Hotărârea nr. 504/2017

HCL privind modificarea HCL nr. 287-2017 privind salariile la SPEP

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 287/09.08.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din cadrul Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

Consiliul local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 58886/15.12.2017 al Biroului Management Resurse Umane; -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local nr. 59522/2017, nr.59523/2017, nr.59524/2017, nr. 59525/2017, nr. 59526/2017;

Văzând prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, ale art. 36 alin. (2) lit. ”a” și alin. (3) lit. ”b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și ale O.U.G. nr. 82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative;

în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă ȘT E:

ART.I. (1) începând cu data de 01.01.2018, H.C.L. nr. 287/09.08.2017 referitoare la stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din cadrul Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, se modifică după cum urmează:

  • a)    salariile de bază ale personalului din cadrul Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, astfel cum sunt stabilite prin anexa la H.C.L. nr.287/09.08.2017, se majorează cu 20%;

  • b)   prin excepție de la lit. a), pentru personalul care beneficiază de scutire de impozit pe venit din data de 31 decembrie 2017, potrivit prevederilor art. 60, pct. 1-3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cuantumul brut al salariilor de bază, precum și cuantumul brut al sporurilor, indemnizațiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut se majorează cu 28,5% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017 fără a depăși limita prevăzută la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în măsura în care personalul respectiv își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

(2) Măsura prevăzută la alin. (1) are în vedere punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și este valabilă până la apariția unei noi reglementări contrare, de același nivel sau de nivel superior.

ART.II. Gestionarea sistemului de salarizare se asigură de ordonatorul de credite, care are obligația să stabilească salariile personalului potrivit prevederilor prezentei hotărâri și ale Legii cadru nr. 153/2017, cu respectarea principiului ierarhizării funcțiilor, a importanței sociale a muncii și cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate anual în bugetul de venituri și cheltuieli.

ART.III. Ordonatorul de credite va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestuia, precum și Biroului Management Resurse Umane, de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești

Nr. 504 din 21.12.2017