Hotărârea nr. 516/2017

HCL privind aprobarea Devizului General autorizare ISU Sc. Tudor Vladimirescu

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea Devizului General pentru obiectivul de investiții „Documentație autorizare ISU Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 59402 /19.12.2017 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local nr. 59522/2017, nr. 59523/2017, nr. 59524/2017, nr. 59525/2017, nr. 59526/2017;

Văzând prevederile art. 36 alin. (4) lit. “d“ din Legea nr. 215/2001, republicată , cu modificările și completările ulterioare, ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 10 alin. 4 din H.G.R. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

A

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.(1) Se aprobă Devizul General privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții „Documentație autorizare ISU Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu” din municipiul Pitești cu o valoare totală estimată de 1.220.486,00 lei, inclusiv T.V.A.

(2) Finanțarea obiectivului se va face din sume alocate de la bugetul local.

Art.2. Devizul General prevăzut la art.l se arhivează la Serviciul Investiții.

Art.3. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul Municipiului Pitești.


Contrasemnează:

SECRETAR, Andrei-Cătalin Călugăru

Pitești

Nr. 516 din 21.12.2017