Hotărârea nr. 419/2017

HCL aprobarea metodologiei de acordare a gratuitatii la transportul cu metroul


JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea metodologiei de acordare a gratuității la transportul cu metroul, beneficiarilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

 • - Raportul Direcției Economice a Primăriei Municipiului Pitești și al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești nr. 16796/13.11.2017;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.54174/2017, nr. 54176/2017, nr. 54177/2017, nr. 54178/2017, nr. 54179/2017;

Văzând prevederile art. 23 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 din Hotărârea Guvernului 268/2007 - Normă Metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006, cu modificările și completările ulterioare și ale art.36, alin.2 lit. ”d”, alin.6 lit. ”a” pct.2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor, art.45 alin.l din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Metodologia de acordare a gratuității la transportul cu metroul, beneficiarilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Gratuitatea se acordă în limita fondurilor aprobate în bugetul local al municipiului Pitești cu această destinație.

Art.3. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia de către Secretarul Municipiului Pitești.

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.12.2017.

Anexa la HCL nr. .^/.7.../. efy. Z/.2017

METODOLOGIA

de acordare a gratuității la transportul cu metroul, beneficiarilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Capitolul I - Beneficiari

Art.l (1) Beneficiază de gratuitate la transportul cu metroul următoarele categorii de persoane:

 • •  persoanele cu handicap grav și accentuat, cu domiciliul sau reședința pe raza municipiului Pitești, care se pot deplasa;

 • •  însoțitorii persoanelor cu handicap grav, în prezența acestora;

 • •  însoțitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezența acestora;

 • •  însoțitorii adulților cu handicap auditiv și mintal accentuat, în prezența acestora, pe baza anchetei sociale realizate de către asistentul social din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești și a referatului de specialitate elaborat de psiholog;

 • •  asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav angajați în cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Pitești;

 • •  asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat.

A

(2) însoțitorul copilului sau adultului cu handicap grav ori accentuat poate fi

orice persoană care însoțește copilul sau adultul, inclusiv asistentul personal în cazul copilului ori adultului cu handicap grav.

Art.2 Persoanele cu handicap grav și accentuat care beneficiază de asistent personal sau asistent personal profesionist nu beneficiază de gratuitate la transportul cu metroul, pentru însoțitor.

Capitolul II - Perioada de acordare

Art.3 (1) Gratuitatea la transportul urban cu metroul pentru persoanele cu handicap grav și accentuat și pentru însoțitorii acestora se acordă pe perioada de valabilitate a documentului de încadrare în grad de handicap și a actului de identitate.

 • (2) Gratuitatea la transportul urban cu metroul pentru asistenții personali și asistenții personali profesioniști se acordă pe perioada de valabilitate a contractului individual de muncă si a actului de identitate.

9

 • (3)  Persoanele cu handicap grav și accentuat care au domiciliul în altă localitate și reședința pe raza administrativă a municipiului Pitești, beneficiază de gratuitate pe perioada de valabilitate a documentului de încadrare în grad de handicap, dar nu mai mult de durata de valabilitate a vizei de reședință.

Capitolul III - Cuantumul gratuității

Art.4 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești va asigura persoanelor îndreptățite decontarea transportul urban cu metroul prin decontarea legitimațiilor de călătorie achiziționate de persoanele îndreptățite, în limita maximă a 40 lei pe lună, respectiv maxim 2 cartele a câte 10 călătorii sau maxim 8 cartele a câte 2 călătorii.

Art.5 Prețul la care se face decontarea cartelelor de călătorie este cel practicat de operatorul unic de transport, respectiv S.C. Metrorex S.A.


Capitolul IV - Metodologia de decontare

Art.7 Persoanele îndreptățite vor achiziționa legitimatiite4ie_


legitimațiilor de

ersoanei cu


brie cu metroul,


de la punctele de vanzare ale S. C. Metrorex S.A. și le vor înainta spre decontare la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești împreună cu documentele care fac dovada că deplasarea s-a făcut doar în scop medical.

Art.8 (1) Decontul legitimațiilor de călătorie cu metroul se acordă în baza următoarelor documente:

 • a) cerererea persoanei îndreptățite sau a reprezentantului legal, formular tip (eliberat de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești);

 • b) copie xerox act de identitate/certificat de naștere- certificate conform cu originalul de către titular/reprezentantul legal;

 • c) copie xerox document de încadrare în grad de handicap- certificat conform cu originalul de către titular/reprezentantul legal;

 • d)  cartelă de călătorie cu metroul (întrebuințată);

 • e) act justificativ al deplasării efectuate în scop medical, în copie xerox ( bilet de trimitere, bilet de ieșire din spital, recomandare medicală, etc.);

 • f) anchetă socială realizată de către asistentul social din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești și referat de specialitate elaborat de psiholog -pentru însoțitorii adulților cu handicap auditiv și mintal accentuat.

(2) Decontarea se face doar pentru legitimațiile de călătorie cu metroul întrebuințate după intrarea în vigoare a prezentei metodologii.

Art.9 Pentru cererile depuse până în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești va întocmi un borderou de decont și va deconta titularului contravaloarea legitimațiilor de călătorie cu metroul, în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii, astfel:

 • a) prin mandat poștal sau;

 • b) în contul curent al titularului sau;

 • c) la casieria instituției, în baza actului de identitate (în original).