Hotărârea nr. 450/2017

HCL privind alocarea unei subventii de la bugetul local -DAS

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei subvenții de la bugetul local pentru Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic România, filiala Argeș, Asociația Salvați Copiii, filiala Argeș și Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România-filiala Argeș

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

Raportul nr. 17463/27.11.2017 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești si Procesul-verbal nr. 16968/16.11.2017 întocmit de Comisia de evaluare si selecționare

9        9                                                                                                                                                                                                                                       9                     9

a asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvenției, constituită prin H.C.L. nr.341/07.09.2017;

Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.56910/2017, nr.56911/2017, nr. 56912/2017, nr. 56913/2017 și nr. 56914/2017;

Cererea Asociației de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic România, filiala Argeș, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.44816/29.09.2017, a Asociației Salvați Copiii, filiala Argeș, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.44949/29.09.2017 și a Asociației Naționale pentru Copii și Adulți cu Autism din România, filiala Argeș, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.44899/29.09.2017, precum și documentațiile depuse de acestea;

Rapoartele privind oportunitatea acordării subvenției nr. 16720/10.11.2017, nr.6719/10.11.2017 și nr. 16721/10.11.2017 întocmite de Comisia de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvenției;

Văzând prevederile art.36 alin. (2) lit. „d", alin. (6) lit. „a” pct. 2 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, precum și ale art. 2 și art. 9 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998, aprobate prin HGR nr. 1153/2001, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Se aprobă alocarea de la bugetul pe anul 2018 al municipiului Pitești, a subvenției în sumă de 21.000 lei Asociației de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic România, filiala Argeș, cu sediul în Pitești, str. Carol Davila, bl. Bl, sc. A, ap. 1, pentru un număr de 12 asistați ai Centrului de Socializare „Nova", domiciliați în Pitești, respectiv 175 lei lună/ persoană asistată.

  • (2) Se aprobă alocarea de la bugetul pe anul 2018 al municipiului Pitești, a subvenției în sumă de 70.000 lei Asociației Salvați Copiii, filiala Argeș, cu sediul în Pitești, str. I/C. Brătianu, bl.B3, parter, pentru un număr de 40 asistați ai Centrului de Zi „Creștem împreună", domiciliați în Pitești, respectiv 175 lei lună/persoană asistată.

  • (3) Se aprobă alocarea de la bugetul pe anul 2018 al municipiului Pitești, a subvenției în sumă de 17.500 lei Asociației Naționale pentru Copii și Adulți cu Autism din România, filiala Argeș, cu sediul în Pitești, str.Costache Negri nr.26, pentru un număr de 10 asistați ai Centrului de Zi pentru Copii și Adulți cu Autism “Happy Care Center”, domiciliați în Pitești, respectiv 175 lei lună/persoană asistată.

  • (4) Subvenția prevăzută la alin. (l)-(3) se acordă în tranșe lunare, pe perioada martie 2018-decembrie 2018.

Art.2. (1) Convențiile provizorii și definitive pentru acordarea serviciilor de asistență socială oferite de Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic România, filiala Argeș, respectiv Asociația Salvați Copiii, filiala Argeș și Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România, filiala Argeș, se încheie prin grija Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, în forma prevăzută în Anexa 3 la Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998, aprobate prin HGR nr.l 153/2001, cu modificările și completările ulterioare.

  • (2) Convențiile provizorii se vor încheia în luna decembrie 2017, după adoptarea prezentei hotărâri.

  • (3)  Convențiile definitive se vor încheia în termen de maxim 30 de zile de la data aprobării bugetului municipiului Pitești pe anul 2018.

  • (4) Convențiile prevăzute la alin.(l) se semnează de către Primarul Municipiului Pitești, Secretarul Municipiului Pitești și directorul executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești.

Art.3. Primarul Municipiului Pitești și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestora și Asociației de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic România, filiala Argeș, Asociației Salvați Copiii filiala Argeș și Asociației Naționale pentru Copii și Adulți cu Autism din România, filiala Argeș, de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești

Nr. 450 din 05.12.2017