Hotărârea nr. 434/2017

HCl privind aprobarea PMUD reactualizat

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea


„Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Pitești” reactualizat

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești; -Raportul nr. 53799/15.11.2017 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local nr. 54174/2017, nr.54176/2017, nr. 54177/2017, nr. 54178/2017, nr. 54179/2017;

Văzând prevederile art. 36 alin. (4) lit. ”d” și ”e” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene nr. 112/20.01.2017 pentru aprobarea Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile - Axa Prioritară 4 „Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile”, ale documentului „Orientări privind Axa Prioritară 4 a POR 2014-2020 Sprijinirea Dezvoltării Durabile”, cu modificările și completările ulterioare, precum și Ordinul nr. 5691/ 17.08.2017 de modificare a Ordinului ministrului delegat pentru fondurile europene nr. 3731/ 21.07.2017 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1, Axa prioritară 4 -Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, precum și ale Instrucțiunii AMPOR nr. 52/07.09.2017 pentru aprobarea Procedurii de lucru pentru Autoritatea Urbană;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă „Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Pitești” reactualizat, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Documentația prevăzută la art.l se arhivează la Serviciul Dezvoltare și Managementul Proiectelor.

Art.3. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești,

Nr. 434 din 20.11.2017