Hotărârea nr. 54/2017

HCL privind aprobarea criteriilor de acces la locuinta pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIULUI PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea criteriilor de acces la locuință și a criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj, pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Pitești, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr. 6883/14.02.2017 al Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.7596/2017, nr.7598/2017, nr.7599/2017, nr.7600/2017 și nr.8849/2017;

Văzând prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, precum și ale H.G. nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 459/22.12.2011 privind aprobarea propunerilor de criterii de acces la locuință și criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj, pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Pitești, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1 (1) Se aprobă criteriile de acces la locuință, pentru soluționarea cererilor de locuințe și repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite în municipiul Pitești prin Agenția Națională pentru Locuințe, potrivit anexei nr. 1.

 • (2) Pentru accesul la locuințele care fac obiectul prezentei- hotărâri, solicitanții au obligația îndeplinirii cumulative a criteriilor prevăzute?" la data depunerii cererilor, cât și la data repartizării locuințelor. / t"

  țela ah’rii'jțl), atât

  Art. 2 (1) Se aprobă criteriile de ierarhizare stabilire ptfm punctaj, pentru

  ........ ■ A 1 -              ...... A ,j L?îz*ea

  1/1


Art 2 (1) Se aprobă criteriile de ierarhizare stabilite pmrț'punctaj,if stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locutpțe'și în repțtffi locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite în municipiul Pitești prin Agenția Națională pentru Locuințe, potrivit anexei nr. 2.

 • (2) Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj, prevăzute la alin. (1), se aplică strict solicitanților care au îndeplinit, cumulativ, criteriile de acces prevăzute la art. 1 alin. (1).

Art. 3 (1) Se aprobă lista actelor justificative pe care solicitanții de locuințe trebuie să le prezinte în vederea analizării cererilor, potrivit anexei nr. 3.

(2) Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 4 (1) începând cu data aducerii la cunoștință publică, prin mass-media și prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Pitești, solicitanții de locuințe au obligația completării/actualizării dosarelor depuse, potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

 • (2) Pentru întocmirea listei privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor, pentru anul 2017, se vor avea în vedere dosarele înregistrate în ordinea primirii acestora, depuse până la 30.12.2016.

 • (3) Solicitările/cererile privind repartizarea de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, vor fi depuse la Primăria Municipiului Pitești - Compartiment Relații Publice și vor fi însoțite de toate actele justificative necesare, prevăzute la art. 3 alin. (1).

Art. 5 (1) Comisia socială pentru analizarea solicitărilor/cererilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, se compune din 7 membri, după cum urmează: Președinte Laurențiu Marian Zidaru, Viceprimar al Municipiului Pitești și 6 membri desemnați prin dispoziție de către Primarul Municipiului Pitești.

(2) Comisia analizează cererile/solicitările depuse până la 30.12.2016 și întocmește lista privind ordinea de prioritate în soluționarea acestora, valabilă pentru anul 2017.

 • (3) Lista privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor, întocmită în baza criteriilor de acces și de ierarhizare prin punctaj, se va supune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Pitești.

 • (4) Comisia se întrunește la convocarea președintelui acesteia și analizează dosarele depuse de solicitanti.

 • (5) Ședințele Comisiei se desfășoară legal în prezența majorității membrilor săi și hotărârile se adoptă prin votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenti.

 • (6) Lucrările ședinței se vor consemna prin proces-verbal.

 • (7) Lucrările de secretariat al Comisiei se vor realiza de către un membru al Comisiei, desemnat în acest sens de Președintele Comisiei.

Art. 6 (1) Se constituie Comisia pentru soluționarea contestațiilor cu privire la stabilirea ordinii de prioritate, formată din 3 membri, după cum urmează: Președinte: Secretarul Municipiului Pitești și 2 membri, desemnați prin dispoziție de către Primarul Municipiului Pitești.

 • (2) Contestațiile cu privire la stabilirea ordinii de prioritate se vor adresa Primarului Municipiului Pitești în termen de 7 zile de la afișare^a-L-"’1 " local privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea • (3) Primarul Municipiului Pitești, prin intefm soluționarea contestațiilor, va asigura soluționarea contestații!’ de la data înregistrării acestora.


 • (4) Comisia se întrunește la convocarea Președintelui acesteia și analizează contestațiile depuse de solicitanți, prezentând propuneri motivate către consiliul local privind admiterea sau respingerea contestațiilor.

 • (5) Ședințele Comisiei se desfășoară legal în prezența majorității membrilor săi.

 • (6) Lucrările ședinței se vor consemna prin proces-verbal.

 • (7) Lucrările de secretariat ale Comisiei se vor realiza de către un membru al Comisiei, desemnat în acest sens de Președintele Comisiei.

Art. 7 La data adoptării prezentei hotărâri, se abrogă H.C.L. nr. 46/28.01.2016 privind aprobarea criteriilor de acces la locuință și a criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj, pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Pitești, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

Art. 8 Primarul Municipiului Pitești, Viceprimarul Municipiului Pitești Laurențiu Marian Zidaru, Secretarul Municipiului Pitești, Direcția Dezvoltare Locală și Compartimentul Relații Publice vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul Municipiului Pitești.

Hotărârea se publică în “Informația Piteștenilor”.

Pitești

Nr. 54 din 23.02.2017

CRITERII DE ACCES LA LOCUINȚĂ

pentru soluționarea cererilor de locuințe și repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite în municipiul Pitești prin Agenția Națională pentru Locuințe

 • 1. Titularul cererii de repartizare a unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, și să poată primi repartiție pentru locuință în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste.

Cererea de locuință se efectuează numai individual și în nume propriu.

 • 2. Titularul cererii de locuință și ceilalți membri ai familiei acestuia - soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia - trebuie să nu dețină și să nu fi deținut o altă locuință în proprietate și/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a Municipiului Pitești sau a unității în care își desfășoară activitatea, în Municipiul Pitești.

NOTA: Restricția referitoare la nedeținerea unei locuințe în proprietate nu are în vedere locuințele înstrăinate în urma unei acțiuni de partaj sau locuințele trecute în proprietatea statului în mod abuziv și care nu au fost retrocedate în natură. De asemenea, restricția nu se aplică în cazul deținerii cu chirie a unui spațiu locativ în cămine de familiști sau nefamiliști, precum și chiriașilor din locuințele preluate abuziv de stat și care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foștii proprietari. Prin cămine de familiști sau nefamiliști se înțelege clădirile dotate cu camere de locuit individuale și cu dependințele, dotările și utilitățile comune.

 • 3. Titularul cererii de locuință trebuie să își desfășoare activitatea în municipiul Pitești.

 • 4. Repartizarea locuințelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuințele libere din fondul existent, cât și locuințele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiții aprobate și cuprinse în programul de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii.

NOTĂ:

 • - Lista de priorități se stabilește anual.

 • - Solicitanții înscriși în lista de priorități, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 și 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuințe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiții în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an și în noua ordine de prioritate stabilită.

CRITERII DE IERARHIZARE STABILITE PRIN PUNCTAJ pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite în Municipiul Pitești prin Agenția Națională pentru Locuințe

1. Situația locativă actuală

 • 1.1. Chiriaș în spațiu din fond locativ privat............................. 10 puncte

 • 1.2. Tolerat în spațiu.................................................................7 puncte

 • 1.3. Suprafața locuibilă deținută (cu chirie, tolerat în spațiu): - mp/locatar -

 • a) mai mare de 15 mp și până la 18 mp inclusiv.......................5 puncte

 • b) mai mare de 12 mp și până la 15 mp inclusiv........................7 puncte

 • c) 8 mp și până la 12 mp inclusiv.............................................9 puncte

 • d) mai mică de 8 mp..............................................................10 puncte

NOTĂ:

In cazul celor tolerați în spațiu, toată suprafața locativă a imobilului se împarte la numărul total al locatarilor, în care sunt incluși și cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuință, dar care locuiesc în același imobil.

In cazul spațiilor locative închiriate, suprafața locativă deținută conform contractului de închiriere se împarte numai la numărul membrilor familiei solicitantului de locuință.

La stabilirea numărului de membri ai familiei solicitantului de locuință se va avea în vedere următoarea componenta: soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia.

2. Starea civilă actuală

 • 2.1. Starea civilă:

 • a) căsătorit..............................................................

  10 puncte

  8 puncte


 • b) necăsătorit.............................................................

2.2. Nr. de persoane în întreținere:

a) Copii

 • • 1 copil...................................................................2 puncte

 • • 2 copii...................................................................3 puncte

 • • 3 copii...................................................................4 puncte

 • • 4 copii...................................................................5 puncte

 • • > 4 copii.................................................................. 5 puncte + 1 punct pentru fiecare copil

b) alte persoane, indiferent de numărul acestora.......

2 puncte


 • 3. Starea de sănătate actuală

Boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în întreținere necesită, potrivit legii, însoțitor sau o cameră în plus ....2 puncte

4. Vechimea cererii solicitantului


 • 4.1. până la 1 an........................................................ 1 punct

 • 4.2. între 1 și 2 ani....................................................3 puncte

 • 4.3. între 2 și 3 ani....................................................6 puncte

 • 4.4. între 3 și 4 ani................................................. 9 puncte

 • 4.5. pentru fiecare an peste 4 ani..............................4 puncte

5. Nivelul de studii și/sau pregătire profesională

 • 5.1. fără studii și fără pregătire profesională..............5 puncte

 • 5.2. cu școală generală, fără pregătire profesională și/sau cu

specializare la locul de muncă...............................8 puncte

 • 5.3. cu studii medii, fără pregătire profesională și/sau cu

specializare la locul de muncă..............................10 puncte

 • 5.4. cu pregătire profesională, prin studii medii sau profesionale de specialitate și/sau prin studii

superioare de scurtă durată............................ 13 puncte

 • 5.5. cu studii superioare............................... 15 puncte

NOTĂ:

Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat și atestat conform legii.

6. Situații locative sau sociale deosebite

 • 6.1. tineri proveniți din case de ocrotire socială și care au

împlinit 18 ani.................................................. 15 puncte

 • 6.2. tineri care au adoptat sau adoptă copii............. 10 puncte

 • 6.3. tineri evacuați din case naționalizate.................5 puncte

NOTĂ:

Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanților de locuință care au îndeplinit în totalitate criteriile de acces prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

în cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanții vor fi departajați în funcție de situația locativă constatată la data efectivă a repartizării locuințelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanții a căror situație locativă este sau poate deveni, în mod iminent, gravă. Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în funcție de vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare data efectivă a înregistrării cererii (ziua/luna/anul), având prioritate în acest caz solicitantul a cărui cerere are vechime mai mare. în cazul când departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitanții care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protecție socială (starea civilă + starea de sănătate actuală).

ACTE JUSTIFICATIVE

NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI ȘI ANALIZĂRII CERERILOR ÎN VEDEREA REPARTIZĂRII LOCUINȚELOR PENTRU TINERI

Cererile de repartizare a locuințelor pentru tineri se depun la Compartimentul Relații Publice din cadrul Primăriei Municipiului Pitești și vor fi însoțite în mod obligatoriu de următoarele acte justificative:

 • 1.  Acte de identitate (B.I./C.I.) ale solicitantului, familiei acestuia, precum și ale tuturor persoanelor aflate în întreținere, care locuiesc împreună cu acesta (copii);

 • 2.  Declarație notarială pe propria răspundere (original) din care să rezulte:

 • •  că solicitantul ori alt membru al familiei acestuia nu deține și nu a deținut o locuință în proprietate și/sau nu este beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a Municipiului Pitești sau a unității în care își desfășoară activitatea, în municipiul Pitești;

 • •  că solicitantul nu realizează/beneficiază de alte venituri în afară de cele declarate;

 • •  numărul de persoane aflate în întreținerea solicitantului;

 • •  numărul de persoane care locuiesc împreună cu solicitantul, în situația în care acesta nu locuiește într-un bloc de locuințe;

 • •  că solicitantul are calitatea de chiriaș/tolerat în spațiu.

3 a) Actul de proprietate (copie) privind locuința de domiciliu sau de reședință, din care să rezulte suprafața locuibilă sau, după caz,

b) Contractul de închiriere a locuinței de domiciliu sau de reședință (copie), din care să rezulte suprafața locuibilă.

 • 4. Adeverință eliberată de Asociația de proprietari/locatari din care să rezulte numărul de persoane care locuiesc împreună cu solicitantul și pentru care se calculează și se încasează contravaloarea cheltuielilor de întreținere (original);

 • 5.  Certificat de căsătorie, dacă este cazul (copie);

 • 6.  Certificate de naștere ale titularului cererii, copiilor aflați în întreținere, altor persoane aflate în întreținere (copii);

 • 7.  Acte medicale, legal valabile, privind boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei acestuia ori aflat în întreținere, cu precizarea dacă necesită, potrivit legii, însoțitor sau o cameră de locuit în plus, dacă este cazul (originale);

 • 8. Adeverință de la locul de muncă (original) pentru titularul cererii și membrii familiei, după caz, din care sa reiasa si locul desfășurării activității;

 • 9. Acte legal valabile care să ateste studiile solicitantului (copii);

 • 10. Acte din care să rezulte situația locativă sau socială deosebită a solicitantului: evacuarea din casă naționalizată; proveniența din casă de ocrotire socială (copii);

 • 11. Acte din care să rezulte că solicitantul a adoptat copii sau documente din care să rezulte că s-au întreprins măsuri în vederea adoptării.


Notă:

Cererea trebuie să fie motivată și să cuprindă toate

locativă actuală a solicitantului.