Hotărârea nr. 441/2017

HCL actualizare PUD Construire cladire locuinte colective str. Teilor nr. 36

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea actualizării Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția „ Construire clădire locuințe colective D+P+4E-5retras și spații comerciale ” amplasament: strada Teilor nr.36, localitatea Pitești, jud. Argeș

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 51470/03.11.2017 al Arhitectului Șef;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local nr. 54174/2017, nr. 54176/2017, nr. 54177/2017, nr. 54178/2017, nr. 54179/2017;

  • - Raportul de informare și consultare a publicului privind avizarea documentației nr. 51295 din 02.11.2017;

Văzând prevederile art. 36 alin. (5) lit. “c“ din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 48, art. 56 alin. (7) și anexa nr. 1, litera B, din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Local nr. 428/2007 privind unele măsuri referitoare la asigurarea locurilor de parcare pentru construcțiile și amenajările autorizate pe raza administrativ - teritorială a municipiului Pitești;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru terenul în suprafață totală de 680,00 m.p, situat în intravilanul municipiului Pitești, strada Teilor nr. 36, aparținând d-lui pentru investiția: „Construire clădire locuințe colective D+P+4E-5retras și spații comerciale” potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Raportul de informare și consultare a publicului este parte integrantă a documentației de urbanism prevăzute la alin (1);

  • (3) Documentația de urbanism aprobată prin prezenta hotărâre este valabilă timp de 5 ani.

  • (4) Termenul de 5 ani curge de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.2. Arhitectul Șef al Municipiului Pitești, Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și solicitantului                       cu domiciliul în Pitești, strada

de către Secretarul Municipiului Pitești.


Pitești,

Nr. 441 din 20.11.2017