Hotărârea nr. 445/2017

HCL numire reprezentant CL in comisia de evaluare a calitatii Gradinita Kinder

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE

privind numirea reprezentantului consiliului local în comisia pentru evaluarea și

asigurarea calității educației a Grădiniței „Kinder Strumff” Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • -  Raportul nr.52127/08.11.2017 al Direcției Dezvoltare Locală;

  • -  Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 54174/2017, nr. 54176/2017, nr. 54177/2017, nr. 54178/2017, nr. 54179/2017;

  • -  Adresa nr.322/03.11.2017 a Grădiniței „Kinder Strumff’ Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 51418/03.11.2017;

Văzând prevederile art. 61 alin. (7) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 11 alin.(l) și (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se nominalizează domnul consilier Dinu Dănuț, în calitate de reprezentant al consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Grădiniței „Kinder Strumff’ din municipiul Pitești, cu sediul în strada Egalității nr.16.

Art.2. Direcția Dezvoltare Locală și reprezentantul consiliului local vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora și Grădiniței „Kinder Strumff’ Pitești, de către Secretarul Municipiului Pitești.