Hotărârea nr. 498/2017

HCL modificare HCL nr. 139-2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor aplicabile in 2018

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea HCL nr. 139/27.04.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2018

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Luând în discuție:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 58.817/15.12.2017 al Direcției Impozite și Taxe Locale, Direcției Administrație Publică Locală, Direcției Dezvoltare Locală, Direcției Tehnice, Arhitectului Șef, Servicului Urbanism și Autorizații de Construire și Compartimentului Autorizare Activități Economice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local nr. 59522/2017, nr.59523/2017, nr.59524/2017, nr. 59525/2017, nr. 59526/2017;

Văzând prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 196/2017 pentru modificarea art. 465 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, ale Legii nr. 209/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ale OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ale art. 36 alin. (4) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.I HCL nr. 139/27.04.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2018, se modifică și se completează astfel:

 • 1. Litera D și E din Anexa nr. 3 la HCL nr. 139/27.04.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2018, se modifică 'și -vor avea următorul cuprins:

Impozitul pe mijloacele de transport:

ll           V                  " I

”D. Pentru autovehicule de transport de marfa cu masa totală autorizată

egală sau mai mare de 12 tone:

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul

;în Tei/an)

Ax(e) motor (oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I

două axe

1

Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

0

142

2

Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

142

395

3

Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

395

555

4

Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

r    555

r    1.257

5

Masa de cel puțin 18 tone

555

1.257

II

trei

axe

1

Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

142

248

2

Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

248

509

3

Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone

509

661

4

Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone

661

1019

5

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

1019

1.583

6

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

1019

1.583

7

Masa de cel puțin 26 tone

1019

1.583

III

patru axe

l

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

661

670

2

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

670

1046

3

Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

1046

1.661

4

Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

1.661

2.464

5

Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

1.661

2.464

6

Masa de cel puțin 32 tone

1.661

2.464

E. Pentru combinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone:

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul (în lei/an)

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

1

2+1 axe

1

Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

0

0

2

Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

0

0

3

Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0

64

4

Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

64

147

5

Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

147

344

6

Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

344

445

7

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

445

803

8

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

803

1.408

9

Masa de cel puțin 28 tone

803

1.408

II

2+2 axe

1

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

138

321

2

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

321

528        '

3

Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

528

775

4

Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

775

936

5

Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

936

1.537

6

Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

1.537

2.133

7

Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

2.133

3.239

8

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

2.133^

. 3,239

9

Masa de cel puțin 38 tone

2.1X3

3.239

III

2+3

axe

i / r~

1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1Î698 1

, ,2.363

2

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2.963

3.211

3

Masa de cel puțin 40 tone

2.363

3.2il

IV

3+2 axe

,          -z

1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.500

2.083

2

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2.083

2.881

3

Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

2.881

4.262

4

Masa de cel puțin 44 tone

2.881

4.262

V

3+3 axe

1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

853

1.032

2

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

1.032

1.542

3

Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

1.542

2.454

4

Masa de cel puțin 44 tone

1.542

2.454

 • 2. Titlul Anexei nr. 5 la HCL nr. 139/27.04.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2018, se modifică și va avea următorul cuprins:

” Impozitul/taxa pe teren în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții”

 • 3. Titlul Anexei nr. 6 la HCL nr. 139/27.04.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2018, se modifică și va avea următorul cuprins:

” Impozitul/taxa pe teren în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții”

 • 4. Litera a) de la pct. 1 din Anexa nr. 10 la HCL nr. 139/27.04.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2018, se abrogă.

 • 5. Art. 9 alin. (3) din Anexa nr. 1 la HCL nr. 139/27.04.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2018, se modifică și va avea următorul cuprins:

”(3) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității, datorată de persoanele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, este prevăzută în Anexa nr. 8”

 • 6. Anexa nr. 8 la HCL nr. 139/27.04.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2018, se înlocuiește cu Anexa la prezenta hotărâre.

 • 7. Anexa nr. 1 la HCL nr. 139/27.04.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2018, după Art. 16 se introduce Art. 17, cu următorul cuprins:

Art. 17 Cotele adiționale la impozitele și taxele locale, se stabilesc astfel:

 • a)  20% în cazul impozitului/taxei pe clădiri datorat de către persoanele fizice și persoanele juridice;

 • b)  20% în cazul impozitului/taxei pe terenuri datorat de către persoanele fizice și persoanele juridice;

 • c)  20% în cazul impozitului pe mijloacele de transport datorat de către persoanele fizice și persoanele juridice;

 • d)  20% în cazul impozitului pe spectacole prevăzut la Art. 5, datorat de către persoanele fizice și persoanele juridice;

 • e)  25% în cazul taxelor pentru serviciile de reclamă și publicitate, prevăzute la Art. 6, datorate de către persoanele fizice și persoanele juridice; /

 • f)  50% în cazul taxei pentru eliberarea certificatului de urbăhisifi, prevăzută la pct. 1 din Anexa nr. 7, datorată de către persoanele fizice și persoanele: juridice;

 • g)  25% în cazul celorlalte taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor și a autorizațiilor prevăzute la pct. 2-14 din Anexa nr. 7, datorate de către persoanele fizice și persoanele juridice;

 • h)  25% în cazul taxelor prevăzute la pct. 1, 2, 3 și 4 din Anexa nr. 9, datorată de către persoanele fizice și persoanele juridice, cu excepția taxei pentru circulația autovehiculelor/utilajelor/remorcilor/semiremorcilor pe arterele unde au fost instituite restricții de tonaj din zona centrală pentru care cota adițională este de 50%;

 • i)  50% în cazul taxelor pentru utilizarea temporară a locurilor publice prevăzute la pct. 5 din Anexa nr. 9, datorată de către persoanele fizice și persoanele juridice;

 • j)   50% în cazul taxei pentru eliberarea autorizației sanitare de funcționare, prevăzută la Art. 9 alin. (1);

 • k)  25% în cazul taxei pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol, prevăzută la Art. 9 alin. (2);

 • l)   10% în cazul taxei pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității, datorată de persoanele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, prevăzută la Art 9. alin. (3);

 • m) 20% în cazul taxei pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă, prevăzută la Art. 13,

criteriul avut în vedere fiind necesitățile bugetare locale pentru susținerea programelor de dezvoltare economico-socială și de mediu ale municipiului.

 • 8. Art.2 alin. (2) din Anexa nr.l la HCL nr.139/27.04.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2018, se modifică și va avea următorul cuprins:

A

”(2) In cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 75%.”

Art.II Primarul Municipiului Pitești și Direcția Impozite și Taxe Locale, Direcția Admistrație Publică Locală, Direcția Tehnică, Arhitectul Șef, Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire, Direcția Dezvoltare Locală, Compartiment Autorizare Activități Economice, Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, Direcția pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești, Direcția de Sănătate Publică Argeș vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și Consiliului Județean Argeș, Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș și Direcției de Sănătate Publică Argeș, de către Secretarul Municipiului Pitești.

Hotărârea va fi publicată în „Informația Piteștenilor”.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Pitești

Nr. 498 din 21.12.2017

la Hotărârea Consiliului Local

> Anexă r^$?2017


“Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității, datorată de persoanele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN, actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN.

Persoanele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN, actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN, datorează bugetului local al Municipiului Pitești, în a cărui rază administrativ-teritorială se desfășoară activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea acestor activități, în funcție de suprafața aferentă activităților respective, astfel:


Suprafața aferentă activității respective (sediu sau punct de lucru)

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activităților menționate mai sus

- lei -

1) pentru structura de vânzare cu suprafața de până la 50 mp inclusiv, situată în târguri

500

2) pentru structura de vânzare cu suprafața de până la 10 mp inclusiv

500

3) pentru structura de vânzare cu suprafața cuprinsă între 10 mp și până la

50 mp inclusiv

1000

4) pentru structura de vânzare cu suprafața cuprinsă între 50 mp și până la 100 mp inclusiv

1500

5) pentru structura de vânzare cu suprafața cuprinsă între 100 mp și până la 200 mp inclusiv

2000

6) pentru structura de vânzare cu suprafața cuprinsă între 200 mp și până la 300 mp inclusiv

2500

7) pentru structura de vânzare cu suprafața cuprinsă între 300 mp și până la 400 mp inclusiv

3000

8) pentru structura de vânzare cu suprafața cuprinsă între 400 mp și până la 500 mp inclusiv

3500

9) pentru structura de vânzare cu suprafața cuprinsă între 500 mp și până la 600 mp inclusiv

4000

10) pentru structura de vânzare cu suprafața cuprinsă între 600 mp și până la 700 mp inclusiv

4500

11) pentru structura de vânzare cu suprafața cuprinsă între 700 mp și până la 800 mp inclusiv

5000

12) pentru structura de vânzare cu suprafața cuprinsă între 800 mp și până la 900 mp inclusiv

6000

13) pentru structura de vânzare cu suprafața cuprinsă între 900 mp și până la 1000 mp inclusiv

7000

14) pentru structura de vânzare cu suprafața peste 1000 mp

8Q00

Modelul de autorizație și procedura de eliberare/vizare a acesteia se stabilesc prin dispoziție a Primarului municipiului Pitești.

Achitarea taxelor menționate mai sus nu ține loc de autorizație privind desfășurarea activității respective.

Taxele menționate mai sus nu se aplică persoanelor care desfășoară astfel de activități cu ocazia unor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale organizate de municipalitate.

Taxa pentru eliberarea autorizațiilor privind desfășurarea activităților precizate mai sus se achită integral pentru tot anul în curs, anticipat eliberării acestora, indiferent de perioada rămasă până la sfârșitul anului fiscal.

Pentru sediile sau punctele de lucru nou înființate, cererea pentru eliberarea autorizației, însoțită de documentația necesară, se depune la Primăria Municipiului Pitești, până la finele lunii în care a început activitatea la sediul sau punctul de lucru înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului.

Taxa se datorează din luna începerii activității, iar majorările de întârziere se datorează începând cu data de întâi a lunii următoare începerii activității.

De regulă, data începerii activității se consideră data de întâi a lunii următoare înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului.

în situația începerii activității ulterior datei înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului, aceasta poate fi dovedită cu un document legal valabil (financiar, contabil, etc.), iar majorările de întârziere se calculează începând cu data de întâi a lunii următoare începerii activității. Dacă se constată că sediul sau punctul de lucru respectiv a funcționat anterior înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului, majorările de întârziere se vor calcula începând cu data de întâi a lunii în care s-a dovedit funcționarea.

In cazul sediilor sau punctelor de lucru cu activitate sezonieră, cererea pentru eliberarea autorizației, însoțită de documentația necesară, se depune la Primăria Municipiului Pitești până la finele lunii în care a început activitatea, iar majorările de întârziere se datorează începând cu data de întâi a lunii următoare începerii activității. Autorizația pentru sediile sau punctele de lucru cu activitate sezonieră se eliberează doar pentru anul în curs. Suprafața pentru care se taxează eliberarea/vizarea autorizației nu include și suprafața ocupată de terasa sezonieră din fața propriei unități.

Cererea pentru vizarea anuală, însoțită de documentația necesară, se depune la Primăria Municipiului Pitești până la data de 31 ianuarie 2018 inclusiv, dată după care se percep majorări de întârziere.

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației nu se restituie chiar dacă autorizația a fost suspendată sau anulată, după caz.

Taxa pentru vizarea anuală nu se percepe, în cazul autorizațiilor, pentru care s-a solicitat, până la data de 31 ianuarie 2018, suspendarea autorizației pe întregul an calendaristic sau anularea acesteia. în situația în care se solicită anularea autorizației ulterior datei de 31 ianuarie 2018, nu se percepe taxa pentru vizarea anuală, dacă solicitantul prezintă documente doveditoare din care să rezulte că activitatea unității respective a încetat anterior datei de 31 ianuarie 2018.

Orice mențiune în autorizație se va efectua la solicitarea scrisă a titularului autorizației, care are obligația de a declara la Primăria Municipiului Pitești atât modificările care au survenit, cât și încetarea activității respective, în termen de maxim 15 zile calendaristice de la apariția acestora.

Pentru efectuarea de modificări/completări în autorizație, la cererea titularului, precum și pentru eliberarea la cerere a unui duplicat în locul autorizației pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate, taxa este de 10 % din taxa stabilită pentru eliberarea sau vizarea pe anul în curs a autorizației respective. în cazul solicitării modificării suprafeței structurii de vânzare până la data de 31 ianuarie 2018, taxa pentru vizarea anuală este corespunzătoare noii suprafețe a structurii. în situația în care solicitarea pentru modificarea suprafeței structurii de vânzare se înregistrează la Primăria Municipiului Pitești ulterior datei de 31 ianuarie 2018, taxa de viză datorată va fi la nivelul corespunzător taxei pentru suprafața structurii de vânzare înscrisă în autorizație la data de 31 ianuarie 2018.

Desfășurarea activităților menționate mai sus, fără autorizația emisă de Primarul Municipiului Pitești sau fără viza anuală a acesteia, de către persoanele care au înregistrat aceste activități în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN, actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN, constituie contravenție și se sancționează cu suspendarea activității până la eliberarea/vizarea anuală a autorizației respective și amendă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.”