Hotărârea nr. 491/2017

HCL privind repartizarea unei locuinte sociale in administrarea SPEP

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind repartizarea unei locuințe sociale din fondul locativ aflat în patrimoniul public al Municipiului Pitești și în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului

Pitești


Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 58550/14.12.2017 al Direcției Dezvoltare Locală;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local nr. 59522/2017, nr. 59523/2017, nr.59524/2017, nr. 59525/2017, nr.59526/2017;

-Adresa nr. 10612/13.08.2015 a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 35252/14.08.2015 ;

-Procesul-verbal nr. 58200/13.12.2017 al Comisiei pentru analizarea solicitărilor/cererilor privind repartizarea locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari;

Văzând prevederile art. 36 alin. (2) lit. “c” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii locuinței nr. 114/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale H.G.R. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.l 14/1996, ale O.U.G. nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 99/30.03.2017 privind criteriile și punctajul pentru repartizarea locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari aflate în patrimoniul Municipiului Pitești și administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, precum și ale H.C.L. nr. 350/28.09.2017 privind aprobarea Listei solicitanților îndreptățiți să primească în ordinea punctajului o unitate locativă, în condițiile O.U.G. nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2017;

în temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a garsonierei nr. 96 situată în municipiul Pitești, str.Lânăriei nr.3, bl. A3, sc. A, declarată drept locuință socială, doamnei Mărășoiu Liliana, cu domiciliul în municipiul Pitești,

  • (2) In termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicării prezentei hotărâri, beneficiarul repartiției se va prezenta la Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești pentru încheierea contractului de închiriere.

  • (3) Neprezentarea în termenul prevăzut la alin. (2) conduce la pierderea valabilității repartiției.

Art2. Direcția Dezvoltare Locală și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și doamnei Mărășoiu Liliana, de către Secretarul Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemnează: SECRETAR, Andrei-Cătăttn Căluț

Pitești

Nr. 491 din 21.12.2017