Hotărârea nr. 477/2017

HCL aprobare eliberare liceente de traseu pentru servicii de transport

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea eliberării licențelor de traseu și a caietelor de sarcini aferente, pentru servicii de transport public local de persoane prin curse regulate speciale

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară; Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 56453/04.12.2017 al Direcției Tehnice; -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local nr. 59522/2017, nr.59523/2017, nr. 59524/2017, nr. 59525/2017, nr. 59526/2017;

-Adresa nr. 663/10.11.2017 a S.C. Girexim Universal S.A., înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 53525/14.11.2017;

Văzând prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 92/2007;

în temeiul art. 45 alin (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă eliberarea licențelor de traseu și a caietelor de sarcini aferente, operatorului de transport S.C. Girexim Universal S.A, pentru serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul cuprins în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Autoritatea de autorizare - Compartimentul Transport Local din cadrul Primăriei Municipiului Pitești va duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia de către Secretarul Municipiului Pitești.


Pitești

Nr. 477 din 21.12.2017

Nr. Crt.

Operatorul de transport

Denumirea traseului și numărul de km ai acestuia

Nr.

curse

Necesar auto

Nr. de înmatriculare

Capacitatea de transport (nr. locuri)

Perioada de valabilitate a licențelor (de la data aprobării H.C.L, până la data de mai jos, dar nu mai mult de trei ani-conform Ordinului 353/2007, art.35, alin.3)

1

SC Girexim Universal SA

Traseu: str. Depozitelor nr. 40 (garaj Girexim) - str. Intrarea Abatorului (SC Caroli Foods Group SRL) -25 km

3

2

AG-12-PHE

AG-12-PGU

101

101

29.11.2018