Hotărârea nr. 473/2017

HCL receptie zona strazilor Caragiale, Octavian Goga, Maria Demetrescu

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

prin care se ia act de recepția ia terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții: Amenajare zona străzilor Ion Luca Caragiale, Octavian Goga, Maria Demetrescu,

 • I. G. Valentineanu (tarlaua 22) - domeniu public

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere :

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr. 54245/17.11.2017 al Direcției Tehnice;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local nr. 59522/2017, nr. 59523/2017, nr.59524/2017, nr. 59525/2017, nr. 59526/2017;

Văzând prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.G.R nr. 343/ 2017 pentru modificarea H.G.R. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Amenajare zona străzilor Ion Luca Caragiale, Octavian Goga, Maria Demetrescu, I. G. Valentineanu (tarlaua 22) - domeniu public”, cu o valoare totală de 2.185.905,12 lei inclusiv TVA, aprobată de comisia de recepție, potrivit anexelor nr.l și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Aprobă includerea în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Pitești” și înregistrarea în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești a obiectivului de investiții „Amenajare zona străzilor Ion Luca Caragiale, Octavian Goga, Maria Demetrescu, I. G. Valentineanu (tarlaua 22) - domeniu public”, situat în municipiul Pitești, potrivit anexei nr. 2.

(2) H.C.L. nr. 194/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Pitești se modifică și se completează cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Tehnică, Direcția Economică, Direcția Dezvoltare Locală, Direcția Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Pitești

Nr.473 din 21.12.2017Contrasemnează:

SECRETAR, Andrei-Cățalin Călugăru

INVESTITOR


Municipiul Pitești


fâc X/f A >4 ' t

M 4-ț3-.

INVESTITOR

pe baza acestui proces verbal aprob Admiterea /


PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUC Nr. 35663.... din.....03.08.2017........privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției...............................„

Amenajare zona străzilor Ion Luca Caragiale, Octavian Goga, Maria

Demetrescu, I.G. Valentineanu (Tarlaua 22)................................................, lucrări

executate în cadrul Contractului nr. ..37676.. din ...01.09.2015..., încheiat între

.................PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI.....................................și .............................SC COMESAD DRUMURI...............................................

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

- adresa administrativa • 2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. .587...., eliberată de ....................MUNICIPIUL PITEȘTI..............la data de 04.09.2015...., cu valabilitate până la data:.....04.09.2016............

 • 3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: fiind formată din:

Președinte: (nume și prenume)


Membri: (nume și prenume, autoriiateapirijliiieăcatei^

 • 5. Secretariatul a fost asigurat de..........-.......

diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile

..................................

, Autorizație nr.                     $

 • 6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor

  • 6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal;

  • 6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în

documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal. A/u        CtâQvi-

 • 6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele.

 • 6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de.........1.713.958,30 LEI FARA

TVA..........2.044.170,75 LEI TVA INCLUS................ Iei (cu și fără TVA).

 • 6.6. Perioada de garanție......24 LUNI....................

 • 6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.):

  A/^      Q4&OA- • 7. în urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

8 admiterea recepției la terminarea lucrărilor

[] respingerea recepției la terminarea lucrărilor


 • 8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

 • 9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

4    -

 • 10. Prezentul proces-verbal, conținând .......file și anexe numerotate, cu un total

de f.......file, a fost încheiat astăzi ^..^^.^4...., în     exemplare.

 • 11. Alte mențiuni              .

..........

Comisia de recepție

Președinte:

Membri:

Alți participanți:

Proiectant:

Executant:

obiectivului de investiții:

Amenajare zona străzilor Ion Luca Caragiale, Octavian Goga, Maria Demetrescu, I. G. Valentineanu (tarlaua 22)- domeniu public

Nr. ort.

Denumire mijloc fix

Clasificație

Lungime-metri

Suprafață-metri pătrați

Durata normală de funcționare-ani

Valoare (lei, inclusiv TVA)

1

Asfalt strada Ion Luca Caragiale

1.3.7.2

718,00

3461,00

20

527.137,88

Conductă de canalizare pluvială strada Ion Luca Caragiale

1.8.7

758

-

32

167.650,47

2

Asfalt strada

Maria Demetrescu

1.3.7.2

416,40

2116,00

20

288.712,66

Conductă de canalizare pluvială strada Maria Demetrescu

1.8.7

448

32

105.095,30

3

Asfalt strada

Octavian Goga

I.3.7.2

649,85

3196,00

20

477.968,18

Conductă de canalizare pluvială strada Octavian Goga

1.8.7

677

-

32

122.430,88

4

Asfalt strada

I. G. Valentineanu

1.3.7.2

560,00

2446,00

20

344.841,33

Conductă de canalizare pluvială strada I. G. Valentineanu

1.8.7

653

-

32

152.068,42

TOTAL GENERAL

2.185.905,12