Hotărârea nr. 58/2017

HCL privind completarea HCL nr. 354-2014referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare si Functionare a Politiei Locale a Mun. Pitesti

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind completarea H.C.L. nr. 354/18.09.2014 referitoare la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Poliției Locale a Municipiului Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 7016/14.02.2017 al Biroului Management Resurse Umane;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.7596/2017, nr.7598/2017, nr.7599/2017, nr.7600/2017 și nr.8849/2017;

  • - Adresa nr. 1015/14.02.2017 a Poliției Locale a Municipiului Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 7015/14.02.2017;

Văzând prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin (1) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Anexa la H.C.L. nr. 354/18.09.2014 referitoare la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Poliției Locale a Municipiului Pitești se completează la art. 45 alin. (2) cu lit. k) -.n.), care vor avea următorul cuprins:

”k) organizează și răspunde de efectuarea acțiunilor de control sau acțiunilor de documentare dispuse de Primar, cu privire la activitatea instituțiilor/serviciilor publice și societăților comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local;

  • l) asigură elaborarea de rapoarte de control, sinteze, note de informare, referate sau puncte de vedere cu privire la activitățile de control/documentare efectuate;

m) asigură, la solicitarea directorului general sau primarului, participarea la acțiunile de control sau de documentare, efectuate de personalul din aparatul de specialitate al primarului;

n) asigură îndeplinirea și a altor sarcini primite de la directorul general sau de la primar.”

Art. II Poliția Locală a Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia, domnului Viceprimar Laurențiu-Marian Zidaru, Direcției Dezvoltare Locală și Biroului Management Resurse Umane, de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești

Nr. 58 din 23.02.2017Contrasemnează: SECRETAR, Andrei - Cătăljn Călugăru