Hotărârea nr. 483/2017

HCL modificare Regulament sistem de parcare cu plata aprobat prin HCL nr. 138-2009

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu plată din Municipiul Pitești aprobat prin H.C.L. nr. 138/2009, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 57480/08.12.2017 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local nr. 59522/2017, nr.59523/2017, nr. 59524/2017, nr. 59525/2017 și nr. 59526/2017;

-Adresa nr. 18252/09.11.2017 a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 53018/10.11.2017;

Văzând prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

în temeiul art. 45 alin (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se introduce Anexa nr. 4 la H.C.L. nr. 138/2009 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu plată din municipiul Pitești, cu modificările și completările ulterioare, care va avea următorul cuprins:

”Anexa nr. 4

la H.C.L. nr. 138/2009

Tarife de parcare practicate pentru plata cu cârd bancar

Durata

Cuantum tarif

Observații

30 minute

1,08 lei inclusiv TVA

Diferența dintre tariful prevăzut în Regulamentul aprobat prin H.C.L. nr. 138/2009 și tariful stabilit pentru plata cu cârd efectuată prin aplicația TPARK o    reprezintă    comisionul

procesatorului de plăți.”

1 oră

2,17 lei inclusiv TVA

2 ore

4,32 lei inclusiv TVA

1 zi

6,49 lei inclusiv TVA

Art.II Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 138/2009, cu modificările și completările ulterioare, sunt și rămân valabile.

Art.III Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestuia de către Secretarul Municipiului Pitești.Pitești

Nr. 483 din 21.12.2017