Hotărârea nr. 444/2017

HCL numire reprezentant CL in cons. administratie Colegiul Dr. Alexandru Ionescu

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind numirea reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație al Colegiului Ecologic „Prof.Univ.Dr.Alexandru Ionescu”, din municipiul Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

Raportul nr.52076/08.11.2017 al Direcției Dezvoltare Locală;

Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.54174/2017, nr. 54176/2017, nr. 54177/2017, nr. 54178/2017, nr. 54179/2017;

Adresa nr. 1007/04.10.2017 a Colegiului Ecologic„Prof.Univ.Dr.Alexandru Ionescu”, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 46304/06.10.2017;

Văzând prevederile art.96 alin. (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art.4 alin. (3) din Anexa la Ordinul nr.4619/2014 al Ministrului educației naționale - Metodologia - cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L nr.62/14.03.2017 privind Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar, de stat și particular, din municipiul Pitești, în anul școlar 2017-2018;

în temeiul dispozițiilor art.45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE,

Art.l. Se nominalizează domnul consilier Matei Ion, în calitate de reprezentant al consiliului local în consiliul de administrație al Colegiului Ecologic „Prof.Univ.Dr. Alexandru Ionescu”, cu sediul în B-dul Republicii nr.226, Pitești.

Art.2. Direcția Dezvoltare Locală și reprezentantul consiliului local vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora și Colegiului Ecologic „Prof.Univ.Dr. Alexandru Ionescu” Pitești, de către Secretarul Municipiului Pitești.