Hotărârea nr. 461/2017

HCL privind transmitere imobile in adm. SPEP

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind transmiterea unor imobile-terenuri, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Pitești, respectiv din administrarea Administrației Domeniului Public Pitești în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 54392/20.11.2017 al Direcției Administrație Publică Locală;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.56910/2017, nr.56911/2017, nr. 56912/2017, nr. 56913/2017 și nr. 56914/2017;

-Adresa nr. 18040/07.11.2017 a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 51991/07.11.2017;

Văzând prevederile art.867 din Codul Civil, precum și, ale art. 36 alin. (2) lit. ”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. (1) Se aprobă transmiterea unor imobile - terenuri, aflate în domeniul public al Municipiului Pitești și administrarea consiliului local, în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, după cum urmează:

  • a) teren în suprafață de 1302 mp, identificat cu nr. cadastral 98626;

  • b) teren în suprafață de 363 mp, identificat cu nr. cadastral 98610;

  • c) teren în suprafață de 2313 mp, din totalul de 2509 mp, identificat cu nr. cadastral 98608;

  • d) teren în suprafață de 801 mp, din totalul de 1496 mp, identificat cu nr. cadastral 94670;

(2) Datele de identificare ale terenurilor prevăzut la alin.(l) sunt cele din anexa nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Se aprobă transmiterea unor imobile - terenuri, aflate în domeniul public al Municipiului Pitești din administrarea Administrației Domeniului Public Pitești, în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, după cum urmează:

  • a) teren în suprafață de 696 mp, din totalul de 6576 mp, identificat cu nr. cadastral 94713;

  • b) teren în suprafață de 563 mp, din totalul de 23306 mp, identificat cu nr. cadastral 94671;

(2) Datele de identificare ale terenurilor prevăzute la alin.(l) sunt cele din anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Predarea preluarea imobilelor-terenuri prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol, încheiat prin grija Serviciului de Aplicare a Legilor Proprietății, Cadastru și Patrimoniu, în termen de 10 zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.4. Predarea preluare imobilelor-terenuri prevăzute la art.2 se face pe bază de protocol, încheiat prin grija părților, în termen de 10 zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Economică, Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, și Administrației Domeniului Public Pitești, vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul municipiului Pitești.


Pitești

Nr. 461 din 05.12.2017Spotlu verde

S=80Inp                       )

S-tr. Basorabta S=4691r>p