale de salubrizare se poate ^fcciș^âși îp       față de

termenele scadente.
(4) Taxa specială de salubrizare se virează în contul nr. R050TREZ04621360206XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Pitești, beneficiar Municipiul Pitești, Cod de identificare fiscală: 4317967.

Art.14- (1) Taxa specială de salubrizare se încasează de la utilizatori la ghișeele compartimentelor de impozite și taxe din cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale, în numerar sau prin intermediul cârdurilor bancare.

(2) Compartimentul de specialitate din cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale procedează la aplicarea procedurilor de executare silită pentru colectarea taxei speciale de salubrizare.

 • IV. Decontarea sumelor încasate cu titlu de taxă specială de salubrizare către operatorii licențiați pentru prestarea serviciului de salubrizare în Municipiul Pitești

Art.15 - Sumele încasate din taxa specială de salubrizare se fac venit la bugetul local al Municipiului Pitești.

Art.16 - (1) Direcția Impozite și Taxe Locale transmite operatorilor serviciului de salubrizare, până la data de 10 a lunii curente pentru luna precedentă, sumele încasate reprezentând taxa specială de salubrizare datorată de către utilizatori, în cazul prestațiilor de care aceștia beneficiază individual, fără contract încheiat cu operatorii serviciului de salubrizare.

 • (2) In termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii situației menționate la alin. (1), operatorii serviciului de salubrizare întocmesc, în limita sumelor încasate cu această destinație, decontul lunar privind serviciul de salubrizare prestat în luna respectivă utilizatorilor fără contract încheiat, decont care va cuprinde: numele și prenumele/denumirea și numărul persoanelor fizice/juridice pentru care se decontează serviciul de salubrizare prestat, adresa clădirii, suma de plată aferentă serviciului de salubrizare prestat.

 • (3) Pe baza decontului lunar avizat de Direcția Tehnică și Direcția Dezvoltare Locală, operatorii serviciului de salubrizare emit factura pentru sumele de încasat, la care anexează decontul avizat.

  • (4) Factura se certifică la plată, potrivit prevederilor legale, de către Direcția Tehnică și Direcția Dezvoltare Locală, din cadrul Primăriei Municipiului Pitești și va fi achitată de Direcția Economică în termen de 30 de zile de la data primirii facturii, în limita sumelor încasate cu această destinație, aferente serviciului de salubrizare prestat în luna respectivă.

  • (5) între Municipiul Pitești și fiecare dintre operatorii licențiați pentru prestarea

  serviciului de salubrizare în Municipiul Pitești se va încheia o convenție pricind plata sumelor încasate cu titlu de taxă specială de salubrizare.             :


  sumelor încasate cu titlu de taxă specială de salubrizare.


  V. Dispoziții finale


■'a

Art.17 - Prevederile prezentului Regulament nu este aplicabil îh-situațiâ" în care contractul de prestări servicii de salubrizare este denunțat unilateral/reziliat de către părți din diferite cauze, recuperarea sumelor rezultate din executarea contractului efectuându-se potrivit procedurii de drept comun, scopul prezentului Regulament fiind și acela de a crește numărul utilizatorilor care au contracte.


JUDEȚUL ARGEȘ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI DIRECȚIA DEZVOLTARE LOCALĂ

Pitești, str. VICTORIEI Nr. 24, Cod poștal : 110017 Telefon : 0248215440 ; Fax: 0248212166 E-mail: primaria@primariai3itesti.ro http://www.primariapitesti.ro/


Nr........./

ÎNȘTIINȚARE

pentru depunerea Declarației de impunere privind stabilirea taxei speciale de salubrizare

Către,

Persoana fîzică/persoana juridică

Numele și prenumele/denumirea:.........................................................................................

Domiciliul/sediul: ROMÂNIA/..............................., județul ............................................,

poștal..........................., municipiul/orașul/comuna....................................................,   satul/sectorul

......................................., str......................................................................., nr........., bl..........., sc........, et......., ap

Alte date de identificare: B.I./C.I./C.I.P./Pașaport seria......nr

C.N.P./C.U.I./C.I.F................................, tel./fax.................................., e-mail.........................................

în conformitate cu prevederile H.C.L. al Municipiului Pitești nr............. /..........2015 privind

instituirea taxei speciale de salubrizare datorată de către utilizatori, în cazul prestațiilor de care aceștia beneficiază individual, fără contract încheiat cu operatorii serviciului de salubrizare, precum și ale Notificării transmise de operatorul serviciului de salubrizare,

Vă aducem la cunoștință că în termen de 10 zile aveți obligația să vă prezentați la Primăria Municipiului Pitești - Direcția Impozite și Taxe Locale, în vederea depunerii Declarației de impunere a taxei speciale de salubrizare.

Nerespectarea acestor prevederi conduce la emiterea Deciziei de impunere din oficiu.

VICEPRIMAR

(numele, prenumele și semnătura)

DIRECTOR EXECUTIV

DIRECȚIA DEZVOLTARE LOCALĂ (numele, prenumele și semnătura)


ȘEF SERVICIU

Unitatea de Monitorizare Servicii Publice și Coordonare Asociații de Proprietari (numele, prenumele și semnătura)

Red./Dact. Inspector

(numele, prenumele și semnătura)Lista utilizatorilor notificați care nu au încheiat contract cu operatorul serviciului de salubrizare și care datorează taxa specială de salubrizare

în cazul persoanelor juridice:

Nr.crt.

Denumire agent economic

Cod unic de înregistrare

Adresa sediu

Adresa clădirii pentru care beneficiază de servicii de salubrizare

Cantitate de deșeuri generate pentru fiecare clădire

Nr./data Notificării transmisă de operatorul serviciului de salubrizare

Denumire operator al serviciului de salubrizare

Data comunicării Notificării

Nr./data înștiințării transmisă de

DDL


în cazul persoanelor fizice:

Nr.crt.

Numele și prenumele

Cod numeric personal

Adresa de domiciliu

Adresa clădirii pentru care beneficiază de servicii de salubrizare

Număr de persoane

Nr./data Notificării transmisă de operatorul serviciului de salubrizare

Denumire operator al serviciului de salubrizare

Data comunicării Notificării

Nr./data înștiințării transmisă de

DDL

--


DECLARAȚIE

privind stabilirea taxei speciale de salubrizare

DATE DE IDENTIFICARE A PLĂTITORULUI

Codul numeric personal / Codul unic de înregistrare / Codul de înregistrare fiscală..............................

Numele și prenumele / Denumirea...................................................

Domiciliul / Sediul.....................................................................

Județul/sectorul..........................................................................

Localitatea.......................................codul poștal...........................

Strada.................................................................nr...................

Bloc.........................sc.........................et.......................ap.......

Banca

Cont

Taxa specială de salubrizare:

Adresa imobilului

Nr. persoane / Cantitate deșeuri (m3)

Taxă specială lei/lună

Număr luni

Taxa specială de salubrizare datorată

Termen de plată

Anexez următoarele documete justificative:

Prin semnarea prezentei am luat la cunoștință că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepsește conform legii penale, cele declarate fiind corecte și complete.


Declarația prezentă reprezintă titlu de creanță și produce efectele juridice ale înștiințări depunerii acesteia, în condițiile legii.

Data completării: ..../.../20

(Numele și prenumele)

(Semnătura)


Director / Persoana fizică autorizată, potrivit legii

Șeful compartimentului contabil,

(Numele, prenumele și semnătura)

(Numele, prenumele și semnătura)


JUDEȚUL ARGEȘ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE Pitești, str. VICTORIEI Nr. 24, Cod poștal : 110017 Telefon : 0248215440 ; Fax: 0248212166 E-mail: primaria@,primariapitesti,ro http://www.priinariapitesti.ro/


Nr.........../.../20....


Operator de date cu caracter personal nr. 12324

Codul de identificare fiscală: 43 17967

Decizie privind stabilirea taxei speciale de salubrizare

Numele și prenumele/denumirea debitorului:.........................................................................................

Domiciliul/sediul: ROMÂNIA/ ..............................., județul ............................................, codul poștal

..................., municipiul/orașul/comuna...................................................., satul/sectorul......................................., str. ......................................................................, nr........., bl..........., sc........, et......., ap........,

Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Pașaport seria ...... nr...............,

C.N.P./C.U.I./C.I.F................................................. tel./fax..................................,                e-mail

în conformitate cu prevederile HCL al Municipiului Pitești nr.____/ 20__, privind instituirea taxei speciale de salubrizare

datorată de către utilizatori, în cazul prestațiilor de care aceștia beneficiază individual, fără contract încheiat cu operatorii serviciului de salubrizare se stabilesc următoarele obligații de plată privind taxa specială de salubrizare:

Nr. crt.

Adresa clădirii

Nr. persoane / Cantitate deșeuri (m3)

Taxă specială

lei/lună

Taxă specială de salubrizare

Taxă

specială datorată (lei)

Termene de plată

1

2

nr

4

6

7

8

9

10

11

12

Pentru neachitarea taxei speciale de salubrizare până la termenele de mai sus, contribuabilii datorează bugetului local, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență, accesorii în cuantum de ...% pe lună sau fracție de lună de întârziere și până la data plății, inclusiv. Accesoriile reprezintă creanțe fiscale de plată în sarcina contribuabilului.

Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.

împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.

Alte mențiuni ale organului fiscal local:

Director Executiv, (numele, prenumele și semnătura)


Șef Serviciu, (numele, prenumele și semnătura)


Inspector,

(numele, prenumele și semnătura)


Am primit un exemplar al Deciziei

Numele și prenumele___

CNP_______________________

B.I./C.I./C.l.P : seria______, numărul:____________

Semnătura contribuabil:_____________

Data: / / sau

Numărul și data confirmării de primire:JUDEȚUL ARGEȘ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE


Nr.........../.../20....


Pitești, str. VICTORIEI Nr. 24, Cod poștal : 110017 Telefon : 0248215440 ; Fax: 0248212166 E-mail: primaria@primariapitesti.ro http://www.primariapitesti.ro/

Operator de date cu caracter personal nr. 12324

Codul de identificare fiscală: 4317967

Decizie referitoare la obligațiile de plată accesorii

Numele și prenumele/denumirea debitorului:.........................................................................................

Dorniciliul/sediul: ROMÂNIA/ ..............................., județul ............................................, codul poșta!

..................., municipiu l/orașul/comuna...................................................., satul/sectorul......................................., str. ......................................................................, nr........., bl..........., sc........, et......., ap........,

Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Pașaport seria ...... nr...............,

C.N.P./C.U.I./C.I.F................................................,                tel./fax..................................,                e-mail

In conformitate cu prevederile HCL al Municipiului Pitești nr.__/ 20__, privind instituirea taxei speciale

de salubrizare datorată de către utilizatori, în cazul prestațiilor de care aceștia beneficiază individual, fără contract încheiat cu operatorii serviciului de salubrizare;

In temeiul art. 98 lit. c) și art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările și completările ulterioare, pentru plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor venituri ale bugetului general consolidat s-au calculat următoarele accesorii:

Natura obligației fiscale: Taxa specială de salubrizare.

Documentul prin care s-au individualizat sumele de plată:....................

Termen de plată

Taxa (lei)

Accesorii*^

Perioada

Nr. de luni sau fracțiune de lună

Cota (%)

Suma (lei)

TOTAL:

'^Accesoriile se vor calcula conform prevederilor art. 183 din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data plății, inclusiv.

în conformitate cu prevederile art. 152 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu de creanță.

Vă invităm să achitați sau să faceți dovada plății sumelor menționate în prezenta decizie, care constituie și înștiințare de plată, cu respectarea termenelor prevăzute la art. 156 alin. (1) din Legea nr^SuȚ^Fn^pu modificările și completările ulterioare, în funcție de data comunicării deciziei, astfel: lunii următoare, inclusiv.

lcl-

a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de pl^ța^spi următoare, inclusiv;


3ână4a data de 5 a lunii

b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de piat£est<: până4^ data de 20 a


1,1

împotriva prezentului act se poate formula contestație, în conformitate cu prevederile art. 268 și 270 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării acestuia, care se depune Ia sediul organului fiscal emitent.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte mențiuni ale organului fiscal local:

Director Executiv, (numele, prenumele și semnătura)


Șef Serviciu, (numele, prenumele și semnătura)


Inspector,

(numele, prenumele și semnătura)


Am primit un exemplar al Deciziei

Numele și prenumele________________________

CNP___________

B.I./C.I./C.I.P : seria______, numărul:___

Semnătura contribuabil:_____________

Data: / /_____sau

Numărul și data confirmării de primire: