Hotărârea nr. 436/2017

HCL privind aprobarea orgaanigramei SPEPMP

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară; Având în vedere:

  • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • -  Raportul nr. 53827/15.11.2017 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 54174/2017, nr. 54176/2017, nr. 54177/2017, nr. 54178/2017, nr. 54179/2017;

  • - Adresa nr. 1857/15.1 1.2017 a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 53824/15.11.2017;

A

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă organigrama Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, potrivit anexei nr.l.

Art.2. Se aprobă statul de funcții al Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, potrivit anexei nr.2.

Anexele nr. 1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestuia și Biroului Management Resurse Umane, de către Secretarul Municipiului Pitești.

A

începând cu data adoptării prezentei, H.C.L. nr.l80/25.05.2017, cu modificările și completările ulterioare își încetează aplicabilitatea.

Pitești

Nr. 436 din 20.11.2017


ORGANIGRAMA SERVICIULUI PUBLIC DE EXPLOATARE A PATRIMONIULUI MUNICIPIULUI PITEȘTI


Director ExecutivAtelierul de

14

întreținere a

1

Patrimoniului

13

1

Compartimentul pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân și Ecarisaj“F

Serviciul Administrare Stadion ‘Nicolae Dobrin și Parcuri

Compartimentul Administrare Toalete Publice și Parc

Lunca Argeșului


Compartimentul
Totalul de posturi

Posturi de conducere

Posturi de execuție


146 din care:

10

136
STAT DE FUNCȚII

SERVICIUL PUBLIC DE EXPLOATARE A

PATRIMONIULUI MUNICIPIULUI PITEȘTI

Funcția

Nivelul Studiilor

Grad/ treaptă profesională

Număr de posturi

0

1

2

3

I. CONDUCERE

Director executiv

S

11

1

Contabil Șef

S

II

1

TOTAL I

2

II. Compartimentul Contabilitate

Inspector de specialitate

S

IA

2

Inspector de specialitate

S

I

3

TOTAL II

5

111. Compartimentul Financiar

Inspector de specialitate

S

IA

1

Inspector de specialitate

S

I

1

Casier

M;G

-

2

TOTAL III

4

IV. Atelierul de întreținere a Patrimoniului

Șef Atelier

S

II

1

Referent

M

IA

1

Șofer

M;G

I

2

Muncitor calificat

M;G

I

7

Muncitor necalificat

M;G

I

1

îngrijitor

M;G

-

TOTAL IV

/

14 A

V. Compartimentul pentru Gestionarea Câinilor fără

Stăpân și Ecațisa

Șofer

M;G

I

1

Muncitor calificat

M;G

1 \

2

TOTAL V

. 3

VI. Compartimentul Juridic

Consilier juridic

S

IA

1

TOTAL VI

1

VII. Compartimentul Investiții, Achiziții

Inspector de specialitate

S

IA

2

Inspector de specialitate

s

I

1

TOTAL VII

3

Funcția

Nivelul Studiilor

Grad/ treaptă profesională

Număr de posturi

0

1

2

3

VIII. Compartimentul Resurse Umane

Inspector de specialitate

S

IA

4

Inspector de specialitate

S

I

1

TOTAL VIII

5

IX. Serviciul de Iluminat Public

Șef serviciu

s

II

1

Inspector de specialitate

s

IA

2

Inspector de specialitate

s

II

3

Șofer

M;G

I

1

Muncitor calificat

M;G

I

10

Muncitor calificat

M;G

II

1

TOTAL IX

18

X. Serviciu) Exploatare Parcări

Șef serviciu

S

11

1

Inspector de specialitate

S

IA

3

Inspector de specialitate

s

I

4

Inspector de specialitate

s

II

4

Referent

M

IA

3

Muncitor calificat

M;G

I

1

Muncitor calificat

M;G

IV

5

TOTAL X

21

XI. Compartimentul Administrare Toalete Publice și Parc Lunca Argeșului

Referent

M

^1A

5

Muncitor calificat

M;G

1

Muncitor necalificat

M;G

7

Muncitor necalificat

M;G

11 V

1

TOTAL XI

î d             i'

14

XII. Biroul Urmărire, Executare Contracte și Reclamă-Publicitate

Șef birou

S

11

1

Inspector de specialitate

s

IA

2

Inspector de specialitate

s

I

1

Inspector de specialitate

s

II

1

Referent

SSD

IA

1

Referent

M

IA

1

TOTAL XII

7

XIII. Biroul Fond Locativ și Spații cu Altă Destinație

Șef birou

S

II

1

Inspector de specialitate

s

IA

3

Referent

M

IA

2

Administrator

M

I

1

TOTAL XIII

7


If


Funcția

Nivelul Studiilor

Grad/ treaptă profesională

Număr de posturi

0

1

2

3


I*


XIV. Serviciul Administrare Bazin de înot și Baze de Agrement

Șef serviciu

S

II

1

Inspector de specialitate

s

II

1

Referent

M

IA

1

Asistent medical

PL

principal

3

Șofer

M;G

I

1

Muncitor calificat

M;G

I

12

Muncitor calificat

M;G

II

5

Muncitor calificat

M;G

III

1

Muncitor calificat

M;G

IV

1

Muncilor necalificat

M;G

I

3

TOTAL XIV

29


XV. Serviciul Administrare Stadion “Nicolae Dobrin” și Parcuri

Șef serviciu

S

II

1

Șef formație muncitori

M

II

1

Șofer

M;G

I

1

Muncitor calificat

M;G

I

7

Muncitor calificat

M;G

11

1

Muncitor calificat

M;G

III

2

TOTAL XV

13Posturi de conducere

10

Posturi de execuție

136

TOTAL POSTURI

146