Hotărârea nr. 453/2017

HCL privind transmitere auto Politia Locala

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind transmiterea, fără plată, către Poliția Locală a Municipiului Pitești, a unui autoturism

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 56033/28.11.2017 al Direcției Dezvoltare Locală;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.56910/2017, nr.56911/2017, nr. 56912/2017, nr. 56913/2017 și nr. 56914/2017;

- Adresa Poliției Locale a Municipiului Pitești nr. 9475/27.11.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.55840/28.11.2017;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art.45 alin (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE

Art.l. (1) Se aprobă transmiterea, fără plată, către Poliția Locală a Municipiului Pitești, a autoturismului Ml, marca Volkswagen, an de fabricație 2008, serie de caroserie WV2ZZZ7HZ8H087243, serie motor 101756, aflat în proprietatea Municipiului Pitești, înregistrat în inventarul mijloacelor fixe sub nr. 205628, având valoarea de inventar de 121.551,81 lei, amortizată integral.

  • (2) Predarea-primirea bunului mobil prevăzut la alin (1) se face pe bază de proces-verbal, încheiat între părți, prin grija Direcției Dezvoltare Locală.

  • (3) La predarea-primirea bunului mobil, conducătorii instituțiilor publice, împreună cu conducătorii compartimentelor financiar-contabile răspund de înregistrarea în evidențele contabile a operațiunilor privind ieșirea, respectiv intrarea în gestiune a acestuia.

Art.2. Direcția Dezvoltare Locală, Direcția Economică și Poliția Locală a Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul Municipiului Pitești.Pitești

Nr. 453 din 05.12.2017