Hotărârea nr. 468/2017

HCL cetatean de onoare Ciolan Uta Valentin

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE al municipiului Pitești'domnului caporal CIOLAN - UȚĂ VALENTIN rănit în teatrul de operații din Afganistan

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.57413/07.12.2017 al Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local nr. 59522/2017, nr. 59523/2017, nr. 59524/2017, nr. 59525/2017, nr. 59526/2017;

  • - Adresa nr.Nl-1530/23.03.2017 a Ministerului Apărării Naționale - Statul Major General, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 16523/07.04.2017;

Văzând prevederile art.36 alin.(8) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L. nr.77/26.02.2009 privind aprobarea Regulamentului de conferire a titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Pitești”, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE al municipiului Pitești”, domnului Ciolan - Uță Valentin - caporal, pentru contribuția deosebită la apărarea intereselor țării prin participarea la acțiuni militare în teatrele de operații din Afganistan.

Art.2. Primarul Municipiului Pitești și Direcția Dezvoltare Locală vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și domnului Ciolan - Uță Valentin, de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești

Nr.468 din 21.12.2017