Hotărârea nr. 481/2017

HCL modificare HCL nr. 179-2017 organigrama Filarmonica Pitesti

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 179/25.05.2017 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Filarmonicii Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 58085/12.12.2017 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local nr. 59522/2017,

nr.59523/2017, nr. 59524/2017, nr. 59525/2017, nr. 59526/2017;

-Adresa nr. 6351/08.12.2017 a Filarmonicii Pitești, înregistrată la Primăria

Municipiului Pitești sub nr. 57629/08.12.2017;

Văzând prevederile art. 36 alin. (3) litera ”b” din Legea administrației publice locale

nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale

nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 179/25.05.2017 referitoare la aprobarea organigramei și statului de funcții ale Filarmonicii Pitești se modifică și se completează după cum urmează:

a) un post ocupat, personal contractual, artist instrumentist gradul I din cadrul Orchestrei se transformă în artist instrumentist gradul IA;


  • b) un post ocupat, personal contractual, secretar relații publice, gradul I din cadrul Compartimentului Relații Publice se transformă în secretar relații publice, gradul IA;

  • c) un post ocupat, personal contractual, secretar muzical, gradul I din cadrul Compartimentului Muzical-Artistic se transformă în secretar muzical, gradul IA.

Art.II. Filarmonica Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care

va fi comunicată acesteia și Biroului Management Resurse


Umane, de către Secretarul

Municipiului Pitești.Pitești

Nr. 481 din 21.12.2017