Hotărârea nr. 57/2017

HCL privind modificarea si completarea HCL nr. 9-2016 referitoare la aprobarea organigramei si a statului de functii ale SPEP

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 9/28.01.2016 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale

Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Luând în discuție:

 • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

 • -  Raportul nr. 6911/14.02.2017 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești;

 • -  Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.7596/2017, nr.7598/2017, nr.7599/2017, nr.7600/2017 și nr.8849/2017;

 • -  Adresa nr. 1938/10.02.2017 a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 6564/13.02.2017;

Văzând prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Anexele nr. 1 și nr. 2 la H.C.L. nr. 9/28.01.2016 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 • a) 1 post de inspector de specialitate gradul I din cadrul Biroului Urmărire, Executare Contracte și Reclamă-Publicitate se transformă în inspector de specialitate gradul IA;

 • b) 1 post de inspector de specialitate gradul I din cadrul Serviciului Exploatare Parcări se transformă în inspector de specialitate gradul IA;

 • c) 1 post de muncitor calificat treapta III din cadrul Serviciului Exploatare Parcări se transformă în post de referent treapta IA ;

 • d) 1 post de administrator treapta I din cadrul Serviciului Agrement se transformă în post de referent treapta IA;

 • e) 1 post de inspector de specialitate gradul II din cadrul Serviciului de Iluminat Public, se transformă în post de inspector de specialitate gradul I și^s^mutățtefinitiv la Compartimentul Investiții, Achiziții.

  A

  arcări se

  I - I iciului de Jluminat jrviciul Exploatare • f) 1 post de muncitor calificat treapta I din cadrul Serviciul

transformă în post de inspector de specialitate gradul I;            /

 • g) 1 post de muncitor calificat treapta I, temporar, din cadril Public se transformă în referent treapta IA - dispecer și se mută Parcări;

 • h) se înființează "Compartimentul Administrare Toalete Publice și Parc Lunca Argeșului" în subordinea Serviciului Exploatare Parcări;

 • i) 14 posturi (9 posturi permanente și 5 posturi temporare) din cadrul Serviciului Exploatare Parcări se redistribuie în cadrul "Compartimentului Administrare Toalete Publice și Parc Lunca Argeșului", după cum urmează:

 • 1) 5 posturi temporare de referent treapta IA - dispecer;

 • 2) 1 post permanent de muncitor calificat treapta I;

 • 3) 7 posturi permanente de muncitor necalificat treapta I;

 • 4) 1 post permanent de muncitor necalificat treapta II.

 • j) 1 post de inspector de specialitate gradul IA din cadrul Serviciului Agrement se mută definitiv la Compartimentul Informatic, Resurse Umane, Securitate și Sănătate în Muncă și Situații de Urgență, Managementul Calității și Mediului;

 • k) activitatea de agrement și sport se reorganizează, după cum urmează:

 • 1) se înființează “Secția Administrare Baze de Agrement și Sport” în subordinea directorului executiv;

 • 2)  1 post vacant de inspector de specialitate gradul IA din cadrul Compartimentului de Gestionare și Protecție a Animalelor Fără Stăpân, Animalelor Pierdute sau Abandonate și de Gestionare a Deșeurilor Animaliere se mută definitv în cadrul Secției Administrare Baze de Agrement și Sport și se transformă în post contractual de conducere de șef secție gradul II;

 • 3) Serviciul Agrement, compus din 39 de posturi (din care 1 post contractual de conducere și 38 de posturi contractuale de execuție), trece în subordinea Secției Administrare Baze de Agrement și Sport;

 • 4) Compartimentul Administrare Stadion "Nicolae Dobrin", compus din 6 posturi contractuale, trece în subordinea Secției Administrare Baze de Agrement și Sport;

 • l) Compartimentul de Gestionare și Protecție a Animalelor Fără Stăpân, Animalelor Pierdute sau Abandonate și de Gestionare a Deșeurilor Animaliere, compus din 3 posturi (din care 1 post de șofer treapta I și 2 posturi de muncitor calificat treapta I) trece în subordinea Atelierului de întreținere a Patrimoniului.

I

Art. II. Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestuia și Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, de către Secretarul Municipiului Pitești.


Contrasemnează:Pitești

Nr. 57 din 23.02.2017