Hotărârea nr. 428/2017

HCl privind prelungire ctr. inchiriere Fratii Golesti

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind prelungirea contractului de închiriere pentru unitatea locativă situată în municipiul Pitești, str. Frații Golești, bloc S8, scara B, demisol

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.53284/13.11.2017 al Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 54174/2017, nr.54176/2017, nr. 54177/2017, nr. 54178/2017, nr. 54179/2017;

  • - Adresa nr. 18072/07.11.2017 a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, înregistrată sub nr. 52552/08.11.2017 la Primăria Municipiului Pitești;

Văzând prevederile art.36 alin. (2) lit. “c” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G.R. nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996 și ale O.U.G. nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spații cu destinația de locuință;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Contractul de închiriere al unității locative (garsoniera nr.35), situată în str. Frații Golești, bloc S8, scara B, demisol, încheiat în baza H.C.L. nr. 176/29.11.2012, se prelungește până la data de 31.12.2018, sub condiția prealabilă a îndeplinirii tuturor obligațiilor ce revin chiriașului privind plata chiriei și a cheltuielilor de întreținere.

(2) Contractul de închiriere prevăzut la alin. (1) se modifică prin act adițional încheiat prin grija Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.

Art.2. Direcția Dezvoltare Locală și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul Municipiului Pitești.


Pitești

Nr. 428 din 20.11.2017