Hotărârea nr. 55/2017

HCL privind acordarea unei imputerniciri

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind acordarea unei împuterniciri

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară; Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.6527/13.02.2017 al Direcției Administrație Publică Locală; -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în


rapoartele nr.7596/2017, nr.7598/2017, nr.7599/2017, nr.7600/2017 și nr.8849/2017;

Văzând prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative republicată, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. (1) Se împuternicește Primarul Municipiului Pitești,


domnul Constantin - Cornel Ionică să semneze în numele și pentru municipiul Pitești, actele adiționale la contractele de închiriere, concesiune, colaborare, asociere, având ca obiect obligarea locatarului, concesionarului, colaboratorului, asociatului la plata serviciului de salubrizare prestat de către operatorul de salubrizare.

A

  • (2) încheierea actelor adiționale potrivit alin. (1) se face prin grija Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.

  • (3) Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestuia și operatorului, de către Secretarul Municipiului Pitești.

    PRE               ȚĂ,

    IPitești

Nr. 55 din 23.02.2017