Hotărârea nr. 482/2017

HCL modificare HCL nr. 431-2017 organigrama Politia Local

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 431/20.11.2017

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 182/26.05.2016 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • -  Raportul nr. 58007/12.12.2017 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești;

Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local nr. 59522/2017, nr.59523/2017, nr. 59524/2017, nr. 59525/2017, nr. 59526/2017;

Adresa nr.8891/13.11.2017 a Poliției Locale a Municipiului Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.53239/13.11.2017;

Văzând prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Art. I litera c) la H.C.L. nr. 431/20.11.2017 se modifică și se completează în sensul că sintagma "superior" se înlocuiește cu sintagma "debutant".

Art.II. Poliția Locală a Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia precum și Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, de către Secretarul Municipiului Pitești.


Contrasemnează:


Pitești

Nr. 482 din 21.12.2017