Hotărârea nr. 467/2017

HCL conferire titlu cetatean de onoare Badea Gheorghe

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE al municipiului Pitești”) domnului Badea Gheorghe, președintele Grupului Industrial Componente Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 57470/07.12.2017 al Direcției Dezvoltare Locală;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local nr. 59522/2017, nr.59523/2017, nr.59524/2017, nr. 59525/2017, nr. 59526/2017;

Văzând prevederile art.36 alin. (8) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L. nr.77/26.02.2009 privind aprobarea Regulamentului de conferire a titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Pitești”;

în temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Conferirea titlului de 'CETĂȚEAN DE ONOARE al municipiului Pitești\ domnului Badea Gheorghe, pentru activitatea prodigioasă de peste 50 de ani desfășurată în domeniul industriei de autoturisme, a mediului de afaceri și pentru implicarea în dezvoltarea vieții culturale de la nivelul municipiului Pitești.

Art.2 Primarul Municipiului Pitești și Direcția Dezvoltare Locală vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești, precum și domnului Badea Gheorghe.


Pitești

Nr.467 din 21.12.2017