Hotărârea nr. 447/2017

HCL privind rectificarea bugetului municipiului Pitesti pe anul 2017

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2017

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr. 56853/2017 al Direcției Economice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.56910/2017, nr.56911/2017, nr. 56912/2017, nr. 56913/2017 și nr. 56914/2017;

 • - Adresa nr.263932/28.11.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.56207/29.11.2017 prin care s-a comunicat aprobarea prin Decizia nr. 14/28.11.2017 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș a repartizării pe comune, orașe și municipii a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, aprobate pentru județul Argeș prin anexa nr. 4 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017, precum și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea de bază a învățământului preuniversitar de stat rămase nerepartizate la bugetul inițial pe anul 2017;

 • - Adresa nr.13138/04.12.2017 a Inspectoratului Școlar Județean Argeș, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.56748/05.12.2017 prin care s-a transmis avizul conform în vederea suplimentării sumelor calculate pe baza costului standard per elev/preșcolar pentru finanțarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din municipiul Pitești;

 • - Adresa nr. 17774/05.12.2017 a Direcției de Asistență Socială a Muncipiului Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 56819/05.12.2017, prin care s-a transmis Actul adițional nr. 1 la Contractul nr. 01/16.03.2017 aferent activității cabinetelor de medicină

9                                                                                                                                                                                                            9

generală și dentară din unitățile școlare de învățământ pe anul 2017, transmis instituției prin adresa nr. 20915/04.12.2017 a Direcției de Sănătate Publică Argeș;

 • - Adresa nr. 17831/05.12.2017 a Direcției de Asistență Socială a Muncipiului Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 56828/05.12.2017, prin care s-a comunicat faptul că A.J.E.P.I.S Argeș va vira în luna decembrie sumele pentru plata ajutorului de încălzire a locuinței cu lemne pentru sezonul rece 2017-2018;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017, Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 36 alin. (4) lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:Art.l. Nivelurile de venituri ale bugetului municipiului Pitești pe

după cum urmează:


 • a) în sensul suplimentării cu suma de 20.182 mii lei la capitolul 11.02 „Sume defalcate din T.V.A.”, subcapitolul 02 „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București”;

 • b) în sensul suplimentării cu suma de 4 mii lei la capitolul 42.02 „Subvenții de la bugetul de stat”, subcapitolul 34 „Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri”;

 • c) în sensul suplimentării cu suma de 63 mii lei la capitolul 42.02 „Subvenții de la bugetul de stat”, subcapitolul 41 „Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății”.

Art.2. Nivelurile de cheltuieli ale bugetului municipiului Pitești pe anul 2017 se rectifică, după cum urmează:

 • a) în sensul suplimentării cu suma de 20.182 mii lei la capitolul 65.02 „învățământ44, subcapitolul 03 „învățământ preșcolar și primar”, paragraful 01 „învățământ preșcolar”, titlul 10 „Cheltuieli de personal” - 2.174,90 mii lei, paragraful 02 „învățământ primar”, titlul 10 „Cheltuieli de personal” - 1.549,90 mii lei, subcapitolul 04 „învățământ secundar”, paragraful 01 „învățământ secundar inferior”, titlul 10 „Cheltuieli de personal” - 5.824,90 mii lei, paragraful 02 „învățământ secundar superior”, titlul 10 „Cheltuieli de personal” - 10.359,60 mii lei, titlul 57 „Asistență socială” - 23 mii lei, paragraful 03 „învățământ profesional”, titlul 10 „Cheltuieli de personal” - 189,10 mii lei, subcapitolul 05 „învățământ postliceal”, titlul 10 „Cheltuieli de personal” - 48,60 mii lei, subcapitolul 11 „Servicii auxiliare pentru educație”, paragraful 03 „Internate și cantine pentru elevi”, titlul 10 „Cheltuieli de personal” - 12 mii lei;

 • b) în sensul suplimentării cu suma de 63 mii lei la capitolul 66.02 „Sănătate44, subcapitolul 50 „Alte cheltuieli în domeniul sănătății”, paragraful 50 „Alte instituții și acțiuni sanitare”, titlul 10 „Cheltuieli de personal” - 43 mii lei, titlul 20 „Bunuri și servicii” - 20 mii lei;

 • c) în sensul suplimentării cu suma de 4 mii lei la capitolul 68.02 „Asigurări și asistență socială44, subcapitolul 15 „Prevenirea excluderii sociale”, paragraful 01 „Ajutor social”, titlul 57 „Asistență socială”.

Art.3. Se repartizează suma de 729 mii lei din fondul de rezervă prevăzut în bugetul municipiului Pitești pe anul 2017 - aprobat prin H.C.L. nr. 71/2017, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

 • a) 270 mii lei la capitolul 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe”, subcapitolul 01 „Autorități executive și legislative”, paragraful 03 „Autorități executive”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”;

 • b) 10 mii lei la capitolul 65.02 „învățământ44, subcapitolul 04 „învățământ secundar”,

A

paragraful 01 „învățământ secundar inferior”, titlul 71 „Active nefinanciare”;

 • c) 360 mii lei la capitolul 67.02 „Cultură, recreere și religie”, subcapitolul 05 „Servicii recreative și sportive”, paragraful 01 „Sport”, titlul 51F „Transferuri între unități ale administrației publice”;

 • d) 10 mii lei la capitolul 68.02 „Asigurări și asistență socială44, subcapitolul 11 „Creșe”, titlul 71 „Active nefinanciare”;

 • e) 9 mii lei la capitolul 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică44, subcapitolul 50 ,Creșe”, titlul 71 „Active nefinanciare”;

 • f) 70 mii lei la capitolul 84.02 „Transporturi44, subcapitolul 03 „Transport rutier”, paragraful 03 „Străzi”, titlul 71 „Active nefinanciare”.

Art.4. Se modifică Programul de investiții al municipiului Pitești pe anul 2017 - aprobat prin H.C.L. nr. 71/2017, cu modificările și completările ulterioare, potrivit anexei nr. I.

Art.5. Se modifică Lista de dotări a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești - aprobată prin H.C.L. nr. 77/2017, potrivit anexei nr. 2.

Art.6. Se efectuează virările de credite în cadrul bugetului municipiului Pitești pe anul 2017, potrivit anexei nr. 3.


Art.7. Se aprobă suplimentarea sumelor calculate pe baza costuh

elev/preșcolar pe anul 2017 pentru finanțarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din municipiul Pitești, potrivit anexei nr. 4.

Art.8. Se aprobă suplimentarea cu suma de 99 mii lei a vărsămintelor din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare aprobate în bugetul municipiului Pitești pe anul 2017.

Art.9. (1) Modificările în volumul și structura bugetelor ordonatorilor de credite se regăsesc în anexa nr. 5.

(2) Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10. H.C.L. nr.71/2017 privind aprobarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2017, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr.73/2017 privind aprobarea bugetului instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești pe anul 2017, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr.76/2017 privind aprobarea bugetului Administrației Domeniului Public Pitești pe anul 2017, cu modificările și completările ulterioare și H.C.L. nr.77/2017 privind aprobarea bugetului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești pe anul 2017, cu modificările și completările ulterioare se modifică în mod corespunzător, potrivit prezentei hotărâri.

Art.ll. Primarul municipiului Pitești, Direcția Economică, Direcția Dezvoltare Locală și ordonatorii de credite care beneficiază de prevederile prezentei vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești

Nr. 447 din 05.12.2017

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.44'? din 05, /<> 2017

PROGRAMUL DE INVESTIȚII AL MUNICIPIULUI PITEȘTI PE ANUL 2017

- mii lei -

Program 2017

7

din care finanțat din :

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții ( data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție )

din

care:

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Total

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte

surse const. potrivit legii

Total alocații buget

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

Capacit./ Termen P.I.F.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL,

72.829

72.829

72.829

din care:

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

6.578

6.578

6.578

B. LUCRĂRI NOI

4.088

4.088

4.088

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

62.163

62.163

62.163

Cap. 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe”, din care:

1.206

1.206

1.206

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

1.206

1.206

1.206

1. Dotări

1.206

1.206

1.206

Primăria Municipiului Pitești

1.206

1.206

1.206

1.206

1.206

12.2017

Cap. 61.02 „Ordine publică și siguranță națională”, din care:

1.285

1.285

1.285

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

1.285

1.285

1.285

1. Dotări

1.285

1.285

1.285

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Primăria Municipiului Pitești

310

310

310

310

310

12.2017

Poliția Locală a Municipiului Pitești

975

975

975

975

975

12.2017

Cap. 65.02 „învățământ”, din care:

12.106

12.106

12.106

A. Lucrări în continuare, din care:

349

349

349

Primăria Municipiului Pitești

289

289

289

-Acoperire teren sport - Școala Gimnazială „Ion Pillat”

520

520

289

289

289

12.2017

Școala Gimnazială „Tudor Mușatescu”

60

60

60

-Construire zid sprijin teren și reconstruire gard

347

347

60

60

60

04.2017

B. Lucrări noi, din care:

348

348

348

Primăria Municipiului Pitești

348

348

348

-Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU pentru Colegiul Național „Zinca Golescu” Pitești

348

348

348

348

348

12.2017

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

11.409

11.409

11.409

1. Proiectare

1.361

1.361

1.361

Primăria Municipiului Pitești

1.351

1.351

1.351

-Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic „Armând Călinescu” din municipiul Pitești

29.022

29.022

143

143

143

12.2017

-Extindere, reabilitare și dotări imobil Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”

241

241

241

241

241

12.2017

- Modernizare Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși”

300

300

300

300

300

12.2017

-Reabilitare și modernizare cantină școlară - Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”

1

70

70

70

70

12.2017

-Reabilitare spații cantină - Colegiul Tehnic „Dimitrie Dima”

112

112

112

112

112

12.2017

-Branșament termic clădire liceu - Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu”

50

50

50

50

50

12.2017

-Documentație autorizare ISU Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”

90

90

90

11

jl

/ *■’ li

90

90

12.2017

^7UlL2>

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU pentru Școala Gimnazială „Nicolae Simonide” Pitești

13

13

13

13

13

12.2017

-Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU pentru structura Grădiniței cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” -Grădinița cu Program Normal numărul 5 Pitești

56

56

56

56

56

12.2017

-Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU pentru Grădinița cu Program Prelungit „Floare de Colț” Pitești

50

50

50

50

50

12.2017

-Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU pentru Grădinița cu Program Prelungit „Albă ca Zăpada” Pitești

25

25

25

25

25

12.2017

-Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU pentru Liceul de Arte „Dinu Lipatti” Pitești

166

166

166

166

166

12.2017

-Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU la Cămin Școlar Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Pitești

35

35

35

35

35

12.2017

Liceul cu Program Sportiv „ Viitorul” Pitești

10

10

10

-Reabilitare termică și modernizare cantină

10

10

10

10

10

12.2017

2. Dotări

428

428

428

Colegiul Național „Alexandru Odobescu” Pitești

7

7

7

7

7

12.2017

Colegiul Tehnic „Armând Călinescu” Pitești

24

24

24

24

24

12.2017

Colegiul Tehnic „Dimitrie Dima” Pitești

6

6

6

6

6

12.2017

Liceul de Arte „Dinu Lipatti” Pitești

33

33

33

33

33

12.2017

Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Pitești

26

26

26

26

26

12.2017

Școala Gimnazială „Mircea Eliade” Pitești

22

22

22

22

22

12.2017

Grădinița cu Program Prelungit „Floare de Colț” Pitești

63

63

63

* A’U

A

63

63

12.2017

Grădinița cu Program Prelungit ,^Albă ca Zăpada” Pitești

29

29

29

>,\ \.

29

29

12.2017

Grădinița cu Program Prelungit „Micul Prinț” Pitești

33

33

33

5/

33

33

12.20170

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Școala Gimnazială „Marin Preda” Pitești

11

11

11

11

11

12.2017

Școala Gimnazială „Negru Vodă” Pitești

4

4

4

4

4

12.2017

Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Pitești

100

100

100

100

100

12.2017

Grădinița cu Program Prelungit „Primii Pași” Pitești

41

41

41

41

41

12.2017

Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” Pitești

5

5

5

5

5

12.2017

Grădinița cu Program Prelungit „Armonia” Pitești

14

14

14

14

14

12.2017

Școala Gimnazială „Nicolae Simonide” Pitești

10

10

10

10

10

12.2017

3. Reabilitări

9.620

9.620

9.620

Primăria Municipiului Pitești

5.080

5.080

5.080

-Reabilitare și modernizare cămin școlar - Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”

6.067

6.067

2.500

2.500

2.500

12.2017

-Consolidare și reabilitare clădire - tronson I -Colegiul Național „Zinca Golescu”

5.633

5.633

2.000

2.000

2.000

12.2018

-Amenajare curte interioară și accese Colegiul Național „I.C. Brătianu”

520

520

520

520

520

03.2018

-Extindere și reabilitare imobil - Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân”

19.545

19.545

50

50

50

12.2019

-Reabilitare termică Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”

1.126

1.126

10

10

10

09.2018

Colegiul Național „Ion C. Brătianu"

4.540

4.540

4.540

-Reabilitare și consolidare Colegiul Național „I.C. Brătianu”

11.574

11.574

4.540

4.540

4.540

12.2017

Cap. 67.02 „Cultură, recreere și religie”, din care:

4.693

4.693

4.693

A. Lucrări în continuare, din care:

2.470

2.470

2.470

Administrația Domeniului Public Pitești

2.470

2.470

2.470

-Modernizare locuri dejoacă pentru copii

2.800

2.800

2.470

f/      / l

2.470

2.470

12.2017

B. Lucrări noi, din care:

137

137

137

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

137

137

137

-Refacere terenuri sport suprafață sintetică Parc Lunca Argeșului

137

137

137

137

137

12.2017

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

2.086

2.086

2.086

1. Proiectare

725

725

725

Primăria Municipiului Pitești

245

245

245

-Modernizare, montare sistem panouri solare și eficientizare energetică a Bazinului Olimpic din Pitești

535

535

105

105

105

08.2017

-Documentație de expertiză tehnică-Parc Ștrand

20

20

20

20

20

12.2017

-Regenerarea zonei din lungul Râului Argeș-intravilanul Muncipiului Pitești

120

120

120

120

120

12.2017

Administrația Domeniului Public Pitești

83

83

83

-Modernizare locuri de joacă pentru copii etapa a 11-a

40

40

40

40

40

12.2017

-Amenajare spațiu pentru pregătirea hranei animalelor Grădina Zoologică

3

3

3

3

3

12.2017

-Reabilitare Grădina Zoologică etapa a-II-a

40

40

40

40

40

12.2017

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

397

397

397

-Sală Polivalentă Municipiul Pitești

667

667

167

167

167

12.2017

-Reabilitare Stadion „Nicolae Dobrin”

1.000

1.000

100

100

100

12.2017

-Reabilitare centru de copii și juniori strada Nicolae Dobrin nr. 15

436

436

20

20

20

12.2017

-Refacere terenuri sport suprafață sintetică Parc Lunca Argeșului

10

10

10

10

10

12.2017

-Amenajare teren minifotbal și teren tenis Parc Ștrand

50

50

50

50

50

12.2017

-Modernizare plajă Costache Negri

50

50

50

-

50

50

12.2017

2. Dotări

1.075

1.075

1.075

Primăria Municipiului Pitești

660

660

660

660

660

12.2017

Administrația Domeniului Public Pitești

150

150

150

150

150

12.2017

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

265

265

265

265

265

12.2017

3. Reabilitări

286

286

286

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

286

286

286

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Reabilitare centru de copii și juniori strada Nicolae Dobrin nr. 15

436

436

286

286

286

12.2017

Cap. 68.02 „Asigurări și asistență socială”, din care:

3.706

3.706

3.706

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

3.706

3.706

3.706

1. Dotări

230

230

230

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești

230

230

230

230

230

12.2017

2. Proiectare

3.476

3.476

3.476

Primăria Municipiului Pitești

3.260

3.260

3.260

-Realizare centru multifuncțional și îmbunătățirea spațiului locativ pentru persoanele marginalizate în cadrul proiectului Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud-vestul municipiului Pitești

3.260

3.260

3.260

3.260

3.260

12.2017

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești

216

216

216

-Amenajare sediu Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești

66

66

66

66

66

12.2017

-Centru pentru persoane fără adăpost

150

150

150

150

150

12.2017

Cap. 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, din care:

18.310

18.310

18.310

A. Lucrări în continuare, din care:

1.854

1.854

1.854

Primăria Municipiului Pitești

1.854

1.854

1.854

-Amenajare zona străzilor Ion Luca Caragiale, Octavian Goga, Maria Demetrescu, I.G. Valentineanu (Tarlaua 22)-domeniu public

3.395

3.395

1.634

1.634

1.634

12.2017

-Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU la Centrul Multifuncțional Pitești

266

266

220

220

220

06.2017

B. Lucrări noi, din care:

3.034

3.034

3.034

Primăria Municipiului Pitești

1.783

1.783

1.783

-Amenajări exterioare clădire existentă Casa Căsătoriilor

513

513

513

513

513

12.2017

-Introducere rețele gaze str. Jan Constantinescu (Tancodrom)

90

90

90

90

90

07.2017

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Introducere rețele gaze str. Prof. Ion Angelescu (Tancodrom)

30

30

30

30

30

07.2017

-Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU pentru mansardă Primăria Municipiului Pitești

203

203

203

203

203

12.2017

-Amenajare spațiu Impozite și Taxe Locale strada Victoriei nr. 7, bloc 89

448

448

448

448

448

12.2017

-Amenajare spațiu arhivă Primărie

499

499

499

499

499

12.2017

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

1.076

1.076

1.076

-Lucrări autorizare ISU parcare supraterană bl. E3a, E3b, E3c zona Centru

787

787

700

700

700

12.2017

-Extindere rețele de iluminat public

140

140

140

140

140

12.2017

-Club seniori Cartier Prundu, PT 1005

276

276

236

236

236

12.2017

Administrația Domeniului Public Pitești

------------------------------------1_____________________________________________________________________________________i___________________________________________

175

175

175

-Sală de ceremonii funerare și grup sanitar Cimitir „Sf. Gheorghe”

175

175

175

175

175

12.2017

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

13.422

13.422

13.422

1. Proiectare

2.453

2.453

2.453

Primăria Municipiului Pitești

2.253

2.253

2.253

-Amenajare spațiu Impozite și Taxe Locale strada Victoriei nr. 7, bloc 89

80

80

80

80

80

12.2017

-Amenajare spațiu arhivă Primărie

60

60

60

60

60

12.2017

-Actualizare PUG

540

540

540

540

540

12.2017

-Plan de mobilitate urbană durabilă al Municipiului Pitești

712

712

712

712

712

09.2017

-Strategia integrată de dezvoltare urbană durabilă a municipiului Pitești pentru perioada 2014-2023

108

108

108

108

108

12.2017

-Eficientizarea sistemului de iluminat din municipiul Pitești

500

500

500

/

500

500

12.2017

-Reabilitare Piața Trivale

109

109

59

/1

59

59

07.2017

-Reabilitare Piața Găvana

121

121

105

f

105

105

07.2017

f l

I IV \ , X/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-împrejmuire și facilități pentru persoanele cu dizabilități - Centrul Național de Informare și Promovare Turistică

40

40

40

40

40

12.2017

-Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU la Casa Căsătoriilor din municipiul Pitești

40

40

40

40

40

12.2017

-Reparații capitale terasă, luminatoare și scurgeri pluviale Piața Găvana

9

9

9

9

9

12.2017

Administrația Domeniului Public Pitești

8

8

8

-Sală de ceremonii funerare și grup sanitar Cimitir „Sf. Gheorghe”

8

8

8

8

8

12.2017

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

192

192

192

-Transformare cămin C3 în clădire de locuințe sociale

50

50

50

50

50

12.2017

-Imobil strada Victoriei nr. 42

32

32

32

—_.—

\\

32

32

12.2017

-Documentație autorizare ISU parcare strada Mircea Eliade

10

10

10

)i

10

10

12.2017

-Spații pentru desfășurare activități comerciale

10

10

0

0

0

12.2017

-Reparație capitală clădire str. General Cristescu nr. 2 bis

100

100

100

5. Vfj

100

100

12.2017

2. Dotări

2.606

2.606

2.606

Administrația Domeniului Public Pitești

1.596

1.596

1.596

1.596

1.596

12.2017

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

1.010

1.010

1.010

1.010

1.010

12.2017

3. Reabilitări

7.675

7.675

7.675

Primăria Municipiului Pitești

7.675

7.675

7.675

-Reabilitare Centrul de încasări impozite si taxe locale Bd. 1 Decembrie 1918, parter bloc M5a

80

80

80

80

80

06.2017

-Reabilitare Piața Trivale

3.679

3.679

3.679

3.679

3.679

12.2017

-Reabilitare Piața Găvana

5.950

5.950

3.916

3.916

3.916

12.2017

4. Alte cheltuieli asimilate investițiilor

448

448

448

Primăria Municipiului Pitești

263

263

263

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Reparații capitale acoperiș sediu Primăria Municipiului Pitești

560

560

263

263

263

04.2017

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

185

185

185

-Lucrări de reparații capitale și consolidare imobil strada Victoriei nr. 42 corp B

735

735

185

185

185

12.2017

5. Achiziții imobile

240

240

240

Primăria Municipiului Pitești

240

240

240

240

240

12.2017

Cap. 74.02 „Protecția mediului”, din care:

12.042

12.042

12.042

A. Lucrări în continuare, din care:

1.100

1.100

1.100

Primăria Municipiului Pitești

1.100

1.100

1.100

-Canal pluvial zona Craiovei

1.533

1.533

1.100

1.100

1.100

06.2017

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

10.942

10.942

10.942

1. Proiectare

300

300

300

Primăria Municipiului Pitești

300

300

300

-Actualizare Hartă Strategică de Zgomot

150

150

150

150

150

12.2017

-Actualizare Registrul Spațiilor Verzi din municipiul Pitești

150

150

150

150

150

12.2017

2. Dotări

10.642

10.642

10.642

Primăria Municipiului Pitești

10.475

10.475

10.475

10.475

10.475

12.2017

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

167

167

167

167

167

12.2017

Cap. 80.02 „Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă”, din care:

2.870

2.870

2.870

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

2.870

2.870

2.870

1. Proiectare și execuție privind înlăturarea efectelor produse de calamități naturale

2.870

2.870

2.870

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

2.170

2.170

2.170

-Lucrări de apărare de mal (inclusiv de recuperare a terenurilor) Parc Lunca Argeșului

4.325

4.325

2.170

2.170

2.170

08.2017

Administrația Domeniului Public Pitești

700

700

700

-Combatere alunecări de teren strada Caporal Pătru

1.430

1.430

700

700

700

12.2017

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Cap. 81.02 „Combustibili și energie”, din care:

943

943

943

A. Lucrări în continuare, din care:

492

492

492

Primăria Municipiului Pitești

492

492

492

-Reabilitare și modernizare rețele termice de distribuție aferente PT 1005

2.590

2.590

426

426

426

04.2017

-Reabilitare și modernizare rețele termice de distribuție aferente PT 1006

1.445

1.445

66

66

66

04.2017

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

451

451

451

1. Proiectare

451

451

451

Primăria Municipiului Pitești

451

451

451

-Program de îmbunătățire a eficienței energetice pentru municipiul Pitești

96

96

85

85

85

04.2017

-Reabilitare și modernizare rețele termice de distribuție aferente PT 906

125

125

125

125

125

12.2017

-Reabilitare și modernizare rețele termice de distribuție aferente CT 718

125

125

125

125

125

12.2017

-Reabilitare și modernizare rețele termice de distribuție aferente CT 723

100

100

100

100

100

12.2017

-Documentație tehnică autorizație desființare CET Găvana Pitești

16

16

16

16

16

12.2017

Cap. 84.02 „Transporturi”, din care:

15.668

15.668

15.668

A. Lucrări în continuare, din care:

313

313

313

Primăria Municipiului Pitești

17

17

17

-Panouri presemnalizare Pasaj rutier Podul Viilor din municipiul Pitești

350

350

17

17

17

03.2017

Administrația Domeniului Public Pitești

296

296

296

-Amenajare parcare și împrejmuire Grădiniță cu Program Prelungit „Armonia”

296

296

296

296

296

12.2017

B. Lucrări noi, din care:

569

569

569

Administrația Domeniului Public Pitești

569

569

569

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Reamenajare trotuar și pistă de biciclete pe str. Nicolae Dobrin, între S.C. Dinastia S.R.L. și str. Smeurei

444

444

444

444

444

12.2017

-Sistem de semaforizare

125

125

125

125

125

12.2017

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

14.786

14.786

14.786

1. Proiectare

6.387

6.387

6.387

Primăria Municipiului Pitești

6.013

6.013

6.013

-Stații așteptare călători transport urban în zona municipiului Pitești

154

154

154

154

154

12.2017

-Pasaj rutier strada Lânăriei

2.150

2.150

2.150

2.150

2.150

12.2017

-Sistem e-ticketing în municipiul Pitești

564

564

564

564

564

12.2017

-Sistem de transport public ecologic în municipiul Pitești

660

660

660

660

660

12.2017

-Pod peste Râul Argeș cu două benzi de circulație pe sens care face legătura între Strada Depozitelor din municipiul Pitești și DN73, în dreptul comunei Mărăcineni județul Argeș

500

500

500

500

500

12.2017

-Pasaj rutier străzile Craiovei-Târgul din Vale

1.520

1.520

1.520

1.520

1.520

12.2017

-Sistem integrat de management al traficului în municipiul Pitești

440

440

440

440

440

12.2017

-Documentație de expertiză tehnică pentru podul peste Râul Doamnei din municipiul Pitești

25

25

25

25

25

12.2017

Administrația Domeniului Public Pitești

374

374

374

-Reabilitare B-dul Eroilor (între str. Exercițiu și B-dul Republicii)

35

35

35

35

35

12.2017

-Modernizare strada Petre Ispirescu

12

12

12

12

12

12.2017

-îmbrăcăminte bituminoasă strada Plopilor

20

20

20

20

20

12.2017

-Reabilitare străzi (Câmpului, Iosif Gabrea, Ion Ionescu de la Brad, Pasaj Ecaterina Raicoviceanu, Virgil Tempeanu, Dr. Pompiliu Robescu)

40

40

40

7

40

40

12.2017

-Reabilitare strada Banat

40

40

40

40

40

12.2017

-Reabilitare strada Barbu Ștefanescu Delavrancea

20

20

20

20

20

12.2017

-Modernizare strada George Sion

12

12

12

12

12

12.2017

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Stabilizare carosabil strada Victor Bilciurescu, nr.10

50

50

50

50

50

12.2017

-Secție pentru reparații străzi și mecanizare lucrări

50

50

50

50

50

12.2017

-Modernizare strada Ștefan Chicoș

10

10

10

10

10

12.2017

-Modernizare Calea Craiovei din strada Frații Golești până în zona Blocului 41

15

15

15

15

15

12.2017

-Reabilitare Calea Drăgășani

35

35

35

35

35

06.2018

-Lărgire strada Maior Șonțu și strada C.A. Rosetti până la intersecția Bulevardul Republicii

35

35

35

35

35

06.2018

2. Dotări

2.018

2.018

2.018

Administrația Domeniului Public Pitești

2.018

2.018

2.018

2.018

2.018

12.2017

3. Reabilitări

6.381

6.381

6.381

Administrația Domeniului Public Pitești

6.381

6.381

6.381

-Reabilitare strada Emil Simionescu

175

175

175

175

175

12.2017

-Reabilitare strada Dârzului

1.520

1.520

1.500

1.500

1.500

12.2017

-Reabilitare strada Exercițiu

7.439

7.439

2.470

2.470

2.470

12.2017

-Reabilitare strada Găvenii

1.680

1.680

592

592

592

12.2017

-Reabilitare B-dul Eroilor (între str. Exercițiu și B-dul Republicii)

1.644

1.644

1.644

1.644

1.644

12.2017

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 44? din 2017

<

Lista de dotări a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești pe anul 2017

Capitolul 68.02 - Asigurări și asistență socială

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Calculator

buc.

16

64

2

Licență office

buc.

16

16

3

Soft tichete grădiniță

buc.

1

10

4

Centrală termică Creșa nr. 5 Craiovei

buc.

1

20

5

Centrală în condensație Creșa Popa Șapcă

buc.

1

20

6

Lift alimente Cresa nr. 8 Războieni

buc.

1

30

7

Lift alimente Creșa nr. 11 Negru-Vodă

buc.

1

30

8

Lift alimente Creșa nr. 19 Arpechim

buc.

1

30

9

Cuptor

buc.

1

10

TOTAL

230

Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. ^/din 0^.1?.2017

Virări de credite

în cadrul bugetului municipiului Pitești pe anul 2017

Denumirea unității

Clasificația bugetară

Mii lei

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Articol

Diminuări

Suplimentări

0

1

2

3

4

5

6

Colegiul Național „Ion C. Brătianu”

65.02

04

02

57.02

3

Colegiul Național „Zinca Golescu”

65.02

04

02

57.02

0,50

Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu”

65.02

04

02

57.02

8

Colegiul Tehnic „Dimitrie Dima”

65.02

04

02

57.02

15

Liceul Teoretic „Ion Barbu”

65.02

04

02

57.02

1

Liceul Teologic „Elim”

65.02

04

02

57.02

2,50

Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși”

65.02

04

02

57.02

6

Liceul Tehnologic „Astra”

65.02

04

02

57.02

2

Liceul de Arte „Dinu

Lipatti”

65.02

03

02

57.02

7

Școala Gimnazială „Nicolae Simonide”

65.02

04

01

57.02

3

Școala Gimnazială „Ion Pillat”

65.02

04

01

57.02

4

Școala Gimnazială „Traian”

65.02

04

01

57.02

6

Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”

65.02

04

01

57.02

1

Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”

65.02

04

01

57.02

5

Școala Gimnazială „Tudor Arghezi”

65.02

04

01

57.02

6

Școala Gimnazială „I.L. Caragiale”

65.02

04

01

57.02

2

Școala Gimnazială „Tudor Mușatescu”

65.02

04

01

57.02

Z' o‘

6

Școala Gimnazială „Mircea Eliade”

65.02

04

01

57.02

'-Ls

4

\ 1

Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”

65.02

04

01

57.02

Y'.      ,\ \

12

Grădinița cu Program Normal „Istețel”

65.02

03

01

57.02

5

Grădinița cu Program Prelungit „Primii Pași”

65.02

03

01

57.02

4

Grădinița cu Program Prelungit „Floare de Colț”

65.02

03

01

57.02

3

0

1

2

3

4

5

6

Grădinița cu Program Prelungit „Luminișul Pădurii”

65.02

03

01

57.02

6

Grădinița cu Program Prelungit „Rază de Soare”

65.02

03

01

57.02

1

Grădinița cu Program Prelungit „Armonia”

65.02

03

01

57.02

2

Grădinița cu Program Prelungit „Albă ca Zăpada”

65.02

03

01

57.02

2

Grădinița cu Program Prelungit „Micul Prinț”

65.02

03

01

57.02

3

Grădinița cu Program Prelungit „Aripi Deschise”

65.02

03

01

57.02

10

Primăria municipiului Pitești

65.02

03

01

55.01

7

total

137

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești

68.02

05

02

10.01

98

10.03

27

57.02

240

11

20.01

35

20.03

193

20.04

3

15

01

57.02

3

total

368

231

TOTAL

368

368

Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local nr. 44 f dinOjȚ

Suplimentarea sumelor calculate pe baza costului standard per elev/preșcolar pe anul 2017 pentru finanțarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariate în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din municipiul Pitești

(

□asificația bugetară

mii lei

Denumirea unității

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Articol

Suplimentări

0

1

2

3

4

6

Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța Poveștilor”

65.02

03

01

10.03

8

total

8

Grădinița cu Program Prelungit „Floare de Colț”

65.02

03

01

10.01

0,90

10.03

4,10

total

5

Școala Gimnazială „Nicolae

Simonide”

65.02

03

01

10.01

12

10.03

4

02

10.01

57

04

01

10.01

73

10.03

4

total

150

Școala Gimnazială „Ion Pillat”

65.02

03

02

10.01

1

10.03

1

04

01

10.01

3,50

10.03

1,50

total

7

Școala Gimnazială „Traian”

65.02

03

02

10.01

86,50

10.03

17

04

01

10.01

75

10.03

21,50

total

200

Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”

65.02

03

02

10.01

60

10.03

10

04

01

10.01

94

10.03

6

total

170

Școala Gimnazială „Nicolae

Bălcescu”

65.02

03

01

10.01

6

02

10.01

179

/

,    'X;     ’<•.

10.03

15

04

01

10.01

34

_

7    //

10.03

6

total

& //

240

/ p s 1 v.^

0

1

2

3

4

6

Școala Gimnazială „Tudor Arghezi”

65.02

04

01

10.01

112

10.03

17

total

129

Școala Gimnazială „Marin Preda”

65.02

03

01

10.01

29

02

10.01

54

04

01

10.01

39

122

Școala Gimnazială „Negru Vodă”

65.02

03

01

10.01

18,50

10.03

4,30

02

10.01

48,50

10.03

13,80

04

01

10.01

60,70

10.03

14,20

total

160

Școala Gimnazială „Adrian Păunescu”

65.02

03

01

10.01

25

10.03

5

02

10.01

45

10.03

4

04

01

10.01

66

10.03

8

153

Școala Gimnazială „I.L. Caragiale”

65.02

03

02

10.01

70

10.03

10

04

01

10.01

62

10.03

22

164

Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”

65.02

03

01

10.03

0,50

02

10.01

33

10.03

3,50

04

01

10.01

137,50

10.03

17,50

total

192

Colegiul Național „Ion C. Brătianu”

65.02

04

02

10.01

337

10.03

73

total

410

Colegiul Național „Alexandru

Odobescu”

65.02

03

01

10.01

10,10

04

02

10.01

310

10.03

29,90

total

350

Liceul de Arte „Dinu Lipatti”

65.02

04

02

10.01

310

____

10.03

45

total

355

Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”

65.02

04

02

10.01

196,10

'/) î ij

10.03

28,90

total

/ / ’ ii

/ //

-

225

Colegiul Tehnic „Dimitrie Dima”

65.02

04

01

10.01

28

10.03

8

0

1

2

3

4

6

02

10.01

227

10.03

49

03

10.01

7

10.03

1

05

10.01

13

10.03

2

total

335

Colegiul Tehnic „Armând Călinescu”

65.02

04

02

10.01

211

10.03

37

total

248

Liceul Tehnologic „Dacia”

65.02

04

02

10.01

200,50

10.03

56,50

03

10.01

57

10.03

12

05

10.01

7

11

03

10.01

9

10.03

3

total

345

Liceul Tehnologic „Astra”

65.02

04

01

10.01

4,50

10.03

0,50

02

10.01

212

10.03

23

03

10.01

66

10.03

13,50

05

10.01

8

10.03

2,50

total

330

Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși”

65.02

04

02

10.01

120,50

10.03

22,80

03

10.01

13,70

10.03

2,80

05

10.01

6,20

total

166

Colegiul Tehnic „Costin D.

Nenițescu”

65.02

04

02

10.01

318

10.03

51

03

10.01

16,10

05

10.01

8

10.03

1,90

total

395

TOTAL

4.859

Anexa nr. 5

la Hotărârea Consiliului Local nr.

dino5j? 2017

Modificarea bugetelor ordonatorilor de credite pe anul 2017

Clasificația bugetară

Valoarea modificării (mii lei)

Denumirea unității

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

0

1

2

3

4

6

Primăria municipiului Pitești

51.02

01

03

10

10.01

225

10.03

45

54.02

05

50

50.04

-729

65.02

03

01

55

55.01

7

71

71.01

10

67.02

05

01

51F

51.01

360

70.02

50

71

71.03

9

fota/

-73

Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată”

65.02

03

01

10

10.01

138

10.03

38

total

176

Grădinița cu Program Prelungit „Primii Pași”

65.02

03

01

10

10.01

176

10.03

49

57

57.02

4

229

Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța Poveștilor”

65.02

03

01

10

10.01

109

10.03

54

total

163

Grădinița cu Program Prelungit „Floare de Colț”

65.02

03

01

10

10.01

131,90

10.03

33,10

57

57.02

3

16$

Grădinița cu Program Prelungit „Luminișul Pădurii”

65.02

03

01

10

10.01

86,50

10.03

19,50

57

57.02

6

to/a/

772

Grădinița cu Program Prelungit „Rază de Soare”

65.02

03

01

10

10.01

78,40

10.03

17,60

57

57.02

1

tota/

97

Grădinița cu Program Prelungit „Armonia”

65.02

03

01

10

10.01

76,60

10.03

21,40

/A 'z

57

57.02

2

//O *//<

166

Grădinița cu Program Prelungit „Albă ca Zăpada”

65.02

1

•. <-   \ S

. A- v

0.

10

10.01

75

V

____vx

/j

10.03

16

0

1

2

3

4

6

57

57.02

2

93

Grădinița cu Program Prelungit „Castelul Fermecat”

65.02

03

01

10

10.01

75

10.03

21

total

96

Grădinița cu Program Prelungit „Micul Prinț”

65.02

03

01

10

10.01

116

10.03

33

57

57.02

3

total

152

Grădinița cu Program Prelungit „Aripi Deschise”

65.02

03

01

10

10.01

110,40

10.03

30,60

57

57.02

10

151

Grădinița cu Program Prelungit „Pui de Lei”

65.02

03

01

10

10.01

131

10.03

29

total

160

Grădinița cu Program Prelungit „Castelul Magic”

65.02

03

01

10

10.01

95

10.03

22

total

117

Grădinița cu Program Normal „Istețel”

65.02

03

01

10

10.01

80

10.03

21

57

57.02

5

total

106

Școala Gimnazială „Nicolae Simonide”

65.02

03

01

10

10.01

65

10.03

18

02

10.01

129

10.03

27

04

01

10.01

279

10.03

50

57

57.02

3

total

571

Școala Gimnazială „Ion Minulescu”

65.02

04

01

10

10.01

294

10.03

86

total

Școala Gimnazială „Ion Pillat”

65.02

03

02

10

10.01

132,60

10.03

30,90

04

01

10.01

93,50

10.03

22

57

57.02

4

283

Școala Gimnazială „Traian”

65.02

03

02

10

10.01

86,50

10.03

17

04

01

10.01

359

* '7

10.03

94,50

57

57.02

6

total

Z

563

-

0

1

2

3

4

6

Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”

65.02

03

02

10

10.01

60

10.03

10

04

01

10.01

320

10.03

68

57

57.02

1

total

459

Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”

65.02

03

01

10

10.01

6

02

10.01

179

10.03

15

04

01

10.01

284

10.03

63

57

57.02

5

total

552

Școala Gimnazială „Tudor Arghezi”

65.02

04

01

10

10.01

282

10.03

64

57

57.02

6

total

352

Școala Gimnazială „Marin Preda”

65.02

03

01

10

10.01

50

10.03

1

02

10.01

134

10.03

19

04

01

10

10.01

170

10.03

25

total

399

Școala Gimnazială „Mihai

Eminescu”

65.02

04

01

10

10.01

440,60

10.03

101,40

542

Școala Gimnazială „Negru Vodă”

65.02

03

01

10

10.01

47,30

10.03

11,40

02

10.01

118,20

10.03

29,20

04

01

10.01

145,70

10.03

41,20

total

393

Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân”

65.02

04

01

10

10.01

324

10.03

86

total

410

Școala Gimnazială „Alexandru Davila”

65.02

04

01

10

10.01

304,30

10.03

83,70

total

388

Școala Gimnazială „Adrian Păunescu”

65.02

03

01

/Z          '*

10

10.01

25

'O x\

10.03

5

02

A \ >' i

10.01

45

10.03

4

04

01

10.01

303

A*/

10.03

74

total

456

0

1

2

3

4

6

Școala Gimnazială „I.L. Caragiale”

65.02

03

02

10

10.01

293

10.03

63

04

01

10.01

62

10.03

22

57

57.02

2

442

Școala Gimnazială „Tudor

Mușatescu”

65.02

04

01

10

10.01

107

10.03

31

57

57.02

6

total

144

Școala Gimnazială „Mircea

Eliade”

65.02

04

01

10

10.01

229

10.03

50

57

57.02

4

total

2X3

Școala Gimnazială „Matei

Basarab”

65.02

04

01

10

10.01

325

10.03

90

total

415

Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”

65.02

03

01

10

10.01

20

10.03

3,50

02

10.01

128,50

10.03

29

04

01

10.01

331,50

10.03

78,50

57

57.02

12

total

603

Colegiul Național „Ion C. Brătianu”

65.02

04

02

10

10.01

932

10.03

191

57

57.02

3

total

1.126

Colegiul Național „Alexandru Odobescu”

65.02

03

01

10

10.01

32,50

10.03

6,20

04

02

10.01

755

10.03

152,30

57

57.02

6

total

952

Liceul de Arte „Dinu Lipatti”

65.02

03

02

57

57.02

7

04

02

10

10.01

813

10.03

159

total

979

Liceul Teoretic „Ion Barbu”

65.02

04

02

10

10.01

444

10.03

122

/

57

57.02

1

total

/ z* '     '

567

Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”

65.02

04

4            • 4

02

[ij

10.01

190

10.03

39

total

229

0

1

2

3

4

6

Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși”

65.02

04

02

10

10.01

595,50

10.03

154,80

57

57.02

6

03

10.01

13,70

10.03

2,80

05

10.01

6,20

total

779

Liceul Teologic „Elim”

65.02

04

02

57

57.02

2,50

total

2,50

Direcția de Asistență Socială a municipiului Pitești

66.02

50

50

10

10.01

27

10.03

16

20

20.04

17

20.30

3

total

63

68.02

05

02

10

10.01

-98

10.03

-27

57

57.02

-240

11

20

20.01

35

20.03

193

20.04

3

71

71.01

10

15

01

57

57.02

1

total

-123

Administrația Domeniului Public Pitești

84.02

03

03

71

71.01

35

71.03

35

total

70

0

1

2

3

4

6

Colegiul Economic „Maria

Teiuleanu”

65.02

04

02

10

10.01

697,20

10.03

166,80

total

864

Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu”

65.02

04

02

10

10.01

880

10.03

201

57

57.02

8

03

10.01

16,10

05

10.01

8

10.03

1,90

total

1.115

Colegiul Național „Zinca Golescu”

65.02

04

02

10

10.01

548

10.03

168

57

57.02

0,50

total

716,50

Liceul cu Program Sportiv „Viitorul”

65.02

04

02

10

10.01

176

10.03

40

total

216

Colegiul Tehnic „Dimitrie Dima”

65.02

04

01

10

10.01

28

10.03

8

02

10.01

758

10.03

171

57

57.02

15

03

10.01

7

10.03

1

05

10.01

13

10.03

2

total

1.003

Colegiul Tehnic „Armând Călinescu”

65.02

04

02

10

10.01

511

10.03

119

57

57.02

17

total

647

Liceul Tehnologic „Dacia”

65.02

04

02

10

10.01

568

10.03

158

03

10.01

57

10.03

12

05

10.01

7

11

03

10.01

9

10.03

3

total

814

Liceul Tehnologic „Astra”

65.02

04

01

10

10.01

4,50

10.03

0,50

02

10.01

537

10.03

113

57

57.02

2

î > 1

03

10.01

66

v l     /

i]

10.03

13,50

05

7

10.01

8

7

10.03

2,50

total

747