Hotărârea nr. 474/2017

HCL receptie obiectiv Amenajare Casa Casatoriilor

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Amenajare Imobil Casa Căsătoriilor - strada I.C. Brătianu nr. 39”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 54715/ 21.11.2017 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local nr. 59522/2017, nr. 59523/2017, nr. 59524/2017, nr. 59525/2017, nr. 59526/2017;

Văzând prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.G.R. nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Amenajare Imobil Casa Căsătoriilor - strada I.C. Brătianu nr. 39”, cu o valoare totală de

 • 405.961.17 lei inclusiv TVA, aprobată de comisia de recepție, potivit anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2. (1) Aprobă includerea în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Pitești” a bunurilor aferente obiectivului de investiții „Amenajare Imobil Casa Căsătoriilor - strada I.C. Brătianu nr. 39”, situat în municipiul Pitești, potrivit anexei nr. 2 cu valoarea de 263.888,17 lei inclusiv TVA.

(2) H.C.L. nr. 194/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Pitești se modifică și se completează cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri.

Art.3. Se aprobă majorarea valorii de inventar a imobilului existent cu valoarea de

 • 263.888.17 lei inclusiv TVA la obiectivul de investiții „Amenajare Imobil Casa Căsătoriilor -strada I.C. Brătianu nr. 39”, care se înregistrează în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești.

Art.4. Bunurile în valoare de 142.073,00 lei inclusiv TVA, care fac obiectul prezentei hotărâri, se înregistrează în evidența contabilă a Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești - Serviciul de Stare civilă pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat prin grija Direcției Tehnice și a Serviciului de Stare civilă.

Art.5. Direcția Tehnică, Direcția Economică, Direcția Dezvoltare Locală, Direcția Administrație Publică Locală, Direcția pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești- Serviciul de Stare civilă vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.


Pitești

Nr.474 din 21.12.2017

privind lucrarea executată în cad între . . .

pentru lucrările de

 • 1. Lucrările a >s eliberata de .

valabilitate pina la

 • 2. Comisia de recepție numita prin desfășurat activitatea în intervalul formată din:(numele și prenumele)

 • 3. Au mai participat la recepție:

  (numele și prenumele)


  (calitatea)


 • 4. Constatările comisiei de recepție: .

  • 4.1, Din documentația scrisă și desenată, necesara a fi

prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexa nr. 1........V." .T. .

 • 4.2. Cantitățile de lucrări cuprinse în lista-anexa nr. 2 nu

au fost executate......i-wr-m.


 • 4.3. Lucrările cuprinse în lista-anexa nr. 3 nu respecta

prevederile proiectului.......4   /i>-9/1 x

 • 4.4. Valoarea declarata a investiției este de            lei.

 • 5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute,

propune:■

... >1 X ..UI....... • 6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:Specialiști


Invitați

A N E X A nr. 2

La Hotărârea Consiliului Local


INVENTARUL obiectivului de investiții „Amenajare Imobil Casa Căsătoriilor - strada I.C. Brătianu, nr.39 ”

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

Clasificație

Durata normală de funcționare, ani

Valoare (lei, inclusiv TVA)

1

Amenajare Imobil Casa Căsătoriilor- strada I.C.

Brătianu, nr.39:

Proiectare: 14.880,00

Dirigenție: 1.116,00

Lucrări de execuție: 245.785,12

Avize și acorduri: 100,00

Taxă ISC: 2.007,05

1.6.4

10

263.888,17

TOTAL AMENAJARE IMOBIL

263.888,17

2

Sistem climatizare

2.1.17.3

6

53.670,92

3

Sistem detecție incendiu

3.3.4

12

16.454,80

4

Sistem antiefractie

3.3 5

10

24.492,48

5

Sistem cartelă acces, voce-date

3.3.5

12

7.110,16

6

Ghișeu în formă de L, 4300+2300x800x1 lOOmm

3.1.1

12

2.777,60

TOTAL MIJLOACE FIXE

104.505,96

Denumire obiect de inventar               UM

Cant

Preț unitar cu TVA

Valoarea cu TVA

1

Bancuta în forma de L, 4250+2560x450x450 buc

1

843,20

843,20

2

Dulap acte 2000x400x1900 mm            buc

1

1.117,24

1.117,24

3

Masa 1500x800x750 mm                 buc

1

527,00

527,00

4

Pupitru 1800x400x1200 mm               buc

1

705,56

705,56

5

Ghișeu separare fluxuri in forma de L    buc

5400+1700x300x100

1

1.638,04

1,638,04

6

Rafturi metalice cu 6 polițe pal melaminat buc 100x350x2100 mm

60

545,60

32.736,00

TOTAL OBIECTE DE INVENTAR

37.567,04

TOTAL

405.961,17