Hotărârea nr. 476/2017

HCL infintarea si intretinerea unor parcari cu plata

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind înființarea, exploatarea și întreținerea unor parcări cu piață în municipiul Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 56415/04.12. 2017 al Direcției Tehnice;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local nr. 59522/2017, nr.59523/2017, nr. 59524/2017, nr. 59525/2017, nr. 59526/2017;

  • - Adresa nr. 18279/10.11.2017 a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 53021/10.11.2017;

Văzând prevederile H.G.R. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a O.G. nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, precum și ale art. 36 alin. (2) lit. “c” și alin. (5) lit. “a” Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l.(l) Se aprobă înființarea, exploatarea și întreținerea de către Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, a parcărilor publice în regim de parcări cu plată cu datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1 - nr. 9, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești împreună cu Administrația Domeniului Public Pitești, vor lua măsuri pentru amenajarea corespunzătoare a parcărilor cu plată înființate, prin indicatoare și marcaje care să le delimiteze de partea carosabilă.

Art.2.(l) Parcările care fac obiectul prezentei hotărâri se utilizează contra cost, pe bază de tichet/abonament de parcare.

  • (2) Tarifele de parcare pentru autovehicule sunt cele aprobate prin H.C.L. nr. 138/2009, cu modificările și completările ulterioare.

  • (3) încasările realizate din exploatarea locurilor de parcare prevăzute în prezenta hotărâre se fac venit la bugetul local, în condițiile legii.

Art.3. Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești și Administrația Domeniului Public Pitești vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 februarie 2018.


Pitești

Nr. 476 din 21.12.2017


Plan de amplasament Parcări - B-duL Fratii Golești

Pitești, Jud. Argeș Scara 1:500


Suprafața parcare : 1233 mp

Număr parcarf : 103


eulo*»rJuS Fr»«t GoI=5H


________

-


proprietăți Particulari.'


Proprietăți Partaj lareBulevardul Frații Golești
3,

\            \ P/\ \

\        YhA \

| IJP ARGEȘ

0 tfî i

im:

\       \v\ ’

r41

4694-50

l     j 489500

4B958CI


<89500


X

XX

’ '1             \

teii                |

l\ =

1

1

\ \ t 1

4 l \

4

Victor'*!
pian de amplasament

Pa rea r| - Str. Victoriei - Tronson 2 Pitești, Jud- Argeș

Scara 1:500


Suprafața parcare t 1039 mp

Număr parcari : 87
Str. Ma ’ pr-rilta tn