Hotărârea nr. 497/2017

HCL privind modificarea HCL nr. 273-2017 delegare gestiune serviciu de transport

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIULPITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr.273/2017 referitoare la delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Pitești, prin atribuire directă, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 58401/13.12.2017 al Direcției Tehnice și al Direcției Dezvoltare Locală;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local nr. 59522/2017, nr.59523/2017, nr.59524/2017, nr. 59525/2017, nr. 59526/2017;

-Adresa S.C. Publitrans 2000 S.A. nr. 9719/06.12.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 57345/07.12.2017;

Văzând prevederile Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, nr.24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.17 alin.(l) lit.”c”din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale art.4 lit. ”e” din Ordinul nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.12.3.5, 13.11.26 și art.21.2.3 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Pitești, nr. 40200/6773/31.08.2017, încheiat între Municipiul Pitești și S.C. Publitrans 2000 S.A., cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I (1) Se modifică anexa nr.2 "Program de transport” la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Pitești, aprobat prin H.C.L. nr. 273/2017, cu modificările și completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 2 la aceasta, în sensul anulării liniei de transport 1B.


(2) Se modifică Caietul de sarcini al serviciului de transportpublic local de călători prin curse regulate în municipiul Pitești, aprobat prin H.C.J  modificările și completările ulterioare, prevăzut în anexa nr.3 la aceasta, după cum urmează:                                                          ,              i-

/nr. 273/2017, cu

< V* ---~ Z.X


I II 1^1a) anexa nr.l "Programul de transport anual pentru rețeaua de autobuze” se modifică în sensul anulării liniei de transport 1B.                 \ ;           /

b) anexa nr.1.1. "Rețeaua de transport public din municipiul Pitești” se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Se modifică Programul de transport pentru rețeaua de autobuze din municipiul Pitești, aprobat prin H.C.L. nr. 273/2017, cu modificările și completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 6 la aceasta, în sensul anulării liniei de transport 1B.

Art.II Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 273/2017 cu modificările și completările ulterioare, sunt și rămân valabile.

Art.III Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Pitești, nr. 40200/6773/31.08.2017, încheiat între Municipiul Pitești și S.C. Publitrans 2000 S.A. în baza H.C.L. nr. 273/2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri, prin act adițional semnat în numele și pentru Municipiul Pitești de către Primarul Municipiului Pitești.

Art.IV Direcția Tehnică, Direcția Economică, Direcția Dezvoltare Locală, Direcția Administrație Publică Locală și S.C. Publitrans 2000 S.A. vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2018.

Pitești

Nr. 497 din 21.12.2017

Pitești Rețeaua de Transport Public


publi