Hotărârea nr. 457/2017

HCl privind prelungire aplicabilitate HCL nr.218-2014

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind prelungirea aplicabilității H.C.L. nr.218/19.05.2014

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr.56260/29.11.2017 al Direcției Administrație Publică Locală;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.56910/2017, nr.56911/2017, nr. 56912/2017, nr. 56913/2017 și nr.56914/2017;

-Adresa nr.467/24.11.2017 a Asociației Naționale a Surzilor din România -Filiala Teritorială Argeș înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.55531/24.11.2017;

Văzând prevederile art.123 alin. (1) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.867 și următoarele din Codul Civil;

în temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Se prelungește aplicabilitatea H.C.L.218/19.05.2014 privind transmiterea imobilului, teren și construcție, situat în Pitești, Sf. Vineri nr.33 aparținând domeniului public al Municipiului Pitești, în administrarea Asociației Naționale a Surzilor din România - Filiala Teritorială Argeș până la data de 31.12.2020.

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestuia și Direcției Administrație Publică Locală, precum și Asociației Naționale a Surzilor din România - Filiala Teritorială Argeș, de către Secretarul Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA Florin Gardnihx

// /WfLCZ/ ^\\

Pitești

Nr. 457 din 05.12.2017

Contrasemnează: SECRE Andrei-Cătă