Hotărârea nr. 503/2017

HCL privind Reteaua scolara pentru anul 2018-2019

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar, de stat și particular,

din municipiul Pitești, pentru anul școlar 2018-2019

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr.59082/18.12.2017 al Direcției Dezvoltare Locală;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local nr. 59522/2017,

nr.59523/2017, nr.59524/2017, nr. 59525/2017 și nr. 59526/2017;

-Avizul conform comunicat de către Inspectoratul Școlar Județean Argeș, cu adresa nr. 13627/1/15.12.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.59028/18.12.2017;


Văzând prevederile art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu

modificările și completările ulterioare, precum și ale O.M.E.N. nr. 5472/07.11.2017 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar, de


stat și particular, din municipiul Pitești, pentru anul școlar 2018-2019, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcția Dezvoltare Locală va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei


hotărâri, care va fi comunicată acesteia, precum și Inspectoratului Școlar Județean Argeș, de către Secretarul Municipiului Pitești.


Pitești

Nr. 503 din 21.12.2017JUDEȚUL ARGEȘ

ANEXA

LA H.C.L. NR. ^43 /=?<   Ăb/2-


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

PITEȘTI

REȚEAUA ȘCOLARĂ

a unităților de învățământ preuniversitar, de stat și particular, din municipiul Pitești, pentru anul școlar 2018 - 2019

Nr. crt.

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică

Denumirea unității de învățământ -structură

Nivel de învățământ

Ante -preșcolar

Preșcolar

Primar

Gimnazial

Liceal

Postliceal

1

Școala Gimnazială „Nicolae Simonide” Str. 9 Mai, nr. 50

DA

DA

DA

2

Școala Gimnazială

„Ion Minulescu”

Str. Exercițiu, nr. 206

DA

DA

DA

3

Școala Gimnazială

„Ion Pillat”

Intrarea Rahovei, nr. 6

DA

DA

4

Școala Gimnazială „Traian”

Str. Traian, nr. 35

DA

DA

5

Școala Gimnazială „Nicoiae lorga” Str. Râurilor, nr. 5

DA

DA

6

Școala Gimnazială „Nicoiae Bălcescu” Str. Nicoiae Bălcescu, nr. 141

-

DA

DA

DA

-

-

Școala Nr.l

Str. Negru Vodă, nr.29

-

DA

DA

DA

-

Grădinița cu program normal Valea Rea Str.Balotești

DA

7

Școala Gimnazială „Tudor Arghezi” Str. Horia, Cloșca și Crișan, nr. 7

DA

DA

DA

8

Școala Gimnazială

„Marin Preda”

Str. Nicoiae Grigorescu, nr. 37

DA

DA

DA

9

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”

Str. Tineretului, nr. 4

DA

DA

DA

10

Școala Gimnazială „Negru Vodă”

Str. Bradului, nr. 13

y

DA

DA

DA

11

Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” Str. Zimbrului, nr. 3

DA

DA

12

Școala Gimnazială „Alexandru Davila” Str. Făgăraș, nr. 10

DA

DA

13

Școala Gimnazială

Adrian Păunescu”

Str. Paltinului, nr. 2

DA

DA

DA

Grădinița cu program normal nr.3

Str. Constantin

Rădulescu Motru

BI.P10A/D/1

DA

14

Școala Gimnazială

„I.L. Caragiale”

Intrarea Petrache

Poenaru, nr,4

DA

DA

DA

15

Școala Gimnazială „Tudor Mușatescu” Str. Vasiie Pârvan, nr.3

DA

DA

16

Școala Gimnazială

„Mircea Eliade”

B-dul Petrochimiștilor,

nr, 31

DA

DA

DA

17

Școala Gimnazială „Matei Basarab”

Str. Gh. lonescu Gion, nr.5

DA

DA

18

Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Str. Călugăreni, nr. 3

-

DA

DA

DA

-

-

Școala Nr.2

B-dul Republicii,

nr.226

DA

DA

DA

19

Colegiul Național „Ion C. Brătianu”

Str. Armând Călinescu,

nr. 14

DA

20

Colegiul Național „Zinca Golescu” Str. Egalității, nr. 34

DA

DA

21

Colegiul Național „Alexandru Odobescu” Str. Vasiie Pârvan, nr. 1

-

DA

-

-

DA

-

22

Liceul Teoretic

„Ion Barbu”

Str. Transilvaniei, nr. 6

DA

23

Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Str. Teiuleanu, nr.l

DA

DA

24

Liceul Teoretic

„Ion Cantacuzino”

Str.Carol Davila, nr. 1

DA

DA

25

Liceul cu Program

Sportiv „Viitorul”

Str.Nicolae Dobrin, nr. 20

DA

Clubul Sportiv Școlar „Viitorul” Pitești Str.Nicolae Dobrin, nr.20

I j' -'?!!

J

26

Liceul Tehnologic

„Dacia”

Str. Henri Coandă, nr. 4

DA

DA

27

Liceul Tehnologic

„Astra”

Str. Nicolae Dobrin,nr.3

-

-

-

-

DA

DA

28

Colegiul Tehnic

„Costin D. Nenițescu” B-dul Petrochimiștilor, nr.23

-

DA

DA

29

Colegiul Tehnic „Dimitrie Dima”

Str. Războieni, nr. 35

DA

DA

30

Liceul Teologic „Elim”

Str.Negru Vodă, nr.29

-

-

-

-

DA

-

31

Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Str. Pătrașcu Vodă, nr. 2

DA

DA

32

Colegiul Tehnic „Armând Călinescu” Str. I.C. Brătianu, nr. 44

DA

DA

33

Liceul de Arte

„Dinu Lipatti”

Str. Pătrașcu Vodă, nr. 2 bis

DA

DA

DA

34

Grădinița cu program prelungit „Dumbrava minunată”

Str. General Cristescu, nr. 2bis

-

DA

-

-

-

-

Grădinița cu program

normal nr.5

Str.Aleea Negoiu (Bloc ANL)

DA

Grădinița cu program normal nr.6

Str.Depozitelor, nr. 13

DA

35

Grădinița cu program prelungit „Primii Pași” B-dul Republicii, nr. 84

-

DA

-

-

-

-

Grădinița cu program prelungit nr. I Str.Gh.Lazăr, nr.20

DA

Grădinița cu program

normal nr.7

Cartier Găvana:

Str.Liviu Rebreanu

B1.A4/B/1

Str.Gh.Ionescu Gion

B1.A7/A/1

B1.A10/A/1 și 2

DA

36

Grădinița cu program prelungit

„Căsuța Poveștilor”

B-dul Republicii, nr. 92 și nr.65

DA

/

*

1 11

37

Grădinița cu program prelungit „Floare de Colț”

Str. Constructorilor, nr.2A

DA

-

38

Grădinița cu program prelungit „Luminișul Pădurii”

Str. Frasinului, nr. 10

DA

39

Grădinița cu program prelungit „Rază de Soare”

Str. Călugăreni, nr.2

-

DA

-

-

-

-

Grădinița cu program normal nr.9

Aleea Dimitrie

Cantemir

B1.P14/A/ 1

Str. Dragoș Vodă

BI.P22-23/D/2

DA

40

Grădinița cu program prelungit „Armonia”

Str. Independenței, nr.20

DA

41

Grădinița cu program prelungit „Albă ca Zăpada” str. Stejarului, nr. 11

-

DA

-

-

-

-

Grădinița cu program normal nr.l 0 str. Stejarului, nr.l 1, BI.B20/D/1 Bl.B20/E/l,4

DA

Grădinița cu program normal nr.l 1 Str.Gheorghe Țițeica, BI.S5/F/parter

DA

42

Grădinița cu program prelungit „Castelul Fermecat”

Str. Negru Vodă, nr. 17

DA

43

Grădinița cu program prelungit „Micul Prinț” Str. Câmpului, nr. 20

DA

44

Grădinița cu program prelungit „Aripi Deschise”

Str. Frații Trifonescu, nr. 6

DA

45

Grădinița cu program prelungit „Pui de Lei” Str.Horia, Cloșca și Crișan, nr.9

-

DA

-

-

-

-

Grădinița cu program normal nr. 12

B-dul Petrochimiștilor,

Bl.B 28/A/3

-

DA

46

Grădinița cu program prelungit „Castelul Magic”

Str. Pescarilor, nr.2

DA

47

Grădinița cu program normal

„ Jstețel”

Str.A.D.Xenopol, Nr.2

-

DA

——-■

-

-

Grădinița cu program normal nr.l3

Str.Exercițiu,

B1.D22/D/1

DA

1 M J /

Grădinița cu program normal nr. 14 Str.Traian, B1.PD2A/B/1

-

DA

-

-

-

48

Colegiul Ecologic „Prof.univ.dr. Alexandru lonescu”

B-dul Republicii, nr.226

-

DA

49

Școala Postliceală

..Fundația Ecologică

Green”

Intrarea Rahovei, nr. 6

-

-

-

DA

DA

50

J

Școala Postliceală

„Carol Davila” Aleea Dr. Ana Aslan

-

DA

51 ,

Școala Postliceală

Sanitară„Cristiana”

Str. Nicolae Dobrin, nr.3

DA

52

Școala Primară

„Lexford Castel”

Str. Petre Ispirescu, nr.5

DA

DA

53

Școala Gimnazială de Excelență „Sfânta Muceniță Filoteea” Str. 9 Mai, nr.50

DA

54

Grădinița cu program prelungit „KINDER STRUMFF”

Str. Egalității, nr. 16

DA

55

Grădinița cu program prelungit

„CASA CU PITICI” Str. Antim Ivireanu, nr.10

DA

56

Grădinița cu program prelungit „PITICOT BARBÂ-COT”

Str. Alunului, nr.50A

DA

57

Grădinița cu program prelungit „MOTANUL ÎNCĂLȚAT”

Str. Făgetului, nr.33

DA

58

Grădinița cu program prelungit „AȘCHIUȚĂ” Intrarea Ion Bălăceanu, nr.5

DA

59

Grădinița cu program prelungit „MARJA PRODAY”

Str. Eremia Grigorescu, nr.12

DA

60

Grădinița cu program prelungit „ALTINA” Str.Făgetului, nr.51

/Az îi V

I T

Ij

DA

61

Grădinița cu program prelungit „îngerașii” Str.Dârzu, nr. 10B

\'l,

7

DA

62

Palatul Copiilor Pitești

Str.Trivale, nr.80