Hotărârea nr. 42/2017

HCL privind modificarea si completarea HCL nr. 105-2015 referitoare la aprobarea organigramei si a statului de functii ale ADP Pitesti

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 105/26.03.2015 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Administrației Domeniului Public Pitești, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară; Luând în discuție:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 6985/14.02.2017 al Biroului Management Resurse Umane;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.7596/2017, nr.7598/2017, nr.7599/2017, nr.7600/2017 și nr.8849/2017;

  • - Adresa nr. 589/07.02.2017 a Administrației Domeniului Public Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 6924/14.02.2017;

Văzând prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 105/26.03.2015 referitoare la aprobarea organigramei și statului de funcții ale Administrației Domeniului Public Pitești, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează în sensul că 4 posturi (ocupate) de șofer treapta II din cadrul Atelierului Exploatare și întreținere Mașini și Utilaje se transformă în șofer treapta I.

Art. II. Administrația Domeniului Public Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia și Biroului Management Resurse Umane, de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești

Nr. 42 din 23.02.2017