Hotărârea nr. 522/2017

HCL PUD Fratii Golesti nr.46

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren

situat în intravilanul municipiului Pitești, b-dul Frații Golești nr. 46 în vederea construirii „Clădire locuințe colective Ds+P+6E ”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 59189/18.12. 2017 al Arhitectului Șef;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local nr. 59522/2017, nr. 59523/2017, nr.59524/2017, nr. 59525/2017, nr. 59526/2017;

  • - Raportul de informare și consultare a publicului privind avizarea documentației nr.46042 din 05.10.2017;

Văzând prevederile art. 36 alin. (5) lit. “c“ din Legea nr. 215 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 48, art.56 alin. (7) și anexa nr. 1, litera B, din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Local nr 428/2007 privind unele măsuri referitoare la asigurarea locurilor de parcare pentru construcțiile și amenajările autorizate pe raza administrativ - teritorială a municipiului Pitești;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru terenul în suprafață de 1.412,00 m.p, situat în intravilanul municipiului Pitești, b-dul Frații Golești nr. 46, proprietatea

pentru investiția: „Clădire locuințe colective Ds+P+6E”, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Raportul de informare și consultare a publicului este parte integrantă a documentației de urbanism prevăzute la alin. (1);

  • (3) Documentația de urbanism aprobată prin prezenta hotărâre este valabilă timp de 5 ani.

  • (4) Termenul de 5 ani curge de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art. 2. Arhitectul Șef și Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și solicitanților, cu domiciliul în Pitești,                                                                de către Secretarul

Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DF. ȘEDINȚĂ, Florin Gardin .


Contrasemnează: SECE Andrei-Căt;


STAR, lin Că,'


ăru


Pitești

Nr.522 din 21.12.2017

// f J