Hotărârea nr. 523/2017

HCL PUZ Budai Deleanu padure f.n

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru investiția

„Construire vilă turistică” amplasament: strada Ion Budai Deleanu pădure f.n. - lot 1, localitatea Pitești, jud. Argeș

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 59 124/18.12. 2017 al Arhitectului Șef;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local nr. 59522/2017, nr. 59523/2017, nr.59524/2017, nr. 59525/2017, nr. 59526/2017;

  • - Raportul de informare si consultare a publicului privind avizarea documentației nr. 51500 din 03.11.2017;

Văzând prevederile art. 36 alin. (5) lit. “c“ din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 48, art. 56 alin. (7) și anexa nr. 1, litera B, din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Local nr 428/2007 privind unele măsuri referitoare la asigurarea locurilor de parcare pentru construcțiile și amenajările autorizate pe raza administrativ - teritorială a municipiului Pitești;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru terenul în suprafață de 836,00 m.p, situat în intravilanul municipiului Pitești, strada Ion Budai Deleanu pădure f.n. - lot 1, proprietatea pentru investiția: „Construire vilă turistică”, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Raportul de informare si consultare a publicului este parte integrantă a documentației de urbanism prevăzute la alin. (1);

  • (3) Documentația de urbanism aprobată prin prezenta hotărâre este valabilă timp de 7 ani.

  • (4) Termenul de 7 ani curge de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art. 2. Arhitectul Șef și Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și solicitanților, cu domiciliul în Pitești,

de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești

Nr.523 din 21.12.2017


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Florin Gardin .1Contrasemnează: SECRETAR, Andrei-CătjȘIin Câlugăru