Hotărârea nr. 421/2017

HCL modificare HCL nr.371-2017

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 371/10.10.2017 privind unele măsuri pentru organizarea „Zilei Naționale a României - 1 Decembrie 2017” și a „Sărbătorilor de iarnă 2017 - 2018”, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr.53294/13.11.2017 al Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 54174/2017, nr. 54176/2017, nr. 54177/2017, nr. 54178/2017, nr. 54179/2017;

 • - H.C.L. nr. 371/10.10.2017 privind unele măsuri pentru organizarea „Zilei Naționale a României - 1 Decembrie 2017” și a "Sărbătorilor de iarnă 2017 - 2018”, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru eleborarea actelor normative, republicată;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I (1) Anexa nr.l la H.C.L. nr.371/10.10.2017„Deviz estimativ de cheltuieli pentru organizarea Zilei Naționale a României - 1 Decembrie 2017”, se modifică după cum urmează:

 • a) la poziția nr.lse înlocuiește suma de 150.000 lei cu suma de 175.000 lei;

 • b) la total suma de 165.000 lei devine suma de 190.000 lei.

 • (2)  Anexa nr.2 la H.C.L. nr.371/10.10.2017 "Deviz estimativ de cheltuieli pentru organizarea sărbătorilor de iarnă 2017 - 2018”, se modifică după cum urmează:

 • a) la poziția nr.3 se înlocuiește suma de 50.000 lei cu suma de 40.000 lei;

 • b) la poziția nr.4 se înlocuiește suma de 50.000 lei cu suma de 35.000 lei;

 • c) la total suma de 500.000 lei devine suma de 475.000 lei

 • (3)  Toate celelalte prevederi ale H.C.L. nr.371/10.10.2017, cu modificările și completările ulterioare, sunt și rămân valabile.

Art.II Direcția Dezvoltare Locală, Direcția Administrație Publică Locală, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești, Direcția Tehnică, Direcția Economică, Compartimentul Autorizare Activități Economice, S.C Salpitflor Green SA, S.C Salubritate 2000 S.A, Administrația Domeniului Public Pitești, Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești și Centrul Cultural Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestora, Inspectoratului Școlar Județean Argeș, Sucursalei de Distribuție a Energiei Electrice Pitești, precum și Poliției Locale a Municipiului Pitești, Poliției Municipiului Pitești, de către Secretarul Municipiului Pitești.