Hotărârea nr. 500/2017

HCL aprobare SF Regenarare zona lungul Argesului

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Regenerarea zonei din lungul Râului Argeș-intr avii anul municipiului Pitești”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 59097/18.12.2017 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local nr. 59522/2017, nr. 59523/2017, nr. 59524/2017, nr. 59525/2017, nr. 59526/2017;

Văzând prevederile art. 36 alin. (4) lit. “d“ din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale HGR nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Regenerarea zonei din lungul Râului Argeș-intravilanul municipiului Pitești”, cu o valoare totală estimată conform Devizului general privind cheltuielile necesare realizării investiției, de 7.913.657,41 lei, inclusiv T.V.A.

(2) Finanțarea obiectivului se va face din sume alocate de la bugetul local precum și din alte surse, iar investiția va fi multianuală.

Art.2. Studiul de fezabilitate prevăzut la art.l se arhivează la Serviciul Investiții.

Art.3. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești

Nr. 500 din 21.12.2017