Hotărârea nr. 494/2017

HCL decontare cheltuieli de transport in interesul serviciului

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind decontarea cheltuielilor de transport efectuat în interesul serviciului, pentru salariații din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești și Administrației Domeniului Public Pitești

9

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 58720/14.12.2017 al Direcției Economice, Direcției Impozite și Taxe Locale, Direcției Administrație Publică Locală, Direcției Dezvoltare Locală, Direcției Tehnice, Direcției Arhitect Șef și al Biroului Management Resurse Umane;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local nr. 59522/2017, nr.59523/2017, nr.59524/2017, nr. 59525/2017, nr. 59526/2017;

-Adresa nr. 18442/14.12.2017 a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 58708/14.12.2017 și Adresa nr.9508/13.12.2017 a Administrației Domeniului Public Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.58545/14.12.2017;

Având în vedere prevederile El.G.R. nr. 1860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

A

Art.l (1) In cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, funcțiile care, prin fișa postului, au stabilite sarcini care necesită deplasări frecvente în teren, cu mijloace de transport în comun, sunt următoarele:

 • a) director executiv;

 • b) arhitect șef;

 • c) șef serviciu, șef birou;

 • d) inspector, consilier, consilier juridic, auditor, inspector de specialitate;

 • e) referent de specialitate;

 • f) referent, arhivar;

 • g) îngrijitoare.

 • (2) Se aprobă, pentru anul 2018, decontarea unui număr maxim de 45 de abonamente

lunare de călătorie, nenominale, care vor fi utilizate pentru efectuarea deplasărilor în teren, în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu, de către salariații din cadoul aparatului specialitate al Primarului Municipiului Pitești.                                O j ' /q Z/X

de


se nte, cu


 • (3) Repartizarea pe direcții/compartimente independente a abonamentelor realizează la propunerea directorilor executivi/șefilor de compartimente independente, aprobarea primarului.

Art.2 (1) în cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, funcțiile care, prin fișa postului, au stabilite sarcini care necesită deplasări frecvente în teren, cu mijloace de transport în comun, sunt următoarele:

 • a) șef serviciu;

 • b) inspector, consilier;

 • c) referent de specialitate;

 • d) referent, administrator;

 • e) îngrijitoare.

 • (2) Se aprobă, pentru anul 2018, decontarea unui număr maxim de 18 de abonamente lunare de călătorie nenominale și 8 abonamente lunare de călătorie pe o linie de traseu, care vor fi utilizate pentru efectuarea deplasărilor în teren, în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu, de către salariații din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești.

 • (3) Directorul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești răspunde de modul de decontare și justificare a utilizării în interes de serviciu a abonamentelor de călătorie.

Art.3 (1) în cadrul Administrației Domeniului Public Pitești, funcțiile care, prin fișa postului, au stabilite sarcini care necesită deplasări frecvente în teren, cu mijloace de transport în comun, sunt următoarele:

 • a) inspector de specialitate;

 • b) subinginer;

 • c) muncitor;

 • (2) Se aprobă, pentru anul 2018, decontarea unui număr maxim de 35 de abonamente lunare de călătorie pe o linie de traseu și a unui număr maxim de 23 de abonamente lunare de călătorie pe două linii de traseu, care vor fi utilizate pentru efectuarea deplasărilor în teren, în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu, de către salariații din cadrul Administrației Domeniului Public Pitești.

5                                                                                              9

 • (3) Directorul Administrației Domeniului Public Pitești răspunde de modul de decontare și justificare a utilizării în interes de serviciu abonamentelor de călătorie.

Art.4. Achiziționarea și plata abonamentelor prevăzute la art. 1 - art. 3 se realizează lunar, de către fiecare instituție nominalizată, în limita bugetului aprobat.

Art.5. Primarul Municipiului Pitești, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești și Administrația Domeniului Public Pitești vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.


Contrasemnează:

SECRETAR, Călugăru

Pitești

Nr. 494 din 21.12.2017