Hotărârea nr. 509/2017

HCL privind clasarea cererii de esalonare depusa de Directia pentru Sport

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind clasarea cererii de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale restante depusă de

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Argeș

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Luând în discuție:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr.F/250.921/14.12.2017 al Direcției Impozite și Taxe Locale, cu privire la propunerea modului de soluționare a cererii de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale restante depusă de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Argeș;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local nr. 59522/2017, nr.59523/2017, nr.59524/2017, nr. 59525/2017, nr. 59526/2017;

Văzând prevederile art. 185 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pitești nr. 262/09.08.2017 privind aprobarea Procedurii privind reglementarea acordării eșalonării la plată a impozitelor/taxelor și a majorărilor de întârziere datorate bugetului local al Municipiului Pitești;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se clasează cererea de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale restante nr. 1.347/23.11.2017, depusă de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Argeș, cu sediul în Pitești, str. Griviței nr. 1-3, cod de identificare fiscală 27448198, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. F/153.111/23.11.2017, întrucât debitorul nu a depus toate documentele prevăzute la articolul 5, alin.(4) și alin.(5) din Anexa la H.C.L. nr. 262/09.08.2017.

(2) Soluționarea cererii conform alineatului precedent are în vedere prevederile articolului 8 alin. (11) din Anexa la H.C.L. nr. 262/09.08.2017 privind aprobarea Procedurii privind reglementarea acordării eșalonării la plată a impozitelor/taxelor și a majorărilor de întârziere datorate bugetului local al Municipiului Pitești.

Art.2. Direcția Impozite și Taxe Locale va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre, care va fi comunicată acesteia, precum și Direcției Județene pentru Sport și Tineret Argeș, cu sediul în Pitești, str. Griviței nr. 1-3, de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești

Nr. 509 din 21.12.2017Contrasemnează: SECRETAR, Andrei-Cătăfin Călugăru